artikel

Hallunda gård

En exploatering med bebyggelse runt Hallunda gård har diskuterats till och från under många år. Vänsterpartiet har alltid värnat om den unika och kulturhistoriskt omistliga miljön och verkat för att gården ska bli tillgänglig för botkyrkaborna. Den 6 oktober beslutade kommunstyrelsen om ett detaljplaneprogram som nu går ut på samråd. Avsikten med samrådet är att pröva om en exploatering är möjlig och önskvärd. Vänsterpartiet lade ett omfattande yttrande (forts.)

§ 182 Hallunda gård – program    

Vänsterpartiet har konsekvent avstyrkt att området i och kring Hallunda gård tas i anspråk för exploatering. Ett grundläggande skäl är att hela Hallunda-Norsborgs-området i samband med miljonprogramsutbyggnaden blev mycket hårt exploaterat och att det därför är synnerligen angeläget att den rest av det fria naturlandskapet som kvarstår bevaras. Ett annat lika starkt skäl är de betydande kulturhistoriska värden som en ytterligare bebyggelse skulle inkräkta på.

Det är av stort allmänt intresse att helhetsmiljön vid Hallunda gård räddas från förfall samt att den i framtiden kan utnyttjas för kultur- och friluftsändamål och att området är tillgängligt för kommunens invånare och besökare.

Som framgår av våra tidigare ställningstaganden anser vi det vara av största vikt för såväl gamla som nya Botkyrkabor och besökare att kommande generationer inte berövas väsentliga delar av sitt kulturhistoriska arv. Vi hänvisar även till vårt särskilda yttrande i kommunstyrelsen 2008-03-03.

I den redovisning som nu ges när det gäller området i och kring Hallunda gård bekräftas i stort den beskrivning av natur- och kulturmiljöns värde som Vänsterpartiet gett uttryck för. Det är svårt att se hur en exploatörs avkastningskrav vad gäller volym och utformning skall kunna förenas med de samlade bevarandebehov som finns. I förslaget till beslut refereras till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av det behov som föreligger av kompletterande utredningar samt förvaltningens slutsats att sammantaget bedöms detaljplanen inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Av den bedömning av programmets påverkan på området och omgivningen som samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar framgår dock, enligt vår mening, att betydande miljövärden berörs och att en sådan bedömning inte kan göras i dagens läge. Det är att föregripa de utredningar som aviseras.

Det är angeläget att kommunen kan utvecklas vad gäller såväl verksamheter som boende, men det bör inte ske till priset av att väsentliga inslag i kommunens natur- och kulturtillgångar utarmas eller förloras, tillgångar som är betydelsefulla för bilden av Botkyrka och för kommunens attraktivitet.  Helhetssyn, långsiktighet och erfarenhet talar enligt vår mening för att återstående fria ytor vid Hallunda Gård inte skall byggas igen.

När frågan om ett program för exploatering av Hallunda Gård behandlades av kommunstyrelsen 2008-03-03 utgicks från ägarens exploateringsintresse och från att gällande översiktsplan angett viss del av marken vid gården som förändringsområde. Det som nu anges som programområde är mer omfattande liksom den del som markerar tilltänkt markanvändning.

I vårt särskilda yttrande konstaterade vi att utgångspunkten för kommunens tidigare ställningstagande inte i första hand grundades på en närmare analys av kommunens specifika intresse och ansvar för att bevara kultur- och naturmiljön.

Likväl ställde vi oss inte helt avvisande till att en viss mindre bebyggelse prövades i ett läge som inte är så framträdande och blockerande vad avser landskapsbild och tillgänglighet som förslaget till program då angav. Vi avvisade heller inte tanken att behovet av gruppboende skulle kunna tillgodoses inom det berörda området.

Beträffande markanvändning i övrigt anges att ett inre område kan utgöra stadspark. Det är en mycket tilltalande tanke om tillgängligheten säkras utan blockerande byggnation. Särskilt lämpligt är det om befintliga byggnader helt eller delvis kan nyttjas för kultur- och annan publik verksamhet (till exempel enligt vårt tidigare förslag om så kallad fornsal). För att säkra ett allmänt medborgerligt nyttjande av byggnader och parkområde torde ett förvärv av fastigheten vara en framsynt och nödvändig åtgärd.

Vi kan inte nu ge synpunkter på alla delar av förslaget utan vi förutsätter att den fortsatta hanteringen lämnar utrymme för ytterligare dialog om hur den natur- och kulturhistoriska klenod som Hallunda gård utgör bäst kan tas till vara. Utifrån nu föreliggande förslag till programarbete vill vi dock särskilt understryka följande:

Tankarna på s.k. maritimt boende kan möjligen prövas i annat sammanhang, men bör redan nu avskrivas helt i Mälarstråket Norsborgs gård – Slagstabadet.  Av underlaget, som visserligen delvis är motsägelsefullt framgår att bebyggelse inte är lämplig med hänsyn till strandmiljön samt att det medför påtagliga ingrepp inte bara i det sjönära strandområdet utan också i närmiljön. Nödvändigheten av angöringsytor i ett redan känsligt område medför orimliga konsekvenser. De olämpliga topografiska förhållandena kan inte heller ignoreras. Även om strandskyddet delvis är begränsat finns det ett betydande samlat skyddsvärde vid en helhetsbedömning av strandmiljön. Den obrutna strandlinjen och skogsmiljön är i sig av stort värde.

Den ängsmark/däld som lagts till inom planområdet som möjlig för bebyggelse bör enligt vår mening lämnas orörd. Möjligen kan någon mindre del invid Hallunda gårdsväg tas i anspråk beroende på vad som i övrigt kan komma ett ske i området.

Vi ser positivt på en studie som syftar till en så kallad grön siktaxel i riktning mot Hallunda centrum och med öppenhet mot Mälaren. Redan idag, och oavsett andra planer, finns ett starkt behov av att så långt möjligt åstadkomma en entré till Mälaren nerför den branta slänten, från gårdsområdets södra del till stranden, i enlighet med vad som nu skisseras i underlaget. Vi ser även mycket positivt på idén om en badplats med eller utan brygga inom eller nära det angivna planområdet.

Det finns ett sedan länge konstaterat behov av äldreboende i denna del av kommunen. Även tillgång till gruppboende är något som bör beaktas i detta sammanhang. Dessa angelägna behov bör ges prioritet i programarbetet och man bör eftersträva en placering som så långt möjligt ger direktkontakt med kollektiva kommunikationer.

Vi lägger också stor vikt vid att de frågor som anges i underlaget vad gäller grönstruktur och friytor beaktas fullt ut. Den bebyggelse som eventuellt kan anses genomförbar bör, som anges i förslaget, utformas så att en negativ miljöpåverkan minskar och att positiva effekter uppnås för miljön. Vidare anges att höga krav skall gälla för energihushållningen. Det är av största betydelse att bebyggelsen utformas med bästa tillgängliga teknik och byggkonstruktion så att klimat- och miljöbelastning minimeras och positiva effekter uppnås

I den inledande texten till underlaget för dagens beslut anges att förslaget är översiktligt och anger ramar för planeringen. Vi uppfattar det så att de redovisade förslagen är av programkaraktär och därmed kan påverkas med hänsyn till, så som det anges, i vilken omfattning och på vilket sätt kommunen tänker sig en tillkommande bebyggelse. Vidare sägs att "särskilt med tanke på områdets natur- och kulturvärden måste stor omsorg läggas i detaljplanearbetet på gestaltning och utformning av tillkommande bebyggelse för att säkra dessa höga värden" – detta är identiskt med vad Vänsterpartiet hävdat i sitt tidigare yttrande.

Vi ser inte möjligheter till en exploatering av den storleksordning som tidigare angetts. C:a 100 bostäder utgör en volym och förmodligen en skala på husen som mer torde betingas av ägarens och eventuella exploatörers avkastningskrav än av hänsyn till vad natur- och kulturmiljön tål. Vi utesluter inte att de ekonomiska utgångspunkterna för verksamheten i kommunens eget bostadsbolag skulle kunna medge en mindre och skonsammare grad av bebyggelse i området på ett sätt som bättre tillgodoser kommunens samlade intressen.

 Vi utgår från att de synpunkter som här redovisats beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplaneprogram och kommer att ta slutlig ställning när resultatet av detta arbete föreligger.

Mats Einarsson (v)                                                                                       

Folke Olsson (v)

Kopiera länk