Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Okategoriserade

Kommunens plan för Hallunda och Norsborg

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Botkyrka för första gången detta valår. Förutom svar på en hel del interpellationer, motioner och medborgarförslag behandlas flera andra viktiga ärenden. Däribland utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg som anger riktningen för såväl den sociala som fysiska utvecklingen som vi vill se i stadsdelen framöver.

Programmet har tagits fram efter en tids faktainsamlande och dialog med boende i stadsdelen. Tidigare har ett liknande arbete genomförts i Alby, Tullinge och Fittja.

– Det är centralt att vi skapar förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor i våra stadsdelar. Även i Hallunda-Norsborg är det en prioriterad uppgift. Satsningar på jobb och utbildning är nyckeln och andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning ska öka, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet och vice ordförande i Botkyrka kommuns demokratiberedning.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

I ärendet ges samtliga nämnder i uppdrag att återkomma med åtaganden om hur de kan bidra till att förverkliga ambitionerna i utvecklingsprogrammet. Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar för platsens fysiska utveckling framöver.

– En utgångspunkt för arbetet med stadsplanering i Hallunda-Norsborg är att ta till vara de stora gröna värdena som finns på platsen. Närheten till Mälaren och till historiska miljöer som den kring Botkyrka kyrka måste tas tillvara, säger Kerstin Amelin, ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet anser att utvecklingen måste ske på ett sätt som är anpassat till de som bor i stadsdelen. För hyresgästerna i området har kommunala Botkyrkabyggen ett särskilt ansvar för att genomföra upprustningar på ett sätt som inte gör det för dyrt för de boende.

– Ingången i detta arbete måste vara att alla som idag bor i området ska kunna och vilja bo kvar. När vi ser förbättringar i siffrorna för den genomsnittliga levnadsstandarden i området så vill vi att den ska bero på att de boendes sociala villkor har förbättrats och inte genom så kallad gentrifiering. Det vill säga att vissa tvingas flytta medan bara människor med högre inkomster ska kunna flytta in. Utvecklingsprogrammets sociala fokus ger en bra grund för att det ska bli som vi vill, säger Kerstin Amelin som också sitter i Botkyrkabyggens styrelse.

Läs mer: Handlingarna i detta ärende finns på kommunens hemsida.

Höjd pensionsålder hårt slag mot Botkyrkabor

Igår träffade den socialdemokratiskt ledda regeringen en överenskommelse med högeralliansen om att höja åldern för när man kan gå i pension. Vänsterpartiet är motståndare till höjningen och vill istället prioritera förbättrade arbetsvillkor så att fler orkar med jobbet.

Fredrik Andersson och Amra Bajric, ordförande respektive vice ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, skriver i en insändare i BotkyrkaDirekt om denna fråga:

”Såväl livslängd som hälsa skiljer sig kraftigt åt på olika platser i Stockholms län. De största skillnaderna återfinns vid en jämförelse av högutbildade i Danderyd och personer med kort utbildning som bor längs röda linjens södra hållplatser. Mellan dessa skiljer det 18 år i medellivslängd!

Det är mot denna bakgrund man ska se den socialdemokratiskt ledda regeringens nya pensionsuppgörelse med allianspartierna som innebär höjd ålder för när man kan gå i pension. Det är en överenskommelse som är anpassad efter de villkor som råder för de tjänstemän som ofta har betydligt bättre hälsa än exempelvis någon som jobbar natt inom vården.

Denna försämring kommer därför att slå hårt mot många Botkyrkabor. Ska inte även alla som har slitit hårt genom arbetslivet få möjlighet till en ordentlig tids pensionärsliv?”

Läs hela artikeln!

Läs även:

Dagens Nyheter: ”V-ledaren sågar pensionsuppgörelsen: Ökar ojämlikheten”
SVT Nyheter: ”Jonas Sjöstedt riktar skarp kritik mot pensionsuppgörelsen”

Nooshi Dadgostar tvåa på riksdagslistan

I lördags höll Vänsterpartiet Storstockholm valkonferens för att utse kandidaterna i nästa års riksdagsval. Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson från Tumba, fick förnyat förtroende och placerades på plats nummer två. I valet år 2014 fick Vänsterpartiet fem riksdagsledamöter från distriktet i Storstockholm.

Nooshi Dadgostar blev känd för en bredare allmänhet i samband med försäljningen av allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Vänsterpartiet motsatte sig kraftfullt försäljningen.

– Runt om i landet ser vi hur Socialdemokraterna följer efter högerpartierna och säljer ut vår gemensamma allmännytta. Nu har vi chansen att få alla som vill se fler hyresrätter med rimliga hyror att välja Vänsterpartiet och en bostadsmarknad för alla, inte bara de som har råd. Jag är stolt och glad över att vara en del av den rörelsen, säger Nooshi Dadgostar (V).

Kerstin Amelin från Tullinge var den andra Botkyrkabon som placerade sig på listan. Kerstin röstades in på plats nummer 18.

Läs mer: Vänsterpartiet Storstockholms riksdagslista

Foto: Denny Lorentzen.

Marit Normasdotter: ”Botkyrka går före i miljöfrågorna”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Marit Normasdotter (V) om arbetet i tekniska nämnden.

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittare,

Vill börja med att säga att om jag hade kunnat skulle jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Marit Normasdotter (V)

Vi har stått inför stora utmaningar de senaste åren. En stor del av Botkyrkas fastighetsbestånd är byggt under miljonprogramsområdenas era. Och är nu i dåligt skick och är i stort behov av omfattande renoveringar eller rent av bytas ut. Detta ställer höga krav på Tekniska förvaltningen och det förutsätter djärva och innovativa beslut från politiken. Jag tycker denna budget ger oss förutsättningar till just det. Vi ska bland annat ta fram nya rutiner kring rivning av fastigheter där miljö och klimathänsyn står i första rummet.

Det har väl inte gått någon förbi att kommunens ekonomiska förutsättningar har varit ansträng det senaste året. Detta har resulterat i att alla nämnder och då också tekniska har fått ett sparbeting på 2%. Men med ett noggrant och välgenomtänkt arbete har vi skapat förutsättningar för att klara av det utan att tänja på kvaliteten på det vi producerar.

Men för att klara av alla utmaningar som vi står inför de kommande åren är jag glad att kommunfullmäktige idag kan ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden en tilläggsbudget för att bland annat kunna fullfölja VA-utbyggnaden i Sibble och Kagghamra. Och att vi äntligen ska få fart i dagvattenhanteringen i norra Botkyrka. Och en del andra projekt som är viktiga för att hålla en god kvalitet på Botkyrkas blå värden och ge förutsättningar för en tillfredställande lokalförsörjning.

I den här budgeten får även Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen att ta fram en ny internhyresmodell. Detta för att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering genom att skapa en lokalbank.

Kommunfullmäktige har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga 13 nya förskolor. Detta har kommit igång och denna budget ger oss förutsättningar att fortsätta detta arbete. Vi får också uppdrag att bygga en ny gruppbostad, hela tiden med de högsta klimat- och miljökrav.

Botkyrka ska fortsätta att gå före när det kommer till miljö och klimat.

Marit Normasdotter

Pia Carlson: ”Kulturen kan lyfta en hel kommun”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Pia Carlson (V) om kultur- och fritidsnämndens frågor.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Jag är övertygad om att kulturen kan lyfta en hel kommun. Kultur och idrottsaktiviteter bidrar med många olika värden. Ofta kanske man skulle kunna kalla dom för ”mjuka” värden då de inte alltid går att mäta i pengar. Det kan handla om hälsa, känsla av samhörighet, konstnärliga upplevelser eller bara möjlighet till en stunds förströelse. I Botkyrka har vi anledning att känna oss stolta över att under lång tid ha erkänt och satsat även på denna typ av värden.

Pia Carlson (V)

Men det finns också aspekter på kultursatsningar som är än mer påtagliga. När infrastruktur för konst byggs upp kan det bli en ovärderlig tillgång för de som bor i stadsdelen. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram satsningen på konsthallen i Fittja, där jag själv bor, och som vi finansierar i och med vårt förslag till budget. Det är en satsning som kommer att förändra stadsbilden i Fittja. Baksidan av centrumanläggningen kommer att upplevas som tryggare med fler människor i rörelse, särskilt som även biblioteket ingår i dessa planer. Den fysiska utvecklingen i området stod still under många år och vi som bor i Fittja kommer, i och med denna satsning, förhoppningsvis kunna känna oss prioriterade. Framtiden finns i Fittja!

Detta står i kontrast till högerpartiernas förslag till budget. Samtliga föreslår neddragningar för kultur- och fritidsnämnden jämfört det rödgröna förslaget. Moderaterna är uttryckligen emot bygget av konsthallen och raljerar överhuvudtaget över alla satsningar på kulturen. Skillnaden mellan våra partier står klar. Medan kulturen avfärdas av Moderaterna, har den för oss en given plats i samhällsbygget.

Pia Carlson

Yrsa Rasmussen: ”Fyra miljoner till barnskötarnas löner”

I dagens budgetdebatt på kommunfullmäktige talade Yrsa Rasmussen (V) om de frågor som berör utbildningsnämnden.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

I förskolorna och skolorna finns den största potentialen för att utjämna den ojämlikhet som finns i samhället. Det är här grunden för ett livslångt lärande läggs och det är vår uppgift att se till Botkyrkas barn och ungdomar får den bästa tänkbara starten på sina liv. Så länge det finns klassorättvisor så har skolorna en viktig uppgift i att lyfta de barn och ungdomar som till exempel saknar akademisk bakgrund i familjen. På denna punkt är Botkyrkas skolor också relativt framgångsrika. Det är också mycket glädjande att andelen niondeklassare som går vidare till gymnasiet har ökat det senaste året. Med det statliga bidrag som Vänsterpartiet tillsammans med regeringen har tagit fram kommer också arbetet med ökad jämlikhet i skolorna att förstärkas.

Yrsa Rasmussen (V)

Det finns fler satsningar att glädjas åt i den budget som vi föreslår. Jag arbetar själv som förskollärare på en förskola här i norra Botkyrka och kan se hur både jag själv och mina kollegor ofta får slita. Dessutom är särskilt barnskötarnas arbete undervärderat. Därför är den rödgröna satsningen på fyra miljoner kronor för att höja barnskötarnas löner välkommen. Och det är en fråga som har varit viktig för oss i Vänsterpartiet; inte minst är det viktigt att få fler att vilja utbilda sig och söka sig till arbete inom förskolan.

Det innebär inte att vi kommer att vara helt nöjda framöver. Förbättringar av löner och arbetsvillkor i såväl förskolan som skolan kommer att vara fortsatt viktiga. Vi kommer att återkomma med krav på fler förbättringar de kommande åren. Vi vänder oss också emot förslag om ökad lönespridning inom skolan som ibland dyker upp. Det är en politik som i stor utsträckning orsakar ökad personalomsättning när vissa grupper känner sig förfördelade och istället höjer sin egen lön genom att byta jobb. Vi vill satsa på hela vår personalstyrka.

På motståndarsidan i den här salen kan man minst sagt säga att det blandas och ges. Liberalerna lyfter fram sin satsning på utbildningsnämndens område och kritiserar den nivå som vi har landat på i vår budget. Vad ska ni då säga om era allianskollegors förslag, där Moderaterna plockar bort nästan 15 miljoner kronor från nämnden? Och Centerpartiet, som skär ner 32 miljoner kronor? Samsynen på den borgerliga sidan är obefintlig.

Vi vill ha en budget som ökar jämlikheten och som satsar på personalen med våra barns och ungdomars bästa i fokus. Därför yrkar jag bifall på det rödgröna förslaget till budget 2018.

Yrsa Rasmussen

Kerstin Amelin: ”Vi bygger fler gruppbostäder än någonsin tidigare”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige pratade Kerstin Amelin (V) om vård- och omsorgsnämndens frågor.

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Vi lever i en värld som präglas av ojämlikhet, orättvisor och ohållbart nyttjande av naturens resurser. Även här i Sverige ökar ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna växer.

Då är det viktigare än någonsin att vi arbetar för att motverka den här utvecklingen, för att utjämna ojämlikheten och överbrygga klyftorna så att alla får möjlighet till ett gott och värdigt liv med rätt till självbestämmande, oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett ålder och oavsett funktionsnedsättning. Allt utifrån premissen om alla människors lika värde.

Kerstin Amelin (V)

När jag möter människor i våra verksamheter, medledare, brukare och anhöriga, ser jag hur bra det kan bli när människor arbetar kreativt tillsammans för att skapa trygga, trivsamma miljöer och en meningsfull tillvaro även under svåra omständigheter.

Men samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det betyg vi får i den årliga brukarundersökningen är inte acceptabelt, trots vissa förbättringar. Vi vet att Botkyrkabornas sämre hälsotillstånd bidrar till det låga betyget, men det förklarar bara en liten del. Vi ser tydligt att verksamhetens driftform inte är kopplad till brukarnas nöjdhet, men vi behöver analysera resultatet, hitta förklaringar och sprida goda exempel mellan verksamheterna.

Vi har länge haft problem med brist på boendeplatser inom kommunen. Men med ändrade rutiner och mer effektivt samarbete mellan olika förvaltningar bygger vi nu fler nya gruppbostäder än någonsin tidigare, vilket innebär att fler Botkyrkabor kan erbjudas särskilt boende inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har numera ett målsatt mått som innebär att andelen exploateringsprojekt som innehåller bostäder för särskilda behov skall ligga på 75% från och med nästa år.

Detta är ett exempel på hur vi ”bryter stuprören” för att göra våra verksamheter mer effektiva. Ett annat exempel kommer av den rödgröna regeringens satsning på så kallade extratjänster. Där har vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat ett samarbete med AVUX för att bereda arbetstillfällen inom kommunens vård- och omsorgsboenden, dels för att höja kvaliteten för brukarna men också för att säkra kompetensförsörjningen. Det är mycket bra både för våra brukare och för Botkyrkabor som står långt från arbetsmarknaden och härigenom får chansen till en riktig anställning som kan vara ett steg mot en utbildning i ett bristyrke.

Ett annat område där vi ”bryter stuprören” är vår strävan efter hållbarhet. Vi har länge haft ambitionen att öka andelen ekologiska livsmedel i våra kommunala verksamheter, men nu har vi även ett målsatt mått som säger att alla vård- och omsorgsboenden skall erbjuda ett vegetariskt alternativ till både lunch och middag. Genom att lyfta ut den vegetariska maten från specialkostområdet och göra den allmänt tillgänglig gör vi en insats för folkhälsan samtidigt som vi tar ett nödvändigt steg i vårt klimat- och miljöarbete.

Maten och måltidssituationen är också helt central för både fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Därför har vi inlett ett arbete som syftar till att öka kvaliteten på maten och förbättra måltidssituationen för våra hemtjänstbrukare – en förändring som för övrigt också leder till minskad klimatpåverkan och en bättre arbetssituation för våra medledare.

Mycket återstår. Men vi är på rätt väg, tillsammans för ett gott liv, hela livet, för alla.

Kerstin Amelin

Mats Einarsson: ”Det handlar om gemensam välfärd och praktisk demokrati”

Idag samlades kommunfullmäktige i Botkyrka för att debattera och anta kommunens budget för 2018. Här publicerar vi vår gruppledare Mats Einarssons inledningsanförande från debatten.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!

Vi ska nu diskutera och besluta om mandatperiodens sista budget. Det är en stark, rödgrön budget, med utrymme för såväl fler Botkyrkabor och bättre löner för våra anställda som för angelägna förstärkningar av välfärden.

Men som vänsterpartist är jag givetvis inte nöjd. Vi vänsterpartister är sällan nöjda. Vi ser de behov som ännu inte är tillgodosedda, vi ser de växande klassklyftorna även i vår kommun och vi ser dem som fortfarande saknar ett fast jobb och en egen bostad. Vi ser hur privata vinstintressen äter sig in i välfärden för att skumma av skattebetalarnas pengar. Det finns mycket kvar att göra, i Botkyrka, i Sverige och i världen.

I Mål och budget skriver vi i majoriteten bland annat så här:

Mats Einarsson (V), gruppledare

”Som rödgrön kommunledning har vi som mål att skapa ett jämlikare samhälle, ett samhälle där allas potential tas till vara. Vi vill skapa fler livschanser för Botkyrkaborna. Ett jämlikare samhälle skapar fler möjligheter och frigör mer samhällelig utvecklingskraft. Ett jämlikare samhälle är på både kort och lång sikt socialt, miljömässigt och ekonomiskt effektivare. Men för att kunna skapa ett jämlikare samhälle måste vi också våga se dagens ojämlikhet och diskriminerande strukturer och vi måste kunna fördela våra gemensamma resurser efter behov.”

Trots det konstitutionella missnöje som präglar Vänsterpartiet har vi inga som helst betänkligheter mot att stå bakom det här budgetförslaget. Givet våra förutsättningar är det här en utomordentligt bra budget!

Och det är inte bara en budget med siffror och ekonomiska ramar. Det är också den första budgeten med texter, utvecklingsmål och målsatta mått som är utformade utifrån de medborgarprocesser som sammanfattar kommunens åtagande och verksamhet. Det är ett omfattande arbete som har lagts ner på att omsätta den politiska majoritetens, och inte sällan nästan hela fullmäktiges, ambitioner och visioner i effektiv politisk styrning och bra verksamhet för Botkyrkaborna. Det handlar kort sagt om gemensam välfärd och fungerande, praktisk demokrati.

Även om vi aldrig ska vara nöjda, även om det alltid finns det som kan bli bättre – ibland mycket bättre –, så borde vi också bli bättre på att se det som vi redan gör väldigt, väldigt bra.

Vi har en socialtjänst som med rätta är positivt omtalad i kommunsverige, vi har ett interkulturellt förhållningssätt som inspirerar andra kommuner, från Gibraltar till Nordkap, vi har skolor där tusentals elever varje år visar vad pedagogiskt engagemang kan åstadkomma, vi har ett kulturliv som väcker uppmärksamhet långt bortom kommungränsen, vi har Sveriges kanske mest ambitiösa miljö- och klimatarbete. Och så vidare. Och så vidare. Vi ska vara missnöjda. Men vi ska också vara stolta.

Vi bygger Botkyrka!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Mats Einarsson

Aggressiv renoveringsstrategi höjer hyrorna

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot från Tumba, skriver i Svenska Dagbladet om att riskkapitalbolagens renoveringsstrategier hotar tillgången på billiga hyresrätter. Kraftigt höjda hyror, trots uteblivna stambyten och slarvigt genomförda renoveringar, blir resultatet när bolagen kringgår lagstiftningen om hyresgästinflytande.

Nooshi Dadgostar tar Albyberget i Botkyrka som exempel:

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot

”För några år sedan såldes över tusen kommunala hyresbostäder ut till det riskkapitalägda fastighetsbolaget Mitt Alby i min hemkommun Botkyrka. Politikerna som beslutade om utförsäljningen lovade hyresgästerna att det inte skulle påverka deras boende.

Men de utförsäljande politikernas löften har inte någon betydelse i längden. Ett riskkapitalbolag vill först som sist maximera sin vinst och tyvärr har dagens regelverk inte följt med för att stävja de värsta effekterna av detta – de riskkapitalägda fastighetsbolagens aggressiva renoveringsstrategi. I dag går Mitt Alby in i enskilda lägenheter när hyresgäster har flyttat, byter ut material i lägenheterna för att sedan höja hyrorna med 40 procent.

[—]

Successivt försvinner billiga hyresrätter från våra kommuner. Samtidigt finns det ingen som säkerställer att renoveringarna utförs på ett bra sätt eftersom dialog inte förs med hyresgästerna eller Hyresgästföreningen.”

Läs hela artikeln!

Läs också:

Mitt i Botkyrka: 40 procent höjd hyra på Albyberget

________________________________________________________________

Det går att förändra samhället om man vill, men knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Bli medlem i Vänsterpartiet.

Pia Carlson: ”Bibliotekens roll är central”

Ikväll samlas kommunfullmäktige i Botkyrka. En av punkterna handlar om kommunens nya biblioteksprogram. Pia Carlson talade för Vänsterpartiet.

Ordförande, ledamöter,

Jag yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Med mindre än ett år kvar till valet förs det diskussioner i alla partier om hur man ser på kommunens verksamheter, och olika kommunpolitiska program tas fram som senare kommer att ställas mot varandra i valrörelsen.

Pia Carlson (V)

Jag har gått tillbaka till vårt eget program från 2014 och kan konstatera att vi i Vänsterpartiet har varit framsynta. Vad gäller biblioteken skriver vi: ”[Deras] roll i Botkyrka är central. Det är inte bara en plats där man lånar böcker, utan våra bibliotek är också viktiga mötesplatser i våra olika kommundelar. Våra bibliotek är duktiga på att utveckla sin verksamhet tillsammans med sina besökare”.

Jag kan konstatera att vi nu kommer att få ett biblioteksprogram som ytterligare stärker det här perspektivet och jag är säker på att det kommer att utveckla verksamheten. Det är ett program som stärker bibliotekens ställning i ett medieklimat som är föränderligt. Den allt snabbare digitaliseringen kommer varken att ersätta den tryckta litteraturen eller behovet av mötesplatser som bidrar till bildning, språkutveckling och till det lokala kulturlivet.

Många tycker kanske att det här är självklarheter och att jag därmed slår in öppna dörrar. Men synen på kultur, och vad som bör ingå i välfärdsbegreppet, skiljer ofta våra partier åt. Senast i måndags hävdade Jimmy Baker i en intervju med Sveriges radio att välfärden måste begränsas till att handla om vård, skola och omsorg för att skatten ska kunna sänkas. Vi menar att välfärden i ett civiliserat samhälle måste vara bredare än så. Den måste bidra till bildning och till Botkyrkabornas livslånga lärande, som det heter i en av våra nya medborgarprocesser.

Särskilt de senaste åren har biblioteken verkligen visat att de fyller en viktig funktion i kommunen. Jag tänker till exempel på de språkcaféer som arrangerats och som underlättat livet för många nyanlända. Jag tänker också på Tumba bibliotek som prisats som Sveriges bästa på lättläst litteratur, med motiveringen att verksamheten varit anpassad för Botkyrka som präglas av sin flerspråkighet, mångfald och unga befolkning.

Biblioteken förtjänar fortsatt utveckling. Därför välkomnar Vänsterpartiet det här programmet.

Läs mer: Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022.

Pia Carlson

Twitter
Facebook
Arkiv