Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Investera i klimat och miljö

Det är sedan en tid helt klart att århundradens utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid) leder till en global uppvärmning som kommer att få katastrofala konsekvenser om vi inte snabbt ställer om vårt sätt att producera och konsumera. Användandet av fossila bränslen (olja, bensin osv) måste minska kraftigt och snabbt i global skala. Störst ansvar har de rikaste industriländerna, inklusive Sverige, men hela världen måste ta sitt ansvar på ett sätt som inte ökar de globala orättvisorna. Botkyrka kommun har antagit en ambitiös klimatstrategi. Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral 2020. Hela Botkyrka ska vara fossilbränslefritt senast 2030 och klimatneutralt 2040. Vi har redan satt igång ett aktivt arbete i kommunen för att nå dessa mål. Vi har inrättat en kommunal bilpool med miljöbilar, som alla kommunens anställda och invånare kan använda. Vi har energieffektiviserat en stor del av kommunens fastigheter och alla nya fastigheter som kommunen bygger är miljösmarta. Vi planerar för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, så att människor får möjlighet att bo och resa miljövänligt.

Vi kämpar för att kollektivtrafiken ska byggas ut i kommunen och regionen och vi vill hellre se bättre kollektivtrafik än den dyra och miljöfarliga motorvägen Förbifart Stockholm. Vi vill se en spårväg från Flemingsberg via Tullinge och Tumba till norra Botkyrka. Även andra tvärförbindelser mellan kommundelarna behöver skapas. Vi vill att busstrafiken mellan Tumba och Grödingelandet ska utökas.
Vi vill ha låga och enhetliga taxor i kollektivtrafiken. Det ska vara både praktiskt, enkelt och billigt att resa kollektivt och miljöerna i anslutning till och i bussar och tåg ska vara trygga och tillgängliga för alla.

En utbyggd och trygg kollektivtrafik är en jämställdhetsfråga. I dag reser kvinnor mer med kollektivtrafiken än män, men de upplever större otrygghet när de går till och från bussen eller åker i tunnelbanan eller pendeltåget. Otryggast känns det på kvällar och nätter. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökad trygghet, t.ex. genom att se till att vägar till och från hållplatser och stationer är väl upplysta.

Nya lösningar, som spårbilar, ska prövas. Här måste kommunen driva på landstinget och staten.

Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i hela kommunen för att ytterligare minska behovet av att ha en bil för att ta sig runt. Att skapa bättre möjligheter att resa kollektivt eller med cykel ger både bättre miljö och är särskilt bra för den med tunn plånbok. Vår miljöpolitik går hand i hand med vår politik för ökad jämlikhet.
Ansvaret för sophantering, återvinning och utomhusstädning är i dag irrationellt fördelat mellan förpackningsindustrin, SRV och kommunen. Det har lett till att återvinningsstationerna ofta är överfulla och skräpiga. De är dessutom för få, vilket gör att många som inte har tillgång till bil måste gå långa sträckor för att kasta sina sopor. Även återvinningscentralerna för grovsopor m.m. är svåra att använda för dem som saknar bil. Någon form av upphämtning ute i kommundelarna bör införas. Vänsterpartiet menar att lagen ska ändras så att kommunerna tar över hela det praktiska ansvaret för sophantering och återvinning samtidigt som finansieringen ligger kvar på förpackningsindustrin.

Ett omfattande arbete med att säkra ett miljövänligt omhändertagande av dagvattnet, som enligt lag betraktas som avloppsvatten, har inletts, men måste intensifieras de kommande åren.

Vänsterpartiet vill slå vakt om Botkyrkas rika natur- och kulturmiljöer. Svartkällsskogens naturreservat är det senaste tillskottet som inte bara ger ett skydd för naturen utan också öppnar upp naturen för rekreation. När Familjeparken växer fram på Hågelby är det självklart att natur- och kulturmiljön värnas och görs tillgänglig. Fältbussen och det framgångsrika miljöpedagogiska arbetet för både barn och vuxna är en verksamhet som ska värnas och utvecklas. Friluftsområdet Lida är sedan många år ett uppskattat område som används av folk från hela Stockholmsregionen. Nyligen har vi utvecklat Lida med en Naturport som fungerar som undervisningslokal, raststuga, inspirationsrum och informationscentrum. Vi vill att tillgängligheten till Lida ska öka för alla kommuninvånare genom att bussturtätheten till området ökar. Ett sätt att möjliggöra ökad bussturtäthet är att förverkliga den klimatsmarta skidtunnel som planeras på Lida.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Botkyrka
  • Energieffektivisering av kommunens fastigheter
  • Klimatsmart byggande
  • Utbyggd kollektivtrafik – spårväg Flemingsberg- Tullinge-Tumba-norra Botkyrka
  • Enhetstaxa i kollektivtrafiken
  • Att Förbifart Stockholm stoppas och resurserna överförs till kollektivtrafiken
  • Bevarande av Botkyrkas natur- och kulturmiljöer
  • Att fältbussen behålls och utvecklas
  • Utbyggt gång- och cykelvägnät i hela kommunen

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv