Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Framtiden finns i Botkyrka

framtidenfinnsibotkyrka2

Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett starkt självförtroende. Att bilden av Botkyrka som en hopplös problemkommun är falsk har vi som bor här alltid vetat. Nu är det allt vanligare att också omvärlden förknippar Botkyrka med utveckling, skapande och positiv förändring. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt ovanligt träffande! Men Botkyrkas självförtroende bygger inte på förmögenheter och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten hos Botkyrkaborna växer inte sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land eller i andra länder. Det gör dem bara starkare.

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa på bostäder och skolor. Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – en stor andel invånare med internationella erfarenheter och stora språkkunskaper är en ovärderlig tillgång för näringslivet i en globaliserad ekonomi. De företag som först inser det har ett enormt försprång. I Botkyrka sprudlar det av kreativitet och engagemang. Samtidigt gäller det att vi också för en politik som gör att fler får jobb.

Med rätta ses Botkyrka som en föregångare på kulturens och upplevelsernas arena. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas föreningar och eldsjälar. De måste få fortsatt goda möjligheter att verka.

Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö bort. Vi vill göra det lättare för Botkyrkas kvinnor och män, flickor och pojkar att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och kön avgör i stor utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell möjlighet, att delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning en del av demokratin.

Vänsterpartiet har styrt i Botkyrka tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan 2006. Vi har åstadkommit mycket tillsammans. I stället för skattesänkningar och nedskärningar har vi satsat på den gemensamma välfärden och vi investerar i utbildning och kultur. Vi har stärkt barnomsorgen genom att bli den första kommunen i Sverige som ger alla barn rätt till 35 timmars förskola. Vi har öppnat barnomsorg på obekväm arbetstid, så att även exempelvis ensamstående mammor kan jobba. Vi har infört rätt till heltid för kommunens anställda. För att kompensera för regeringens misslyckade jobbpolitik har vi satsat på yrkesutbildning för unga och vuxna och skapat en framgångsrik lokal arbetsmarknadspolitik. Vi är den mest offensiva kommunen när det gäller klimatpolitik och vi ser till att alla ungdomar har en fritidsgård att gå till. Listan över vad vi åstadkommit i den politiska majoriteten kan göras lång.
Samtidigt är vi tre olika partier. Det spelar roll vilket parti du röstar på! Vänsterpartiet är garanten för att välfärd och allmännytta inte privatiseras och säljs ut. En röst på Vänsterpartiet är en röst för minskade klassklyftor, fördjupad demokrati och lika rättigheter för alla, det är en röst mot privatiseringar och marknadslösningar, för en gemensam välfärd att lita på.

Vi vill se ett fortsatt sammanhållet Botkyrka och förespråkar ett nej i folkomröstningen om att bryta ut kommundelen Tullinge och göra den till en egen kommun. Ett sammanhållet Botkyrka gör oss alla rikare och ökar möjligheten att fördela kommunens resurser rättvist och efter behov. Vi behöver inte ännu ett kommunalhus, en kommunal byråkrati till och ytterligare gränser mellan medborgarna.

Framtiden finns i Botkyrka!

En kommentar till Framtiden finns i Botkyrka

  • Att Botkyrka är en så bra kommun som vänsterpartiet säger är inte alls sant. Botkyrka är en kommun som har en alltför hög kommunal skatt i jämförelse till andra kommuner i länet. Att en stod del av Botkyrkas mark ägdes av en annan kommun (Stockholms kommun) är faktiskt en väldigt underlig sak. Hur kan man acceptera att en kommun äger en annans mars. Detta gjorde att Stockholms kommun, under 70-talet, byggde en enorm mängd familjebostäder i Botkyrka och placerade där hela den invandring som ägde rum då. Det innebar en segregering och dessutom en ackumulering av låginkomsttagare. Medan Stockholms norra kommuner bestod främst av höginkomsttagare och hade låg kommunalskatt, fick södra kommuner och i synnerhet Botkyrka, fattigare befolkning och högre skattesatser. Tullinge är en kommundel i Botkyrka som består av medelinkomsttagare och bidrar skattemässigt mer än andra delar av kommunen. Samtidigt har Tullinge får stå efter i mångt och mycket gentemot Tumba, trots att befolkningen i kommundelen är av samma storlek. I Tullinge ligger man efter när det gäller fysisk planering, trafikplanering, skola och social omsorg. Och vi kan inte glömma hur Tumba roffade åt sig Tullinge biblioteksbestånd, då Tullinge var tidigare kommunens mest centrala och försörjda bibliotek. Som man bäddar får man ligga. Tullingepartiet fick med en gång representation i fullmäktige strax efter sin konstitution. Det är inte alls svårt att begripa varför. Att de styrande i Botkyrka försöker med alla medel hindra Tullinges skilsmässa visar att Botkyrka drar stor ekonomisk nytta av Tullinge, men har inte visat sitt ansvar för att hålla en standard som är jämförbar i olika hänseenden med Tumba och andra kommundelar.

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv