artikel

En bra skola för alla!

Striden om friskolorna går vidare, bland annat som en följd av att Skolverket inte kan, eller kanske inte får, värna den kommunala skolans ställning eller beakta konsekvenserna för denna av friskoleetableringar. Man kan undra om miljöpartiet tilldelats ett slags vetorätt när det gäller regeringens friskolepolitik. Botkyrka kommun står dock fast vid en skolpolitik som, om tillräckliga resurser anvisas, kan möjliggöra en bra skola för alla kommunens barn och ungdomar och vill inte acceptera friskoleetableringar som gröper ur resurserna för den kommunala skolan. Detta är helt i enlighet med den skolpolitik vänsterpartiet står för.
Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig etablerandet av friskolor, när det inte finns särskilda skäl, dels därför att vi anser att det inte skall göras business på vår barns och ungdomars grundläggande utbildning, dels därför att vi anser att skolan spelar en mycket betydelsefull roll som en demokratisk mötesplats för elever från olika samhällsskikt, socialt, ekonomiskt, etniskt och kulturellt. Den gemensamma svenska skolan skall, enligt vår mening, utöver att den ger en mycket god undervisning, även förmedla gemensamma värderingar vad gäller frågor som demokrati, rättvisa, jämställdhet, religionsfrihet, mångfald och tolerans

Det kan nog inte uteslutas att den allmänna skolan tidigare visade tecken på stelbenthet
och viss stagnation när det gällde att utveckla sin pedagogik och inte var tillräckligt öppen
för nya idéer. Det kan ha bidragit till en aningslös friskoleromantik, snabbt anammad av en borgerlighet som vill gynna en elit och som utan allmänna bildningsideal vill anpassa skolan till näringslivets kortsiktiga krav och reducera den offentliga verksamheten till förmån för kommersiella intressen. Som en ivrig påhejare för dessa friskoleintressen framträder konsekvent miljöpartiet de gröna, som precis som när det gäller arbetsrätten, bekräftar sin egentliga borgerliga hemvist.
Det kan inte undgå någon, att friskolorna starkt bidrar till en social, ekonomisk, etnisk och kulturell segregation, att friskolorna utarmar den kommunala skolan, att de äventyrar barns och ungdomars integration i samhället och att klassklyftorna fördjupas. Detta är en utveckling som måste motverkas.

Vänsterpartiet står helt och fullt bakom Botkyrka kommuns försök att upprätthålla och utveckla en bra kommunal skola för alla barn ungdomar i vår kommun. Med tillräckliga resurser är det möjligt att åstadkomma en kvalitet i undervisningen som tillgodoser såväl samhällets som den enskilde elevens behov och önskemål. Om det finns några pedagogiska eller andra kvaliteter i friskolornas verksamhet som saknas i den kommunala skolan skall dessa tillföras och kunna utvecklas i vår gemensamma skola så det kommer alla tillgodo. Vänsterpartiets målsättning är en kommunal skola som ges förutsättningar för en allsidig och kvalitativt god utveckling. Därmed kan friskolan som undergräver den kommunala skolan bli överflödiga.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige

Kopiera länk