Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Stärk kvinnors ställning

vågenI Botkyrka, som i Sverige och världen, är kvinnor underordnade på grund av sitt kön. Vi ser mönstret på alla samhällsområden. Kvinnor som grupp tjänar mindre, har sämre arbetsvillkor och mindre makt än männen. För att bryta mönstret krävs ett batteri av åtgärder, som syftar till att flytta makt och resurser till kvinnor. Vänsterpartiet kommer inte nöja sig förrän vi har ett samhälle där vi alla har samma makt över våra egna liv och samhället, oavsett kön.

En avgörande faktor för att öka kvinnors makt är att skapa jämställda villkor i arbetslivet. Idag arbetar kvinnor oftare deltid, har otryggare anställningar och lägre lön än män. Vi vill att Botkyrka kommun ska vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare när det gäller att betala rimliga löner och erbjuda goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken.

Patriarkalt förtryck tar sig många uttryck – från inlåsande könsroller och ”traditionell” uppfostran där i synnerhet flickors rörelsefrihet begränsas, till tvångsäktenskap och våld. Kvinnor och flickor som vill ta sig ur sådana förhållanden ska ges ett aktivt stöd på sina egna villkor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och får aldrig kränkas med hänvisning till religion, kultur eller biologi. Kommunens personal ska erbjudas utbildning om mäns våld mot kvinnor så att kränkningar upptäcks och stöd ges. Kvinnojouren Regnbågen och Tjejjouren 101 Tillsammans gör ett mycket viktigt arbete för att stödja och hjälpa kvinnor och flickor som utsatts för kränkningar och övergrepp. De ska ha ett fortsatt starkt stöd från kommunen.

Kommunen ska aktivt stödja föreningar och andra som arbetar för att hävda kvinnors rättigheter och motverka könsförtryck. Föreningsbidrag ska knytas till åtaganden om att verka för jämställdhet och möjliggöra kvinnors organisering. Kommunens jämställdhetsstrategi måste få genomslag i all verksamhet. Botkyrka kommun ska tillsammans med föreningslivet – inte minst kvinnors egna organisationer – och andra aktörer aktivt motverka könsdiskriminering och förtryck varhelst det uppträder.

Genusperspektivet och uppmärksamheten på kvinnors underordning ska genomsyra all kommunal verksamhet, från utbildning och fritidsverksamhet till samhällsplanering och bostadsbyggande. All statistik ska vara könsuppdelad så att orättvisor och skillnader upptäcks. Det ska finnas utbildning om och handlingsplaner mot sexuella trakasserier i alla kommunala verksamheter. Tjejer ska ges möjlighet till utbildning i feministiskt självförsvar, en pedagogik som både syftar till att man ska kunna undvika och ta sig ur farliga situationer och till att stärka flickors självförtroende. Förskolan och skolan har en särskilt viktig roll i att upptäcka och bryta ojämlika könsmönster. Lärare och annan skolpersonal ska ges möjlighet till fortbildning i genuspedagogik.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Genusperspektiv i all kommunal verksamhet
  • Att kommunens jämställdhetsstrategi tillämpas i all verksamhet
  • Stöd till arbete mot könsförtryck och patriarkala strukturer
  • Utbildning för berörda personalgrupper om mäns våld mot kvinnor
  • Stöd till kvinnojouren och tjejjouren
  • Utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer på gymnasiet
  • Samhällsplanering som bidrar till jämställdhet
  • Att resurser till ungas kultur och fritid ska fördelas jämställt mellan killar och tjejer

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv