Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Okategoriserade

Kerstin Amelin: ”Vi bygger fler gruppbostäder än någonsin tidigare”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige pratade Kerstin Amelin (V) om vård- och omsorgsnämndens frågor.

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Vi lever i en värld som präglas av ojämlikhet, orättvisor och ohållbart nyttjande av naturens resurser. Även här i Sverige ökar ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna växer.

Då är det viktigare än någonsin att vi arbetar för att motverka den här utvecklingen, för att utjämna ojämlikheten och överbrygga klyftorna så att alla får möjlighet till ett gott och värdigt liv med rätt till självbestämmande, oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett ålder och oavsett funktionsnedsättning. Allt utifrån premissen om alla människors lika värde.

Kerstin Amelin (V)

När jag möter människor i våra verksamheter, medledare, brukare och anhöriga, ser jag hur bra det kan bli när människor arbetar kreativt tillsammans för att skapa trygga, trivsamma miljöer och en meningsfull tillvaro även under svåra omständigheter.

Men samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det betyg vi får i den årliga brukarundersökningen är inte acceptabelt, trots vissa förbättringar. Vi vet att Botkyrkabornas sämre hälsotillstånd bidrar till det låga betyget, men det förklarar bara en liten del. Vi ser tydligt att verksamhetens driftform inte är kopplad till brukarnas nöjdhet, men vi behöver analysera resultatet, hitta förklaringar och sprida goda exempel mellan verksamheterna.

Vi har länge haft problem med brist på boendeplatser inom kommunen. Men med ändrade rutiner och mer effektivt samarbete mellan olika förvaltningar bygger vi nu fler nya gruppbostäder än någonsin tidigare, vilket innebär att fler Botkyrkabor kan erbjudas särskilt boende inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har numera ett målsatt mått som innebär att andelen exploateringsprojekt som innehåller bostäder för särskilda behov skall ligga på 75% från och med nästa år.

Detta är ett exempel på hur vi ”bryter stuprören” för att göra våra verksamheter mer effektiva. Ett annat exempel kommer av den rödgröna regeringens satsning på så kallade extratjänster. Där har vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat ett samarbete med AVUX för att bereda arbetstillfällen inom kommunens vård- och omsorgsboenden, dels för att höja kvaliteten för brukarna men också för att säkra kompetensförsörjningen. Det är mycket bra både för våra brukare och för Botkyrkabor som står långt från arbetsmarknaden och härigenom får chansen till en riktig anställning som kan vara ett steg mot en utbildning i ett bristyrke.

Ett annat område där vi ”bryter stuprören” är vår strävan efter hållbarhet. Vi har länge haft ambitionen att öka andelen ekologiska livsmedel i våra kommunala verksamheter, men nu har vi även ett målsatt mått som säger att alla vård- och omsorgsboenden skall erbjuda ett vegetariskt alternativ till både lunch och middag. Genom att lyfta ut den vegetariska maten från specialkostområdet och göra den allmänt tillgänglig gör vi en insats för folkhälsan samtidigt som vi tar ett nödvändigt steg i vårt klimat- och miljöarbete.

Maten och måltidssituationen är också helt central för både fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Därför har vi inlett ett arbete som syftar till att öka kvaliteten på maten och förbättra måltidssituationen för våra hemtjänstbrukare – en förändring som för övrigt också leder till minskad klimatpåverkan och en bättre arbetssituation för våra medledare.

Mycket återstår. Men vi är på rätt väg, tillsammans för ett gott liv, hela livet, för alla.

Kerstin Amelin

Mats Einarsson: ”Det handlar om gemensam välfärd och praktisk demokrati”

Idag samlades kommunfullmäktige i Botkyrka för att debattera och anta kommunens budget för 2018. Här publicerar vi vår gruppledare Mats Einarssons inledningsanförande från debatten.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!

Vi ska nu diskutera och besluta om mandatperiodens sista budget. Det är en stark, rödgrön budget, med utrymme för såväl fler Botkyrkabor och bättre löner för våra anställda som för angelägna förstärkningar av välfärden.

Men som vänsterpartist är jag givetvis inte nöjd. Vi vänsterpartister är sällan nöjda. Vi ser de behov som ännu inte är tillgodosedda, vi ser de växande klassklyftorna även i vår kommun och vi ser dem som fortfarande saknar ett fast jobb och en egen bostad. Vi ser hur privata vinstintressen äter sig in i välfärden för att skumma av skattebetalarnas pengar. Det finns mycket kvar att göra, i Botkyrka, i Sverige och i världen.

I Mål och budget skriver vi i majoriteten bland annat så här:

Mats Einarsson (V), gruppledare

”Som rödgrön kommunledning har vi som mål att skapa ett jämlikare samhälle, ett samhälle där allas potential tas till vara. Vi vill skapa fler livschanser för Botkyrkaborna. Ett jämlikare samhälle skapar fler möjligheter och frigör mer samhällelig utvecklingskraft. Ett jämlikare samhälle är på både kort och lång sikt socialt, miljömässigt och ekonomiskt effektivare. Men för att kunna skapa ett jämlikare samhälle måste vi också våga se dagens ojämlikhet och diskriminerande strukturer och vi måste kunna fördela våra gemensamma resurser efter behov.”

Trots det konstitutionella missnöje som präglar Vänsterpartiet har vi inga som helst betänkligheter mot att stå bakom det här budgetförslaget. Givet våra förutsättningar är det här en utomordentligt bra budget!

Och det är inte bara en budget med siffror och ekonomiska ramar. Det är också den första budgeten med texter, utvecklingsmål och målsatta mått som är utformade utifrån de medborgarprocesser som sammanfattar kommunens åtagande och verksamhet. Det är ett omfattande arbete som har lagts ner på att omsätta den politiska majoritetens, och inte sällan nästan hela fullmäktiges, ambitioner och visioner i effektiv politisk styrning och bra verksamhet för Botkyrkaborna. Det handlar kort sagt om gemensam välfärd och fungerande, praktisk demokrati.

Även om vi aldrig ska vara nöjda, även om det alltid finns det som kan bli bättre – ibland mycket bättre –, så borde vi också bli bättre på att se det som vi redan gör väldigt, väldigt bra.

Vi har en socialtjänst som med rätta är positivt omtalad i kommunsverige, vi har ett interkulturellt förhållningssätt som inspirerar andra kommuner, från Gibraltar till Nordkap, vi har skolor där tusentals elever varje år visar vad pedagogiskt engagemang kan åstadkomma, vi har ett kulturliv som väcker uppmärksamhet långt bortom kommungränsen, vi har Sveriges kanske mest ambitiösa miljö- och klimatarbete. Och så vidare. Och så vidare. Vi ska vara missnöjda. Men vi ska också vara stolta.

Vi bygger Botkyrka!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Mats Einarsson

Aggressiv renoveringsstrategi höjer hyrorna

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot från Tumba, skriver i Svenska Dagbladet om att riskkapitalbolagens renoveringsstrategier hotar tillgången på billiga hyresrätter. Kraftigt höjda hyror, trots uteblivna stambyten och slarvigt genomförda renoveringar, blir resultatet när bolagen kringgår lagstiftningen om hyresgästinflytande.

Nooshi Dadgostar tar Albyberget i Botkyrka som exempel:

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot

”För några år sedan såldes över tusen kommunala hyresbostäder ut till det riskkapitalägda fastighetsbolaget Mitt Alby i min hemkommun Botkyrka. Politikerna som beslutade om utförsäljningen lovade hyresgästerna att det inte skulle påverka deras boende.

Men de utförsäljande politikernas löften har inte någon betydelse i längden. Ett riskkapitalbolag vill först som sist maximera sin vinst och tyvärr har dagens regelverk inte följt med för att stävja de värsta effekterna av detta – de riskkapitalägda fastighetsbolagens aggressiva renoveringsstrategi. I dag går Mitt Alby in i enskilda lägenheter när hyresgäster har flyttat, byter ut material i lägenheterna för att sedan höja hyrorna med 40 procent.

[—]

Successivt försvinner billiga hyresrätter från våra kommuner. Samtidigt finns det ingen som säkerställer att renoveringarna utförs på ett bra sätt eftersom dialog inte förs med hyresgästerna eller Hyresgästföreningen.”

Läs hela artikeln!

Läs också:

Mitt i Botkyrka: 40 procent höjd hyra på Albyberget

________________________________________________________________

Det går att förändra samhället om man vill, men knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Bli medlem i Vänsterpartiet.

Pia Carlson: ”Bibliotekens roll är central”

Ikväll samlas kommunfullmäktige i Botkyrka. En av punkterna handlar om kommunens nya biblioteksprogram. Pia Carlson talade för Vänsterpartiet.

Ordförande, ledamöter,

Jag yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Med mindre än ett år kvar till valet förs det diskussioner i alla partier om hur man ser på kommunens verksamheter, och olika kommunpolitiska program tas fram som senare kommer att ställas mot varandra i valrörelsen.

Pia Carlson (V)

Jag har gått tillbaka till vårt eget program från 2014 och kan konstatera att vi i Vänsterpartiet har varit framsynta. Vad gäller biblioteken skriver vi: ”[Deras] roll i Botkyrka är central. Det är inte bara en plats där man lånar böcker, utan våra bibliotek är också viktiga mötesplatser i våra olika kommundelar. Våra bibliotek är duktiga på att utveckla sin verksamhet tillsammans med sina besökare”.

Jag kan konstatera att vi nu kommer att få ett biblioteksprogram som ytterligare stärker det här perspektivet och jag är säker på att det kommer att utveckla verksamheten. Det är ett program som stärker bibliotekens ställning i ett medieklimat som är föränderligt. Den allt snabbare digitaliseringen kommer varken att ersätta den tryckta litteraturen eller behovet av mötesplatser som bidrar till bildning, språkutveckling och till det lokala kulturlivet.

Många tycker kanske att det här är självklarheter och att jag därmed slår in öppna dörrar. Men synen på kultur, och vad som bör ingå i välfärdsbegreppet, skiljer ofta våra partier åt. Senast i måndags hävdade Jimmy Baker i en intervju med Sveriges radio att välfärden måste begränsas till att handla om vård, skola och omsorg för att skatten ska kunna sänkas. Vi menar att välfärden i ett civiliserat samhälle måste vara bredare än så. Den måste bidra till bildning och till Botkyrkabornas livslånga lärande, som det heter i en av våra nya medborgarprocesser.

Särskilt de senaste åren har biblioteken verkligen visat att de fyller en viktig funktion i kommunen. Jag tänker till exempel på de språkcaféer som arrangerats och som underlättat livet för många nyanlända. Jag tänker också på Tumba bibliotek som prisats som Sveriges bästa på lättläst litteratur, med motiveringen att verksamheten varit anpassad för Botkyrka som präglas av sin flerspråkighet, mångfald och unga befolkning.

Biblioteken förtjänar fortsatt utveckling. Därför välkomnar Vänsterpartiet det här programmet.

Läs mer: Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022.

Pia Carlson

Hyresrätter i Tullinge och satsningar på Storvreten

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Botkyrka. Ronnie Andersson representerar Vänsterpartiet och anser att ett av kvällens viktigaste ärenden är strukturplanen för Storvreten. I korthet handlar strukturplanen om hur området kan utvecklas med bostäder, verksamheter, service och mötesplatser.

Ronnie Andersson (V)

– Jag bor själv i Storvreten och de här planerna är efterlängtade. Strukturplanen innebär att området kommer att utvecklas till att bli mer stadsliknande, där Storvretsvägen blir en stadsgata med verksamheter längs vägen. Då blir vägen mer levande istället för att till stor del fungera som genomfartsgata. Dessutom skapas en bättre entré från Storvreten till Lida friluftsområde och det tycker jag är viktigt, säger Ronnie Andersson.

Ronnie Andersson tycker att det är bra att Storvreten hamnar i fokus.

– Det är viktigt att särskilja Storvreten från Tumba på det här sättet så att man denna gång koncentrerar sig särskilt på just detta område. Annars finns en risk att Storvreten glöms bort säger Ronnie.

Bland förslagen till beslut finns även ett uppdrag till tekniska nämnden att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvägen, i enlighet med det förslag som finns i strukturplanen.

Kerstin Amelin (V)

Kerstin Amelin (V), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Botkyrkabyggen, lyfter också fram punkten som formellt kallas för ”Optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen/kommunen avseende centrala Tullinge/Storvreten”. Avtalet innebär att det ges förutsättningar för Botkyrkabyggen och kommunen att byta mark med varandra för att underlätta byggande av hyresrätter i Tullinge.

– Det är viktigt att skapa kommundelar med blandade upplåtelseformer. Därför är det välkommet att vi nu möjliggör fler allmännyttiga hyresrätter i centrala Tullinge. Samtidigt kan kommunen ta över mark i Storvreten för att utveckla området, bland annat med bostäder på vissa parkeringsytor.

Läs mer:

Strukturplanen för Storvreten

Vänsterpartiet Botkyrka firade 100 år

Igår var det på dagen 100 år sedan vår partiförening bildades i Tumba. Den 16 september 1917 öppnade Erik Skarman det konstituerande mötet. Jubileet firandes med middag, musik och panelsamtal i Folkets hus i Segersjö. Ett särskilt tack till närvarande gäster från Hyresgästföreningen, Socialdemokraterna, Byggnadsföreningen Heijmdal och Vänsterpartiet Storstockholm som alla framförde en hälsning till firandet. På distans hälsade även ABF Botkyrka-Salem och det danska vänsterpartiet Enhedslisten från Botkyrkas vänort Bröndby.

Firandet inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Vänsterpartiet Botkyrkas ordförande Fredrik Andersson. Såhär lät det:

”Jag vill hälsa er välkomna till Vänsterpartiet Botkyrkas 100-årsfirande. Idag är det på dagen hundra år sedan vår förening bildades här i Tumba. Om föreningens första decennium vet vi faktiskt ovanligt mycket. Inte minst genom den protokollsbok som finns bevarad och som vi nu kommer att ge ut i läsvänligt skick.

Firandet avslutades med en gruppbild. Fanan är ungdomsklubbens som bildades före partiet, redan år 1907.

I föreningens arbete genom historien så finns saker som känns igen även från vårt partiarbete idag. Men det finns också inslag som säkert skulle kännas främmande för många. Det var en av nödvändighet fordrande partikultur som präglade arbetarrörelsens tidiga år. Ekonomin var ett ständigt bekymmer och medlemmarnas förmåga att själva bidra med tid och pengar var viktig. Samtidigt förväntades man som medlem prenumerera på partiets tidning och betala sin fackföreningsavgift. Den som till äventyrs slarvade med sina inbetalningar, eller i allmänhet inte visade tillräckligt intresse för föreningen, riskerade uteslutning av kommande partimöte. Allt i en kontext där det var ekonomisk knapert för många.

Ändå var det en tid där framåtandan var stor. Med små medel lyckas man bygga upp en egen infrastruktur för politisk och kulturell verksamhet, inte minst genom de Folkets hus man själva var med och byggde. Den bildningsverksamhet som nu erbjöds arbetarklassen – i kombination med att arbetarpartierna blev ett verktyg för politisk förändring – var avgörande för tron på att ett annat samhälle var möjligt. Det bestående är inte av naturen givet. Samhället är skapat av mänsklig hand och kan därför förändras av just oss. Det har sedan dess varit en grundläggande insikt.

I det kortare perspektivet är vi en förening som har växt sig starkare. I Botkyrka är vi ganska exakt dubbelt så många medlemmar idag jämfört med 2010. I mer än ett decennium nu har vi, fullt ut, suttit med i den styrande majoriteten i kommunen.

Nu går vi snart in i ett valår och vi gör det med insikten om att Sveriges ekonomi som helhet är starkare än någonsin men att det är långt ifrån alla som får ta del av det. Vårt budskap kommer att vara: Vi kräver en ekonomi som fungerar för alla – inte bara några få! Samhället går att förändra. Det lär vi oss genom att studera våra föregångare. Men det kräver också att man vågar ta kampen mot starka kapitalintressen. Och det tycker jag att vi ska fortsätta göra så att våra efterträdare, om ytterligare 100 år, kan känna att makten ligger i deras gemensamma händer.

Idag firar vi partiföreningens pionjärer och blickar framåt mot kommande segrar. Välkomna!”

Vänsterpartiet på festival

I helgen deltog Vänsterpartiet Botkyrka på två olika festivaler som arrangerades i kommunen. Under lördagen stod This is Alby på schemat där artister

Hampus och Pia i Hågelbyparken.

som Sanna Rahimic, Erik Lundin och Kaliffa bidrog till att det blev en riktig folkfest. På söndagen var det sedan dags för Vi är Botkyrka-festivalen i Hågelbyparken. Förutom att kunna besöka Vänsterpartiet i vårt tält så var höjdpunkten när Nano, som är uppväxt i Storvreten, intog scenen.

Dumpade löner med Alliansens politik

Löner kommer att dumpas med Alliansens politik.

I tisdags presenterade Alliansen ett förslag om en ny anställningsform som är tänkt att pressa ner lönenivåerna för vissa grupper. Tidigare har flera av högerpartierna talat sig varma för marknadshyror, som kraftigt skulle höja hyran för många. Hur ska det gå ihop?

Det råder brist på arbetskraft i många viktiga branscher. Vänsterpartiet menar att det är genom utbildning, inte lönedumpning, som vi bäst bekämpar arbetslösheten.

Läs mer:

Arbetet, ”Så hög blir lönen i tio arbetaryrken med Alliansens förslag

Vänsterpartiet Botkyrka söker politisk sekreterare

Vill du jobba i en röd kommun som är långt ifrån lagom? Här är din chans! Botkyrka styrs av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet och det rödgröna samarbetet ger möjligheter att påverka människors vardag på riktigt.

Arbetet som politisk sekreterare går ut på att stödja och utveckla det politiska samarbetet i kommunledningen och hjälpa våra ledamöter i nämnder och andra politiskt tillsatta organ, men att också organisera partiföreningens verksamhet med opinionsbildning, studier och folkrörelsearbete. Tjänsten börjar i höst och sträcker sig fram till valet.

Vi söker dig som delar Vänsterpartiets grundläggande värderingar och vi ser gärna att du har intresse och kunskaper för frågor gällande Botkyrka kommun. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av politiskt arbete eller annat organisationsarbete och utåtriktat opinionsarbete i Vänsterpartiet eller närliggande organisation. Erfarenheter och kompetens inom området organisation och feminism är välkommet.

Nödvändigt för tjänsten är god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Det är även viktig att kunna samla och sammanställa information.  Du ska vara noggrann, strukturerad och ha lätt för att samarbeta eftersom du arbetar nära vårt kommunalråd och övriga förtroendevalda i kommungruppen. Du ska även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Din formella arbetsgivare kommer att vara Botkyrka kommun, men din tjänst disponeras helt av Vänsterpartiet. Tjänsten är på 60%. Lön enligt Botkyrka kommuns avtal. Tillträde sker 15 september, eller efter överenskommelse.

Skicka ansökan med CV och personligt brev senast den 8 augusti  till Anna Kristoffersson. Mail: [email protected]

För ytterligare information och frågor om tjänsten kontakta Mats Einarsson, gruppledare: 0734-218784.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Vi fick rätt!

För några år sedan utkämpade vi en tuff politisk strid. Det gällde försäljningen av 1 300 allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Köpare blev till sist riskkapitalisten Mikael Ahlström, grundare av bolaget Procuritas med säte i skatteparadiset Guernsey.

Köparen av fastigheterna på Albyberget skulle kunna realisera en vinst på 590 miljoner kronor vid en försäljning av innehavet.

Vi protesterade och menade, förutom alla viktiga bostadspolitiska argument, att det inte är någon bra affär att sälja ut allmännyttan. Botkyrkabyggen blev rikare på kort sikt. Men samtidigt avstod bolaget dels från framtida hyresintäkter och dels från värdeutvecklingen i själva fastigheterna. Och det vi sa då verkar stämma väl idag, vid en snabb utvärdering.

Ahlströms fastighetsköp har stigit i värde med 590 miljoner kronor (80 %) på några få år. Kapital som skulle ha kunnat vara kvar i Botkyrkabyggens balansräkning. Kommunen ställde inför försäljningen krav på att en ny ägare skulle förbinda sig att upprusta, och förvalta fastigheterna i minst tio år. Ahlström vägrade. Övriga partier ryckte på axlarna, han var ju så charmig! Men det innebär att han nu, vid en försäljning, kan realisera en enorm vinst.

Vår slutsats: Lita aldrig på en riskkapitalist!

Fredrik Andersson

Twitter
Facebook
Arkiv