Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Utveckla den lokala demokratin

AlbyDemokrati är mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokratin kräver att medborgarna känner att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och kan delta i en dialog om hur vårt samhälle ska formas i stort och smått. Demokratin är inte ett en gång för alla givet tillstånd, utan måste alltid försvaras, utvecklas och fördjupas. Det kan den bara göra genom att människor ges och tar möjligheten att engagera sig, som enskilda medborgare och genom organisering. Ett levande föreningsliv med partier, fackliga organisationer, intresseorganisationer och så vidare, är avgörande för en fungerande demokrati.

Vi har länge varit pådrivande i kommunens lokala demokratiarbete och varit med och utvecklat former och fora såsom dialogforum, Ungdomsfullmäktige, medborgarkontor i alla stadsdelar, öppna nämndssammanträden, medborgarförslag, rådslag och mycket annat. Vi vill utveckla det arbetet ytterligare.
Kommunen ska bidra till demokratiutveckling och stödja och uppmuntra deltagande från medborgare och föreningar. Kommunens demokratiarbete får aldrig vara partipolitiskt färgat, utan ska tvärtom stödja demokratiska initiativ på ett opartiskt och oberoende sätt.

Medborgardialog och andra former för påverkan mellan valen är inte något som ersätter den representativa demokratin. Folkvalda representanter som ansvarar för sina beslut inför medborgarna är och förblir den politiska demokratins kärna. Partierna och de förtroendevalda ska ges bästa tänkbara förutsättningar att klara sina uppgifter.

Kampen för en fördjupad demokrati kan inte skiljas från kampen mot orättvisor i samhället. Vi vet att ojämlika strukturer innebär att deltagandet i demokratin också är ojämlikt. Män har mer inflytande än kvinnor, formellt och informellt. Människor som har goda inkomster och levnadsvillkor går och röstar i högre utsträckning än människor med låg inkomst och sämre villkor. I vår kommun syns mönstret tydligt när man t.ex. tittar på hur valdeltagande och politisk representation skiljer sig åt mellan olika kommundelar. Därför kräver en utvecklad och fördjupad demokrati också att vi kämpar mot rasism, klassklyftor och könsförtryck.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Fortsatt utveckling av formerna för dialog och påverkan mellan valen
  • Förbättrad information om hur den lokala demokratin fungerar och hur man kan påverka
  • Information om kommunens verksamhet och hur det politiska systemet fungerar på fler språk än svenska
  • Att det ska vara möjligt att lägga medborgarförslag på andra språk än svenska
  • Fortsatt stöd till Botkyrkas Ungdomsfullmäktige
  • Förbättrad utbildning och bättre arbetsmöjligheter för de förtroendevalda
  • Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen
  • Goda möjligheter till billiga och ändamålsenliga möteslokaler

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv