• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer, yrkanden och yttranden

Vänsterpartiet Botkyrka sitter i opposition under mandatperioden 2018-2022. På denna sida sammanställer vi alla de initiativ vi tar i de politiska församlingarna i Botkyrka kommun.

Utbildningsnämnden 2019-06-11

Yrkande, ärende 4 Organisationsförändring av förskolan Lysmasken

Särskilt yttrande, ärende 5 Godkännande som huvudman för fristående förskola, Jensen education school AB

Kommunstyrelsen 2019-06-03

Yrkande, ärende 105 Svar på motion – Botkyrka, en miljökommun att räkna med!

Yrkande, ärende 112 Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun

Tekniska nämnden 2019-05-28

Särskilt yttrande, ärende 1 Delårsrapport 1, 2019 – Tekniska nämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-27

Särskilt yttrande, ärende 9 Lokal Mötesplats Tumba

Utbildningsnämnden 2019-05-07

Särskilt yttrande, ärende 2 Organisationsförändring av förskolan Myrstacken

Kommunstyrelsen 2019-05-06

Yrkande, ärende 96 Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige 2019-04-25

Inlämnad motion, Halvera matsvinnet till 2025

Inlämnad interpellation, Upphandling av skyddat boende och kommunens samverkan med Botkyrka Kvinnojour

Inlämnad interpellation, Vad avser riskkapitalisterna Blackstone göra med Albyberget?

Särskilt yttrande, ärende 51 Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan

Kommunstyrelsen 2019-04-10

Särskilt yttrande, ärende 59 Avvecklingen av Vårljus

Särskilt yttrande, ärende 67 Svar på motion – Lämna Mälardalsrådet (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-09

Särskilt yttrande, ärende 6 Uppdrag – Återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08

Särskilt yttrande, ärende 3 Yttrande över revisionsrapporter: ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”

Utbildningsnämnden 2019-03-12

Särskilt yttrande, ärende 3 Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2020-2023

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-11

Särskilt yttrande, ärende 9 Boendeplan 2019-2027

Kommunstyrelsen 2019-03-04

Särskilt yttrande, ärende 51 Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-19

Särskilt yttrande, ärende 5 Internbudget 2019

Socialnämnden 2019-02-19

Yrkande, ärende 7 Kompetensförsörjningsplan 2020-2023, Socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och vuxenutb.nämnden 2019-02-14

Särskilt yttrande, ärende 7 Kompetensförsörjningsplan

Tekniska nämnden 2019-02-11

Särskilt yttrande, ärende 3 Tekniska nämndens mål- och internbudget 2019 samt investeringsplan 2019

Särskilt yttrande, ärende 5 Omvärldsanalys 2020-2023

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-11

Yrkande, ärende 8 Kompetensförsörjningsplan 2019

Utbildningsnämnden 2019-02-05

Särskilt yttrande, ärende 8 Kompetensförsörjningsplan 2020-2023

Yrkande, ärende 10 Lilla Edessa – godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola – bordlagt ärende

Kommunstyrelsen 2019-02-04

Särskilt yttrande, ärende 23 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Särskilt yttrande, ärende 34 Kommunstyrelsens mål och internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 42 Godkännande av AB Botkyrkabyggens förvärv av mark i Tumba skog

Kommunfullmäktige 2019-01-31

Inlämnad motion, Kommunal strategi för hållbart byggande

Socialnämnden 2019-01-29

Särskilt yttrande, ärende 2 Mål och internuppdrag inklusive effektiviseringsuppdrag

Särskilt yttrande, ärende 8 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Arbetsmarknads- och vuxenutb.nämnden 2019-01-24

Särskilt yttrande, ärende 3 Internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 5 Yttrande över nedläggning av mötesplatser för unga vuxna

Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 4 Internbudget

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 4 Mål och internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 11 Ny fokusering för unga vuxna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 2 Mål och internbudget

Kommunstyrelsen 2019-01-07

Särskilt yttrande, ärende 17 Samrådsyttrande över vägplan för trafikförbindelse Södertörn

Kommunfullmäktige 2018-12-18

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Tekniska nämnden 2018-12-10

Särskilt yttrande, ärende 4 Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder

Utbildningsnämnden 2018-12-04

Yrkande om bordläggning, ärende 12 Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, Lilla Edessa AB.

Kommunstyrelsen 2018-11-26

Yrkande om avslag, ärende 237 Utträde ur Mälardalsrådet

Särskilt yttrande, ärende 238 Slutredovisning av projektkonto 6216 – Förskolan Sörgården

Kommunfullmäktige 2018-11-22

Inlämnad interpellation till Bo Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen AB, ”Framtiden för andelsägarlägenheter”. Besvaras i december.

Kommunstyrelsen 2018-10-26

Särskilt yttrande, ärende 210 Skattesats 2019

Särskilt yttrande, ärende 222 Utvärdering av Almedalen

Yrkande om avslag, ärende 227 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst

Kopiera länk