Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Ett rikt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning

mormorBotkyrka är en ung kommun, men andelen äldre växer. De flesta äldre är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. För många betyder den nyvunna friheten möjligheten att rå över sin tid ett rikt liv med fritidsaktiviteter och föreningsengagemang. Men pensionärerna är ingen enhetlig grupp. Klassamhället och könsorättvisorna präglar också åldrandet. Följderna av ett hårt arbetsliv innebär tillsammans med en alltför låg pension ofta ohälsa. För de många pensionärer som har ett annat modersmål kan ålderdomen innebära att svenskkunskaperna klingar av med ökad isolering som följd. De flesta äldre vill bo kvar i sitt hem med kontakt med släkt och vänner så länge som möjligt. Det blir möjligt med en väl fungerande kommunal hemtjänst och den s.k. Botkyrkafixaren. Vi ser också de stora insatser som anhöriga gör för sina närstående med behov av omsorg. Den största delen av omsorgen görs i dag ideellt i form av anhörigvård – inte i form av kommunal äldreomsorg som många tror. Även anhörigvården är en klass- och könsfråga. I dag arbetar omkring 100 000 personer i Sverige deltid eller inte alls, på grund av att de tar hand om en anhörig. Oftast handlar det om kvinnor ur arbetarklassen, som därigenom betalar för den bristande offentliga omsorgen med kraftigt försämrad eller helt utebliven egen försörjning. Vänsterpartiet vill dels se ett bättre stöd till anhöriga, men framför allt en utbyggd offentlig omsorg, som gör det möjligt för äldre att klara tillvaron utan att bli beroende av anhörigvård.

För att undvika byråkrati och ge ett välbehövligt stöd även till dem som fortfarande är relativt friska bör kommunen erbjuda ett visst antal hemtjänsttimmar till alla över 80 år utan biståndsbedömning. Kommunen måste också se till att det finns olika former av boende i kommunal regi för äldre med olika behov av service och hjälp. Det ska finnas servicehus, äldreboenden och gruppboenden i alla kommundelar. Vi vill skapa riktig valfrihet och kvalitetstid på äldreboendena. De boende ska ha stora möjligheter att själva bestämma vilken hjälp personalen ska ge. De framgångsrika mötesplatserna för äldre bör få efterföljare i resten av kommunen.

Botkyrkas satsning på kultur inom omsorgen har varit mycket framgångsrik och kan utvecklas ytterligare. Trygghetslarm, färdtjänst och anhörigstöd är andra viktiga delar av de äldres välfärd. Ingen ska förnekas sina medborgerliga rättigheter eller tillgång till det offentliga rummet på grund av funktionshinder. Trots en förhållandevis ambitiös lagstiftning finns mycket att göra för att alla med funktionsnedsättning ska känna full delaktighet i samhället. Det gäller den fysiska miljön och tillgång till kommunikationer, men också myndigheters och företags fördomar och attityder. Kunskapen om de rättigheter personer med funktionsnedsättning har måste öka, inte minst i den kommunala organisationen. Arbetet med anpassning av kommunens lokaler och offentliga miljöer måste snabbas upp. De anställda inom omsorgen gör ett oerhört viktigt arbete som förtjänar en större uppskattning i form av lön, möjligheter till vidareutbildning och inflytande över den egna arbetssituationen. Botkyrka kommun ska vara en mönsterarbetsgivare.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Omsorg i kommunal regi med hög kvalitet och utan vinstintressen
  • Rätt till ett visst antal timmars hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 80 år
  • Särskilda boenden för äldre i alla kommundelar, utformade efter de boendes behov
  • Verklig valfrihet i äldreomsorgen
  • Mötesplatser för äldre i alla kommundelar
  • Fortsatta kultursatsningar inom omsorgen
  • Stärkt stöd till anhöriga
  • Stöd till pensionärsorganisationerna
  • Att säkra tillgängligheten till kommunala fastigheter, offentliga miljöer, kommunikationer och information
  • Ökad kunskap om de rättigheter personer med funktionsnedsättning har

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv