Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Okategoriserade

”Länsstyrelsen sågar Förbifart Stockholm”

Så löd rubriken i Dagens nyheter den 27 januari och av artikeln framgår att Länsstyrelsen, med landshövding Mats Hellström i spetsen, har dragit precis samma slutsatser om det redan tidigare spolade vägprojektet som Vänsterpartiet i Botkyrka. Skälen är desamma som vi redovisade när vi yrkade avslag på kommunens positiva yttrande till förbifarten.
Länsstyrelsens miljö- och planeringsdirektör Lars Nyberg säger till DN att – ”det vore fel av oss, med hänsyn till miljöbalken, att inte påpeka att Förbifarten riskerar att skada väsentliga , och i vissa avseenden unika, natur- och kulturvärden som är av riksintresse.”

Även Svenska naturskyddsföreningen delar Vänsterpartiets uppfattning och framför i DN den 28 januari ”att motiven för att överhuvudtaget bygga en ny förbifart blir allt svagare och att gällande regionplan (Rufs) är redo för papperskorgen.”

Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förkastar också Förbifart Stockholm och förordar tillsammans med Länsstyrelsen det som kallas Diagonal Ulvsunda, vilket är ett betydligt mindre omfattande alternativ som inte alls berör de känsliga områden som skulle drabbas av Förbifart Stockholm.

Det är Vägverket som utrett de olika alternativen och som driver alternativet Förbifart Stockholm, ivrigt påhejat av alla betongpartier i Stockholmsregionen, inklusive de i vår kommun. Detta trots att Vägverket självt beskriver Förbifart Stockholm som det alternativ som mest skadar natur- kultur- och friluftsintressen och främst främjar bilismens tillväxt.

Det är således en trafikpolitik mot bättre vetande som Vägverket, socialdemokrater och borgare vurmar för. De enda som kan applådera denna profitabla galenskap torde vara aktieägarna i bil- och anläggningsindustrin. Det finns också ett tredje alternativ, kallat kombinationsalternativet som dock Vägverket ignorerat att utreda närmare, trots att Länsstyrelsen särskilt markerat behovet av att undersöka andra möjligheter än vägutbyggnad. Vägverket medger att Kombinationsalternativet är bäst av klimat och energiskäl och att det gynnar kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet i Botkyrka har från början stött Kombinationsalternativet som bygger på en utveckling av befintlig infrastruktur. Vi vet alla att vi har en ödesdiger utveckling när det gäller klimatet och vår miljö och att det är bokstavligen livsviktigt att göra allt för att värna vår natur. Det finns därför anledning att hålla i minnet att det är Vänsterpartiet som står för en konsekvent miljö- och därmed även en trafikpolitik som kan styra utvecklingen mot ett hållbarare samhälle.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Äntligen Fixar-Malte!

Nu har kommunfullmäktige beslutat att det ska inrättas en tjänst som Fixar-Malte. Och det blir fler, det är även bestämt kommunen ska knyta en del av de så kallade plusjobben till denna typ av uppgifter. Fixar-Malte själv ska fungera som arbetsledare. En vänsterpartimotion ligger till grund för beslutet som innebär att innebära att kommunens äldre invånare kan få hjälp med riskabla vardagssysslor.
Är man lite till åren och syn och balans inte längre är helt perfekt kan det vara riskabelt att klättra på stolar eller stegar för att skruva i glödlampor och sätta upp gardiner. Hemmet är en farlig miljö för många äldre, fallolyckorna ökar. 1 100 äldre dör årligen och 42 000 skadas, många allvarligt. Ju äldre personerna är, desto allvarligare blir skadorna och dess konsekvenser. Mycket mer måste alltså göras när det gäller skadeförebyggande åtgärder för äldre. Förutom mänskligt lidande kostar också dessa olyckor och skador enorma summor, nästan 5 miljarder kronor.

Fixar-Malte behövs alltså och har blivit en succé i de kommuner som redan inrättat en sådan tjänst. Det finns alltså erfarenheter att dra nytta av för Botkyrkas del. Först på plan var Höganäs där Malte Larsson anställdes, därav begreppet Fixar-Malte. Fallskadorna hos de äldre i Höganäs har minskat högst väsentligt och såväl de äldre som kommunalrådet är mycket nöjda. Man har också lyckats väl med att dra gränsen mellan vad som är hemtjänstens uppgifter och vad en Fixar-Malte ska hjälpa till med. För det är viktigt. Det är absolut inte meningen att hemtjänstens verksamhet ska kunna krympas för att denna tjänst inrättas. Det finns ett behov av en ytterligare utökad hemtjänst och då är det fler tjänster som gäller, vilket Vänsterpartiet har tagit fasta på i såväl flerårbudget som ettårsbudget. Det finns sannerligen nog med uppgifter för en Fixar-Malte ändå, till exempel fästa upp ledningar som ligger lösa, tejpa mattkanter, ordna härvor av telefonsladdar, åtgärda hala golv i bad- och duschutrymmen, sätta upp tavlor och som sagt skruva i glödlampor och sätta upp gardiner m.m, m.m.

Verksamheten har också en social dimension. Många äldre är ensamma och uppskattar ett besök av en Fixar-Malte. Tillfälle ges att växla några ord och kanske till ett samtal vid köksbordet över en kopp kaffe.

I Vänsterpartiet är vi mycket glada över att vår motion bidrar till att göra tillvaron för de äldre säkrare och tryggare. Helst hade vi dock sett att det hade inrättats ordinarie tjänster i stället för plusjobben. Men huvudsaken är att de äldre får möta ett gäng motiverade, glada och kunniga fixarmaltar, både tjejer och killar. Det krävs nämligen ett stort mått av social kompetens för att rätt platsa i detta fixargäng.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige

En liten rättvisa i alla fall

På decembersammanträdet i socialnämnden togs beslutet att socialbidragen inte skulle minskas med motsvarande när barnbidraget höjs. Det är ett bra och rättvist beslut.
Normen för försörjningsstödet ger inte utrymme för något mer än det allra nödvändigaste och det är inte rimligt att de familjer som är i behov av detta för sin försörjning ska gå miste om det välbehövliga tillskott som en extra hundralapp ger.

Fortfarande tillämpas de gamla reglerna i många kommuner, men en lagändring är på väg. Det är bra att socialnämnden är i framkant när det gäller att underlätta tillvaron för fattiga familjer. Vänsterpartiet har också på riksnivå arbetat för en lagändring.

Det finns dock mer att göra för att undanröja orättvisor när det gäller reglerna för försörjningsstödet i Botkyrka. I familjer med socialbidrag där ungdomar sommarjobbar minskas bidraget med det belopp som överstiger 6000 kronor av lönen. Det innebär alltså att dessa ungdomar endast får behålla 6000 kronor och detta anser Vänsterpartiet vara en klar orättvisa i jämförelse med ungdomar situation i bättre lottade familjer. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att denna regel slopas.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden

Ett ögonblick… Mats Einarsson från Tumba

Mats Einarsson från Tumba omvaldes på kongressen i januari till partistyrelsen för Vänsterpartiet. Efter det har han även omvalts till partiets verkställande utskott. I Botkyrka sitter han i kommunfullmäktige och i demokrati- och integrationsberedningen.
– Hur känns det att bli vald till partistyrelsen?

Roligt och hedrande, jag ser fram mot arbetet de kommande två åren. Det var bra att alla valda fick höga röstetal; det visar att partistyrelsen som helhet har ett starkt stöd och är representativ för partiet.

– Vad tyckte du om kongressen?

En av de bättre jag varit med på. Kontrasten till medias bild av ett parti i kris och upplösning (och kanske till våra egna ”worst case-scenarion”) förstärkte det positiva intrycket ytterligare. Diskussionerna var konstruktiva och politiska och ombuden visade att olika åsikter, ibland väldigt olika, är fullt förenliga med en uppslutning kring partiet.

Alla var ju inte lika nöjda med besluten, men jag tror att det var färre än vanligt som var missnöjda och de som var missnöjda var lite mindre missnöjda än vanligt.

– Vad har du att säga om valplattformen som kongressen antog?

Jag tycker det är en utmärkt valplattform, men det är väl inte så konstigt eftersom jag satt i den partistyrelse som arbetade fram förslaget. Kravet på 200 000 nya jobb är helt riktigt och det har verkligen slagit igenom. Centern satte till och med riksdagens utredningstjänst på att räkna ut vad våra reformer skulle kosta och interpellerade Pär Nuder om saken. Alla partier måste förhålla sig till vår valplattform. Hörde förresten att det inom miljöpartiet fanns förslag om att de skulle kräva 250 000 nya jobb för att bräcka oss, men det avslogs…

– Bilden av Vänsterpartiet har präglats av slitningar på sista tiden. Hur var stämningen?

Stämningen på kongressen var mycket bra, såvitt jag kunde uppfatta från presidiehorisonten. Man ansträngde sig verkligen att diskutera sakligt. Även de kamrater som i svepande och oförsonliga ordalag angripit partiet offentligt före kongressen sänkte tonläget i talarstolen, vilket de ska ha ett erkännande för. Media tvingades motvilligt erkänna att det här inte var ett parti i kris, utan att påfallande enigt parti.

– Vad är partiets viktigaste uppgift det närmaste året?

Först och främst att säkra en vänstermajoritet i riksdagen och i så många kommuner och landsting som möjligt – och det gör vi bäst genom att arbeta för en valframgång för vårt parti. Vi ska inte bara vara ett parlamentariskt parti och vi behöver definitivt stärka vårt utomparlamentariska arbete, inte minst i fackföreningsrörelsen, men de närmaste månaderna måste vi fokusera även detta arbete på valrörelsen. Vi har mycket bättre förutsättningar att göra ett bra val än vad vi själva tror!

– Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Fred och socialism i hela världen. I väntan på det: kristdemokraterna under tre procent i alla opinionsmätningar fram till valet.

Skolans verksamhet ska vara avgiftsfri

Vänsterpartiet anser att skolan, som varande en skattefinansierad verksamhet, inte ska ta ut några avgifter av föräldrarna vid utflykter och liknande. Flera andra kommuner har uppmärksammat frågan och satt en gräns för den summa som skolorna har rätt att avkräva föräldrarna och en kommun har i sin budget anslagit 700 000 kronor till utflykter. Vänsterpartiet vill att något görs även i Botkyrka och har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Nedan följer interpellationen i sin helhet:

– – –

Det har kommit till min kännedom att barnen i skolan avkrävs pengar för att delta i vissa utflykter. Summorna varierar, det har enligt uppgift förekommit att elever fått betala 490 kronor och även 700 kronor för en resa till annan ort för att åka skidor. Vid ett tillfälle har elever avkrävts 55 kronor för att åka till äventyrsbadet i Södertälje för att där ha en NO-lektion(!)

Enligt uppgift händer det att barn hålls hemma av föräldrarna och sjukanmäls när klassen ska göra heldagsutflykter där barnen uppmanas att ta med sig matsäck eftersom man inte anser sig ha råd att skicka med mat. För fattiga föräldrar är skollunchen många gånger en garanti för att deras barn får tillräcklig och näringsrik föda under skoldagarna. Skollunchen är gratis. Det är därför rimligt att elever som deltar i en utflykt får med sig en matlåda från skolans kök.

Enligt skolverkets normer kan det vara tillåtet att ta ut en mindre summa pengar till utflykter. Vänsterpartiet anser att skolan, som varande en skattefinansierad verksamhet, inte ska ta ut några avgifter av föräldrarna oavsett summans storlek. I en kommun som Botkyrka med dess socioekonomiska sammansättning innebär detta dessutom en orättvisa genom att föräldrar i vissa områden och skolor har ekonomiska förutsättningar att bekosta dessa aktiviteter utan att det betyder någon större försakelse och andra inte.

Flera andra kommuner har uppmärksammat frågan och satt en gräns för den summa som skolorna har rätt att avkräva föräldrarna och en kommun har i sin budget anslagit 700 000 kronor till utflykter.

Med anledning av dessa uppgifter vill jag ställa följande frågor till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:

Är du medveten om att skolor kräver föräldrar på pengar för aktiviteter som anordnas under skoltid?

Om nej, tänker du stävja den här formen av avgiftsuttag från föräldrarna?

Kan du tänka dig att skolan får ökade resurser för utåtriktade aktiviteter?

Eftersom alla barn har rätt till fri skollunch: Tycker du att det är rimligt att barnen får med sig mat från skolan under heldagsutflykter?

Om ja, tänker du se till att detta genomförs?

Rose-Marie Holmgren (v)

– – –

Interpellationen besvaras i kommunfullmäktige den 30 mars.

Det nya pensionssystemet

Ulla Hoffmann, andre vice ordförande i vänsterpartiet, kommer till Hallunda Folkets Hus på söndag 4/12 klockan 13.00 för att tala om pensionssystemet och varför vänsterpartiet var motståndare till förändringarna. Direkt efter föredraget har partiföreningen medlemsmöte.

Nya miljöhot mot Loviseberg och Hågelby

En ny distributionsterminal kan bli aktuell i Loviseberg. Detta innebär både skador på miljön i området och en ökad tung trafik på bland annat Hågelbyleden. Men trots det överväger man inte andra alternativ som finns.
Etableringen av partihallarna i Loviseberg innebar en betydande skada i en utomordentligt fin naturmiljö. Beslutet var också omstritt. Socialdemokraterna drev frågan hårt medan Vänsterpartiet från början var emot.

Vårt alternativ som vi sedan länge drivit var att logistisk verksamhet med omfattande tung biltrafik skulle etableras utefter E4-E20-stråket. Det förklarades då ogörligt med hänvisning till att det inte fanns planlagd mark i det området. Vidare hänvisade socialdemokraterna till att partihallarna skulle medföra uppemot 400 arbetstillfällen. Av sysselsättningsskäl accepterade Vänsterpartiet slutligen etableringen av partihallarna men vi motsatte oss samtidigt ytterligare etableringar i Lovisebergsområdet.

Idag kan vi se att uppskattningen av arbetstillfällen överdrevs och att verksamhet av detta slag framöver beräknas kräva allt mindre arbetskraft.

Socialdemokraterna framhärdar dock och vill nu upplåta mark för en ny jättelik distributionsterminal i Loviseberg. I ännu större omfattning än i dag skall långtradarna tillåtas gå i skytteltrafik genom kommunens centrala och natursköna delar. Hågelbyleden skall därtill byggas ut till en fyrfilig genomfartsled. Detta undergräver attraktiviteten i Hågelbys fritidsområde och förstör den natur- och kulturmiljö som, enligt en studie gjord av kommunen, har ett mycket stort skyddsvärde.

Vänsterpartiets alternativ står fast, utnyttja den redan störda miljön utefter E4-E20 från Eriksberg och söderut. Alla som rest till Arlanda kan se att en rad norrkommuner löst alla problem och utnyttjat motorvägsområdet för olika verksamheter vilka därmed fått goda kommunikationsmöjligheter. Men här i Botkyrka ligger som en död hand över denna självklara lösning som både kan ge arbetstillfällen, skona väsentliga miljövärden och minimera buller och föroreningar i utsatta områden.

Vi vill förbättra säkerheten på Hågelbyleden och förverkliga tanken på en snabbspårväg som på ett effektivt och miljövänligt sätt förbinder kommunens norra och södra delar.

Folke Olsson

Det bidde ingen Fixar-Malte i Botkyrka

”Fallskador bland äldre är den skada som orsakar det största antalet dödsfall. År 2001 var det 1 100 personer över 65 som dog till följd av fall och 42 000 som sökte vård av samma anledning. Varje höftledsfraktur kostar samhället cirka 250 000 kronor.” Detta kunde man läsa i en stor artikel om ohälsa i DN av generaldirektören för Statens Folkhälsoinstitut Gunnar Ågren, där han i övrigt framhåller det skadeförebyggande arbetet i Sverige som varande i världsklass.
Ett tungt argument när det gäller det skadeförebyggande arbete som en Fixar-Malte utför. Tyvärr fick Vänsterpartiets motion om inrättande av dessa tjänster ett negativt svar av Vård-och omsorgsnämnden. Detta bland annat med hänvisning till de insatser som görs inom rehaborganisationen. Vidare påstås det att de angivna besparingarna i Höganäs kommun, en pionjär när det gäller Fixar-Malte inte kunde bevisas utan var en uppskattning. Där har vi andra uppgifter som bland annat publicerats i Pro:s tidning Pensionären. Dessutom har projektet i Höganäs utvärderats i en uppsats i nationalekonomi, författad av Anders Folkesson som kommit till slutsatsen att satsningen är en klar samhällsekonomisk framgång.

Fixar-Malte utför uppgifter som hemtjänsten inte har på sin arbetslista: tejpar mattkanter, fäster upp ledningar, hänger upp gardiner och kollar upp ”lömska fällor”i lägenheterna mm.

Motionen har ännu ej behandlats i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Så än finns det hopp. Vi föreslår att den
styrande majoriteten inhämtar synpunkter från sina äldre medlemmar och inte minst från pensionärsorganisationerna.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden

Slå vakt om fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Botkyrka spelar en stor roll för att våra ungdomar skall ha tillgång till en god och meningsfull fritid. Men trots insikten om detta drivs fritidsgårdsverksamheten i Botkyrka på sparlåga. Anslag skärs ner, öppettiderna begränsas, trots att de negativa sociala konsekvenserna är uppenbara och kostnadskrävande. Situationen i Tumbaområdet är akut och har lett till att medborgarna reagerar. Ett väl genomtänkt medborgarförslag om fritidsgård i Tumba har lagts fram till kommunfullmäktige men den nuvarande politiska majoritetens svar blev hänvisning till pågående utredning. Från Vänsterpartiets sida ville vi ha en samtidig dialog med förslagsställarna för att ta tillvara deras väl dokumenterade kompetens i utredningsarbetet när det gäller att arbeta med ungdomar.
När Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna förra hösten bland annat begärde mer pengar till fritidsgårdarna avbröt socialdemokraterna och miljöpartiet samarbetet med oss.

Vi fortsätter dock att hävda ungdomarnas behov av en meningsfull fritid, vi stöder de föreningar som gör en stor insats genom att driva fritidsgårdar och vi har som mål att det skall finnas tillgång till bra fritidsgårdar i alla kommundelar.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden

Illojalt att säga sanningen?

Den 29 september kom besked om att Connex avskedat Per Johansson, ordförande för SEKO klubb 119, tunneltågförare och konduktörer. Enligt Connex, som självklart vill framstå som en god arbetsköpare, handlar det om att den anställde varit illojal mot företaget. (Illojal, enligt Svenska Akademiens Ordbok: a) lagkränkande; som sätter sig upp mot den bestående ordningen. b) som i förh. till en annan (till egen fördel) använder metoder som icke anstå en gentleman, äv. om de icke äro direkt brottsliga; som i sitt förhållande till en annan sviker det förtroende som denne kunde ha rätt att hysa för honom, som icke handlar öppet o. ärligt mot ngn)
Antingen hade alltså Per Johansson satt sig upp mot den bestående ordningen eller använt metoder som inte anstår en gentleman, svikit det förtroende han haft gentemot annan part eller icke handlat öppet och ärligt. Vad hade han gjort egentligen? Han hade gått ut i media och berättat att Connex inte skött sitt ansvar som entreprenör i Stockholms tunnelbanesystem. Den senaste tiden finns det många punkter att peka på.

16 maj i år utbröt en brand under ett tåg vid Rinkeby station, 12 personer fick föras till sjukhus. Utredningen visade att entreprenören som rengör tågen, Tågia AB, hade slarvat med rengöringen av motorerna. De hade inte bara slarvat, de hade inte rengjort motorerna överhuvudtaget. Den specifika vagnen hade inte börjat brinna av den anledningen men möjligheten fanns att andra vagnar skulle råka i brandfara också.

14 september: En ung man hamnade framför framrutan på ett av de nya tågen, men rutan höll inte emot utan föll rakt in i förarhytten och skadade föraren lindrigt. Connex tog alla nya vagnar ur trafik i väntan på Arbetsmiljöverkets beslut, vilka hävde beslutet, och tillät alltså förare att köra i vagnar med defekt framruta. Det hade Connex ingenting emot, mindre problem för dem!

Däremellan hade Connex en genomgång av de larmtelefoner som finns på den blå linjen, vilket visade sig att många var ur funktion. Alltså, om en olycka hade skett hade det varit omöjligt att via larmtelefonen ringa och be om hjälp…

Varför hade då inte Tågia tagit sitt ansvar som entreprenör? Varför läts tunneltågförare köra i förarhytter med framrutor som skulle kunna gå sönder? Varför hade Connex trasiga larmtelefoner på blå linjens stationer? Allt har ett gemensamt svar. För att kostnaderna skall hållas nere, och varför skall de hållas nere? Jo, så mer pengar kan hamna hos aktieägarna, eftersom entreprenörerna är vinstdrivande företag.

Våra skattepengar går inte längre till kollektivtrafik utan till aktieägarnas redan sprängfyllda plånböcker, allt för att den då borgerliga politiska majoriteten ansåg att privata entreprenörer gör ett bättre jobb för den allmänna trafiken. Den allmänna trafiken borde inte drivas i vinstintresse. Det ger självklart en sämre kvalitet när inte lika mycket pengar kan satsas i själva trafiken då en alltför stor del måste gå till ren vinst. Hade borgarna det i åtanke kanske?

En liten uppmaning härmed när ni går till valurnorna nästa år. Tänk på vilka det var som fick pendeln att sluta rulla, bussarna att inte komma och tunneltågförarna att gå ut i strejk. Vi som tycker att kollektivtrafik ska vara icke vinstdrivande, och ägas och nyttjas av alla? Knappast.

Henrik Vidalve, ordförande vänsterpartiet i Botkyrka

Twitter
Facebook
Arkiv