• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer, yrkanden och yttranden

Vänsterpartiet Botkyrka har suttit i opposition sedan 2018. På denna sida sammanställer vi alla de initiativ vi tar i de politiska församlingarna i Botkyrka kommun.

Kommunfullmäktige 2024-03-05

Enkel fråga, Angående Mångkulturellt Centrums framtid

Kommunstyrelsen 2024-02-12

Yrkande, Bakgrundskontroller pilotprojektet 2023

Utbildningsnämnden 2024-02-06

Särskilt yttrande, Ordförandeuppdrag

Yrkande, Avslag på Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ

Teknik- och fastighetsnämnden 2024-01-30

Yrkande, Översyn av vilka fastigheter som kan avyttras eller
rivas

Samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-29

Yrkande, Återrapportering av uppdrag gällande fastigheter som kan avyttras

Kommunstyrelsen 2024-01-15

Särskilt yttrande, Svar på remiss – Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12

Yrkande, Utredning om solcellspark, återrapportering

Kommunfullmäktige 2023-12-07

Budgetförslag, Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025–2027

Kommunstyrelsen 2023-11-27

Yrkande, Uppdragsavtal med Mångkulturellt Centrum
2024–2026

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-14

Yrkande, Samråd för detaljplan, utökning av Brantbrinks IP

Vård- och omsorgsnämnden 2023-10-16

Särskilt yttrande, Uppföljning av åtgärdsplaner-hemtjänst

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-10-10

Yrkande, Ärende 4 Uppföljning cykelgaraget i Tullinge

Kommunstyrelsen 2023-10-09

Särskilt yttrande, Handlingsplan för genomförandet av pilotprojektet bakgrundskontroller

Kommunfullmäktige 2023-09-28

Svar på interpellation, Feministiskt självförsvar på gymnasiet

Utbildningsnämnden 2023-09-19

Yrkande, Säkerställa att lärares arbetsbörda ej ökar i spår av kommunens digitalisering

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-19

Yrkande, Ändring för del av detaljplan för Varvet 1, Slagsta
strand (54-56)

Yrkande, Samråd för detaljplan, utökning av Brantbrinks IP

Kommunstyrelsen 2023-09-11

Yrkande, Godkännande av genomförandeavtal för Hallunda gård

Yrkande, Godkännande av detaljplan för Hallunda gård
(Hallunda 4:20 med flera)

Teknik- och fastighetsnämnden 2023-08-29

Yrkande, Återrapportering av uppdrag gällande fastigheter som kan avyttras

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-22

Yrkande, Godkännande av genomförandeavtal för
Hallunda gård

Yrkande, Godkännande av detaljplan för Hallunda
gård

Kommunfullmäktige, 2023-06-20

Interpellation, Feministiskt självförsvar på gymnasiet

Motion, Rutin för att säkra skolgången för barn med
skyddade personuppgifter

Svar på interpellation, Den ekonomiska situationen för Botkyrkas skolor

Kommunfullmäktige, 2023-04-27

Interpellation, Den ekonomiska situationen för Botkyrkas skolor

Kommunstyrelsen, 20230411

Särskilt yttrande, Södertörns utvecklingsprogram 20232026

Yrkande, Godkännande av detaljplan för Slättmalm

Särskilt yttrande, Godkännande av exploateringsavtal för Slättmalm

Kommunfullmäktige 2023-03-30

Enkel fråga, Avhopp från SFI

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-21

Yrkande, Exploateringsavtal för Slättmalm

Yrkande, Godkännande av detaljplan för Slättmalm

Yrkande, Yttrande i mål P1396-23 Prästviken

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-30-20

Yrkande, Yttrande över detaljplan för Hågelby hage

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-14

Yrkande, Godkännande av detaljplan för utvidgning av Botkyrka kyrka kyrkogård

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-31

Särskilt yttrande, Granskning 2: Alby torghus

Särskilt yttrande, Beslut om samråd för Hågelby Hage (Södra porten A)

Kommunfullmäktige 2023-01-26

Svar på interpellation, Fördjupade bakgrundskontroller

Inlämnad interpellation, Fördjupade bakgrundskontroller

Kommunfullmäktige 2022-12-15

Vänsterpartiet Botkyrkas budgetyrkande för 2023

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13

Yrkande, Antagande av ändring för del av detaljplan för Varvet 1

Yrkande, Samråd Albytäppan

Yrkande, Granskning av detaljplan för Hallunda gård

Yrkande, Planuppdrag för Södra Porten, detaljplan B

Yrkande, Planuppdrag för Södra Porten, detaljplan C

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-11

Särskilt yttrande, Planbesked för Fittja 17:1

Särskilt yttrande, Samråd Tuna torg

Särskilt yttrande, Årsredovisning Botkyrkas blå och gröna värden 2021

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-27

Yrkande, Effektiviseringsåtgärder 2023

Särskilt yttrande, Delårsrapport 2 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2022-09-20

Protokollsanteckning, Fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-13

Särskilt yttrande, Antagande av ändring av detaljplan för Varvet 1, Slagsta strand (54-56)

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-23

Särskilt yttrande, Uppdrag att genomföra programsamråd för planprogram för Kassmyraåsen

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16

Yrkande, Albyberget 10, bygglov

Yrkande, Flygtornet 12, bygglov

Yrkande, Flygtornet 12, tillsyn

Yrkande, Tullinge 17:320

Yrkande, Antagande av upphävande av detaljplaner för Tvärförbindelse Södertörn i Fittja, Botkyrka kommun

Särskilt yttrande, Planbesked för Tullinge 19:426

Särskilt yttrande, Beslut om granskning för detaljplan för Tumba 8:455

Kommunstyrelsen 2022-06-07

Yrkande, Bildande av Mälarskogens naturreservat

Särskilt yttrande, Delårsrapport 1 – tilläggsbudget för socialnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-05-16

Yrkande, Bildande av Mälarskogens naturreservat

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-10

Yrkande, Genomförandeavtal mellan Trafikverket och Botkyrka kommun avseende Tvärförbindelse Södertörn

Särskilt yttrande, Remissyttrande över Trafikverkets remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Särskilt yttrande, Delårsrapport 1, 2022

Kommunstyrelsen 2022-05-02

Yrkande, Antagande av detaljplan för Prästviken

Kommunfullmäktige 2022-04-28

Inlämnad interpellation, Rutiner för skyddade personuppgifter

Kommunstyrelsen 2022-04-11

Särskilt yttrande, Förutsättningar för nämndernas yttranden till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026

Yrkande, Vision för Södra Porten

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-05

Yrkande, Antagande av detaljplan för Prästviken

Yrkande, Godkännande av två exploateringsavtal och ett markavtal för exploateringsprojekt Prästviken

Kommunfullmäktige 2022-03-31

Svar på interpellation, Partiers och ungdomsförbunds roll i skolan

Kommunfullmäktige 2022-02-24

Inlämnad interpellation, Partiers och ungdomsförbunds roll i skolan

Kommunstyrelsen 2022-02-07

Särskilt yttrande, Yttrande över nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Särskilt yttrande, Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033

Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-25

Särskilt yttrande, Mål och internbudget 2022

Socialnämnden 2022-01-25

Särskilt yttrande, Mål och internbudget 2022

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14

Yrkande, Begäran om planbesked för del av fastigheten Tumba 7:126

Socialnämnden 2021-12-14

Särskilt yttrande, Föreningsbidrag 2022

Utbildningsnämnden 2021-12-07

Särskilt yttrande, Lokalbehovsplan 2021-2030

Kommunfullmäktige 2021-11-25

Vänsterpartiets förslag till mål och budget för 2022

Interpellation, Andelen fasta tjänster i kommunen (V)

Kommunfullmäktige 2021-10-28

Motion, Socialt förebyggande arbete inom ramen för vuxenutbildningen (V)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-10-18

Särskilt yttrande, Yttrande över förslag till detaljplan 10-62 för Älgen-Sågaren (Älgen 31 och 32 samt Tumba 8:40 m.fl.)

Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-18

Särskilt yttrande, Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2021-2030

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-12

Yrkande, Sammanhängande gångväg runt Tullingesjön

Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-20

Särskilt yttrande, Kompetensförsörjningsplan 2022-2025

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2021-09-16

Ledamotsinitiativ, Redovisning av personalstödjande insatser på Jobbcenter (TUP, M, V)

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-14

Yrkande, Planbesked för del av fastigheten Tumba 7:126

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-13

Särskilt yttrande, Redovisning av uppdrag – Plan för effektiviseringar 2022

Särskilt yttrande, Redovisning av uppdrag – Interkommunal ersättning (fritidsklubbar)

Särskilt yttrande, Yttrande över mål och budget 2022

Utbildningsnämnden 2021-08-31

Särskilt yttrande, Effektiviseringar 2022 och framåt

Särskilt yttrande, Yttrande till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Särskilt yttrande, Uppdrag mål och budget – befolkningsprognos 2021

Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-30

Särskilt yttrande, Återrapportering effektiviseringar 2021

Socialnämnden 2021-08-24

Särskilt yttrande, Socialnämndens yttrande till mål och budget med flerårsplan 2023-2025

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23

Särskilt yttrande, Planbesked för Vårsta S:5 i Bremora

Kommunfullmäktige 2021-06-22

Enkel fråga av Yrsa Rasmussen, Marknadshyror

Utbildningsnämnden 2021-06-15

Yrkande, Rapport om skolval, skolplaceringar och elevströmmar i grundskolan

Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-14

Särskilt yttrande, Överenskommelse munhälsa

Särskilt yttrande, Avskrivning av kundfordringar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-10

Särskilt yttrande, Ny inriktning av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna

Kommunstyrelsen 2021-06-07

Särskilt yttrande, Godkännande av Södertörnsgemensamt yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-05-17

Ledamotsinitiativ, Utbildning gällande miljöbalken (TUP)

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-17

Ledamotsinitiativ, Komplettera äldreomsorgslyftet med satsning på kompetensutveckling om psykisk ohälsa och suicidprevention

Särskilt yttrande, Rekvirering av länsgemensamma stimulansmedel till kommunerna

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-17

Yrkande, Anläggande av konstgräsplan på Brantbrinks IP

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-11

Särskilt yttrande, Trafikstrategi för Botkyrka kommun

Kommunfullmäktige 2021-04-29

Svar på interpellation – Hållbara skolmåltider, Kerstin Amelin (V)

Kommunstyrelsen 2021-04-12

Särskilt yttrande, Godkännande av Södertörnsgemensamt yttrande över remiss – revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur

Kommunfullmäktige 2021-03-25

Svar på motion – Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)

Enkel fråga av Marit Normasdotter (V) – Valfrihet i hemtjänsten

Enkel fråga av Ronnie Anderson (V) – Snöröjning

Utbildningsnämnden 2021-03-16

Särskilt yttrande, Verksamhetsberättelse 2020

Kommunfullmäktige 2020-12-17

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024

Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-14

Yrkande, Lokalfunktionsprogram för vård- och omsorgsboenden och LSS gruppboenden

Protokollsanteckning, beställning av servicebostäder enligt LSS

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-08

Yrkande, Planuppdrag för detaljplan för Tullinge 21:314 och 19:276

Yrkande, Förslag till detaljplan avseende Södra porten, Södra porten område A

Kommunstyrelsen 2020-10-23

Särskilt yttrande, Skattesats 2021

Kommunfullmäktige 2020-10-22

Interpellation, Fältbussen – vart är vi på väg?

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-15

Särskilt yttrande, Lokalbehovsplan

Yrkande, Uppföljningsmodell för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-15

Särskilt yttrande, Remiss av kommunens medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kommunstyrelsen 2020-10-05

Särskilt yttrande, Revidering av avgifter inom vård och omsorg

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-22

Yrkande, Eriksberg 2:136 Tidsbegränsat bygglov för upplag

Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-21

Särskilt yttrande,  Förhöjd attesträtt ekonomichef

Yrkande, Uppdragsbeskrivning hemtjänst i egen regi

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-10

Särskilt yttrande, Återrapportering av uppdraget pröva samarbete med civilsamhällets aktörer som utförare

Kommunstyrelsen 2020-09-07

Särskilt yttrande, kartläggning av personalens språkkunskaper

Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-01

Särskilt yttrande, Uppdrag om att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27

Särskilt yttrande, Effektiviseringar 2021

Yrkande, Kartläggning av personalens språkkunskaper

Socialnämnden 2020-08-25

Särskilt yttrande, Effektivisering 2021

Särskilt yttrande, Bistånd asylsökande

Särskilt yttrande, Ekonomisk rapport

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-08-24

Yrkande, Remiss: Förslag till detaljplan för Hallunda
gård

Särskilt yttrande, Svar på motion (MP) Utveckling av kommunal odlingsmark

Särskilt yttrande, Utvärdering av regional samordningsfunktion gällande
kemikalierådgivning för kommunala verksamheter

Kommunfullmäktige 2020-06-16

Interpellation, Kommunens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

Särskilt yttrande, Delårsrapport 1 2020  (kommunen)

Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-11

Särskilt yttrande, Ärende 7, Delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-09

Yrkande, Samråd av detaljplan för Hallunda gård

Socialnämnden 2020-06-09

Yrkande, Uppdrag: Redovisning av förslag på åtgärder för budget i balans 2020

Kommunstyrelsen 2020-06-08

Yrkande, Uppdaterade riktlinjer för idéburna och offentliga partnerskap (IOP)

Yrkande, Modell för politisk insyn i upphandlingar

Yrkande, Delårsrapport 1 2020 – kommunen

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-18

Yrkande, ärende 2: Tilldelningsbeslut – Upphandling av ökade valmöjligheter inom hemtjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-12

Särskilt yttrande, Förstudierapport för Brantbrinks IP

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-05-11

Yrkande, Motion – Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun

Utbildningsnämnden 2020-04-29

Särskilt yttrande, ärende 4 Sammanslagning av grundskolor i rektorsområden

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-14

Yrkande, Eriksberg 2:136 Tidsbegränsat bygglov för upplag

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Särskilt yttrande, ärende 46 Godkännande av tilläggsavtal till ramavtal avseende del av 4:34 Hallunda gård

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-17

Särskilt yttrande, Tilläggsavtal till ramavtal för Hallunda gård

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-05

Yrkande, Ärende 2: Upphandling – ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Kommunstyrelsen 2020-03-02

Yrkande undantag från ebo

Kommunfullmäktige 2020-02-20

Interpellation, Angående grundskolesituationen i Tumba

Utbildningsnämnden 2020-02-18

Protokollsanteckning, ärende 3 Principer för skolstrukturen i Botkyrka

Yrkande, ärende 4 Granskning av likvärdig grundskola

Yrkande, ärende 16 Effektivisering – Vistelsetider i förskolan

Yrkande, ärende 17 Effektivisering – Skolskjuts

Särskilt yttrande, ärende 18 Kompetensförsörjningsplan 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-10

Särskilt yttrande, Kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsen 2020-02-03

Yrkande, Revidering av ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen

Socialnämnden 2020-01-28

Yrkande, ärende 3 Mål och internbudget 2020 inklusive effektiviseringar (Öppna förskolan)

Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28

Särskilt yttrande, ärende 3 Internbudget 2020

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27

Särskilt yttrande, Mål och internbudget 2020

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-23

Särskilt yttrande, Samhällsbyggnadsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-23

Särskilt yttrande, Internbudget 2020

Teknik- och fastighetsnämnden 2020-01-21

Särskilt yttrande, ärende 2 Teknik- och fastighetsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-01-20

Särskilt yttrande, Mål och internbudget för 2020, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsen 2020-01-07

Yrkande, ärende 1 Halvera matsvinnet till 2025

Yrkande, ärende 2 Avrop av tilläggsmedel inför införande av valmöjligheter inom hemtjänsten

Särskilt yttrande, ärende 4 Kommunstyrelsens mål och internbudget 2020

Utbildningsnämnden 2019-12-10

Särskilt yttrande, ärende 3 Mål och internbudget 2020

Särskilt yttrande, ärende 6 Plan för långsiktig ekonomisk hållbarhet

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-10

Yrkande, Avrop av tilläggsmedel inför införande av valmöjligheter inom hemtjänsten

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-09

Särskilt yttrande, ärende 1 Utvecklingsprogram för Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheter 2020-2024

Yrkande, ärende 2 Uppdrag – Förändringar av avtals-/bidragsmodell för drift av fritidsklubbar och fritidsgårdar i syfte att stärka kvaliteten i verksamheterna

Särskilt yttrande, ärende 4 Bidrag till Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårds-verksamheter 2020

Särskilt yttrande, ärende 9 Föreningsbidrag 2020

Kommunfullmäktige 2019-11-25

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Kommunstyrelsen 2019-11-22

Yrkande, ärende 207 Revidering av ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen

Utbildningsnämnden 2019-11-19

Yrkande, ärende 12 Upphandling av leverans av tjänster för bemanning av behöriga lärare och obehöriga vikarier

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-18

Särskilt yttrande, Ekonomisk månadsuppföljning

Kommunfullmäktige 2019-10-24

Särskilt yttrande, Ärende 143 Svar på motion – Kommunen måste investera i klimatomställning i stället för oljebolag (V)

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-22

Yrkande, ärende 8, Planbesked Kajkanten

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-10

Särskilt yttrande, ärende 2, Slutrapport BASUN

Kommunstyrelsen 2019-10-07

Särskilt yttrande, Ärende 182 Yttrande över remiss – Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 – 2045

Kommunfullmäktige 2019-09-26

Inlämnad motion, Botkyrkabyggens policy när lägenhet totalförstörts i brand

Inlämnad motion, Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun!

Inlämnad interpellation, Botkyrkas ansvar i debatten om ”mångkulturalism” och interkulturell samhällsutveckling

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24

Särskilt yttrande, Effektiviseringar 2020

Vård- och omsorgsnämnden 2019-09-19

Yrkande, Yttrande över motion- Halvera matsvinnet till 2025

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-16

Särskilt yttrande, ärende 3 Plan för effektivisering av miljöenheten

Utbildningsnämnden 2019-09-03

Särskilt yttrande, ärende 3 Mål och budget med flerårsplan för 2020-2023

Särskilt yttrande, ärende 5 Effektiviseringar 2020 och framåt

Särskilt yttrande, ärende 6 Effektivisering av central organisation 2020-2023

Yrkande, ärende 9 Riktlinjer för trygghet och studiero

Yrkande, ärende 14 Motion – Halvera matsvinnet till 2025 (V)

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-03

Särskilt yttrande, ärende 7 Plan för effektivisering av 2 % inom kultur och fritidsförvaltningen

Särskilt yttrande, ärende 8 Plan för effektivisering av central organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen 2020-2023

Särskilt yttrande, ärende 9 Yttrande över mål och budget 2020

Kommunstyrelsen 2019-09-02

Särskilt yttrande, ärende 142 Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Särskilt yttrande, ärende 145 Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-29

Särskilt yttrande, ärende 9 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Särskilt yttrande, ärende 11 Effektiviseringar 2020

Särskilt yttrande, ärende 12 Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023

Särskilt yttrande, ärende 13 Uppdrag angående Bostäder för att bryta segregationen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2019-08-29

Särskilt yttrande, ärende 2 Mål och budget 2020

Särskilt yttrande, ärende 4 Effektiviseringar 2020

Särskilt yttrande, ärende 6 Plan för effektivisering av central organisation

Socialnämnden 2019-08-27

Särskilt yttrande, ärende 2 Socialnämndens yttrande Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 samt effektivisering av central organisation

Särskilt yttrande, ärende 5 Socialnämndens synpunkter angående Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Tekniska nämnden 2019-08-26

Särskilt yttrande, ärende 4 Tekniska nämndens yttrande till Mål- och budget 2020 med plan 2021-2023

Särskilt yttrande, ärende 6 Effektiviseringsåtgärder 2020

Särskilt yttrande, ärende 7 Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-26

Särskilt yttrande, ärende 5 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Särskilt yttrande, ärende 6 Effektiviseringar 2020 – Generella effektiviseringar

Särskilt yttrande, ärende 7 Effektiviseringar 2020 – Central organisation

Yrkande, ärende 8 Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige 2019-06-19

Inlämnad motion, Kommunalisera lantmäteriverksamheten

Utbildningsnämnden 2019-06-11

Yrkande, ärende 4 Organisationsförändring av förskolan Lysmasken

Särskilt yttrande, ärende 5 Godkännande som huvudman för fristående förskola, Jensen education school AB

Kommunstyrelsen 2019-06-03

Yrkande, ärende 105 Svar på motion – Botkyrka, en miljökommun att räkna med!

Yrkande, ärende 112 Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun

Tekniska nämnden 2019-05-28

Särskilt yttrande, ärende 1 Delårsrapport 1, 2019 – Tekniska nämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-27

Särskilt yttrande, ärende 9 Lokal Mötesplats Tumba

Utbildningsnämnden 2019-05-07

Särskilt yttrande, ärende 2 Organisationsförändring av förskolan Myrstacken

Kommunstyrelsen 2019-05-06

Yrkande, ärende 96 Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige 2019-04-25

Inlämnad motion, Halvera matsvinnet till 2025

Inlämnad interpellation, Upphandling av skyddat boende och kommunens samverkan med Botkyrka Kvinnojour

Inlämnad interpellation, Vad avser riskkapitalisterna Blackstone göra med Albyberget?

Särskilt yttrande, ärende 51 Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan

Kommunstyrelsen 2019-04-10

Särskilt yttrande, ärende 59 Avvecklingen av Vårljus

Särskilt yttrande, ärende 67 Svar på motion – Lämna Mälardalsrådet (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-09

Särskilt yttrande, ärende 6 Uppdrag – Återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08

Särskilt yttrande, ärende 3 Yttrande över revisionsrapporter: ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”

Utbildningsnämnden 2019-03-12

Särskilt yttrande, ärende 3 Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2020-2023

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-11

Särskilt yttrande, ärende 9 Boendeplan 2019-2027

Kommunstyrelsen 2019-03-04

Särskilt yttrande, ärende 51 Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-19

Särskilt yttrande, ärende 5 Internbudget 2019

Socialnämnden 2019-02-19

Yrkande, ärende 7 Kompetensförsörjningsplan 2020-2023, Socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och vuxenutb.nämnden 2019-02-14

Särskilt yttrande, ärende 7 Kompetensförsörjningsplan

Tekniska nämnden 2019-02-11

Särskilt yttrande, ärende 3 Tekniska nämndens mål- och internbudget 2019 samt investeringsplan 2019

Särskilt yttrande, ärende 5 Omvärldsanalys 2020-2023

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-11

Yrkande, ärende 8 Kompetensförsörjningsplan 2019

Utbildningsnämnden 2019-02-05

Särskilt yttrande, ärende 8 Kompetensförsörjningsplan 2020-2023

Yrkande, ärende 10 Lilla Edessa – godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola – bordlagt ärende

Kommunstyrelsen 2019-02-04

Särskilt yttrande, ärende 23 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Särskilt yttrande, ärende 34 Kommunstyrelsens mål och internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 42 Godkännande av AB Botkyrkabyggens förvärv av mark i Tumba skog

Kommunfullmäktige 2019-01-31

Inlämnad motion, Kommunal strategi för hållbart byggande

Socialnämnden 2019-01-29

Särskilt yttrande, ärende 2 Mål och internuppdrag inklusive effektiviseringsuppdrag

Särskilt yttrande, ärende 8 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Arbetsmarknads- och vuxenutb.nämnden 2019-01-24

Särskilt yttrande, ärende 3 Internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 5 Yttrande över nedläggning av mötesplatser för unga vuxna

Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 4 Internbudget

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 4 Mål och internbudget 2019

Särskilt yttrande, ärende 11 Ny fokusering för unga vuxna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-01-21

Särskilt yttrande, ärende 2 Mål och internbudget

Kommunstyrelsen 2019-01-07

Särskilt yttrande, ärende 17 Samrådsyttrande över vägplan för trafikförbindelse Södertörn

Kommunfullmäktige 2018-12-18

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Tekniska nämnden 2018-12-10

Särskilt yttrande, ärende 4 Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder

Utbildningsnämnden 2018-12-04

Yrkande om bordläggning, ärende 12 Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, Lilla Edessa AB.

Kommunstyrelsen 2018-11-26

Yrkande om avslag, ärende 237 Utträde ur Mälardalsrådet

Särskilt yttrande, ärende 238 Slutredovisning av projektkonto 6216 – Förskolan Sörgården

Kommunfullmäktige 2018-11-22

Inlämnad interpellation till Bo Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen AB, ”Framtiden för andelsägarlägenheter”. Besvaras i december.

Kommunstyrelsen 2018-10-26

Särskilt yttrande, ärende 210 Skattesats 2019

Särskilt yttrande, ärende 222 Utvärdering av Almedalen

Yrkande om avslag, ärende 227 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst

Kopiera länk