artikel

Botkyrka – den hållbara kommunen

Måndagen den 3 november behandlade Botkyrkas kommunstyrelse förslaget till ettårsplan och budget för 2009. Förslaget inleds med följande text undertecknad av de tre gruppledarna: Katarina Berggren (s), Mats Einarsson (v) och Niklas Gladh (mp)

Botkyrka – Den hållbara kommunen

Den politiska majoriteten i Botkyrka – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna – presenterar härmed vår ettårsplan för 2009. I denna ettårsplan fortsätter vi att prioritera vår gemensamma välfärd. Vi står väl rustade i den nu pågående finansiella kris som påskyndat och förstärkt den lågkonjunktur vi tidigare såg skulle komma. Kommunen riskerar också att drabbas av kostnader på grund av den borgerliga regeringens politik, t.ex. försämringarna i sjukförsäkringen och a-kassan. Statsbidraget till kommunerna har frusits. Trots att vi gör en storsatsning på nya investeringar i skolor, förskolor och anläggningar har vi kunnat budgetera för ett resultat på 2,0 % som motsvarar 69 miljoner kronor vilket ger oss en buffert och en ekonomisk marginal.

Under 2009 ska kommunen kraftsamla, vilket innebär att hela organisationen är engagerad i arbetet på alla nivåer kring 4 av de 18 målen i flerårsplanen. Detta innebär inte att organisationen inte ska arbeta med de övriga målen utan att de utvalda målen under respektive år får en starkare skjuts framåt. De fyra kraftsamlingsmålen under 2009 är:

Mål 18: Kommunens verksamheter bedrivs på ett kreativt och effektivt sätt

Mål 6: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor i Botkyrka

Mål: 4 Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter

Mål 2: Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen

Nästa steg i certifieringen för hållbar utveckling är att denna övergår i det ordinarie arbetet, vilket betyder att varje nämnd och förvaltning nu själv ansvarar för att föra arbetet framåt utifrån gemensamma kriterier. Under perioden 2009-2012 har verksamheterna fått ett gemensamt "hållbarhetsbeting" på 100 miljoner kronor. Tillsammans med medarbetarna ska det prövas nya och smartare sätt att bedriva verksamheten på. Detta utrymme ska bland annat användas för att öka underhållet av fastigheter och anläggningar. För 2009 innebär detta en effektivisering i verksamheterna med 20 miljoner kronor. Under våren 2009 blir klimatstrategin klar och arbetet med en hållbar översiktsplan tar fart på allvar. Kraftsamlingen under 2010 kommer bland annat att ligga på mål 11 Botkyrka bidrar inte till klimatförändringar.

 

Barnen – Botkyrkas framtid

Inflyttning av barnfamiljer i nybyggda områden och generationsväxlingar ökar behovet av platser framförallt i förskolan. Barn- och ungdomsnämnden får därför ytterligare 15 miljoner kronor för att klara volymökningarna under 2009. Detta bidrar till att kvaliteten och utvecklingen av pedagogiken i våra förskolor och skolor kan fortsätta att stärkas. Utöver Barn- och ungdomsnämndens effektivisering gör man också en egen omprioritering för att inom ram göra en unik satsning på flerspråkig undervisning, rekrytering av fler förskollärare, satsning på datortäthet och utveckling av fritidsverksamheten som några exempel. Detta gör vi i syfte att ytterligare öka fokus på våra barn och ungdomars möjlighet till ökad kunskap och förbättrad resultatutveckling. Kommunens största skolsatsning någonsin, nya Malmsjö skola i Vårsta, fortsätter. Förskolan Ugglan i Alby återuppstår i ny och djärv skepnad för att möta behovet av en trygg och säker miljö samt möta den moderna pedagogiken. All nybyggnation och upprustning ska givetvis ske med energisnåla och miljöanpassade lösningar.

Vi kommer även under 2009 att ha ambitionen att så många som möjligt av Botkyrkas ungdomar ska ha tillgång till sommarjobb.

 

Botkyrka – Upplevelsens, kulturens och rekreationens kommun

Botkyrka är känt för sin upplevelseprofil. Denna förstärks i och med familjen Lindgrens engagemang i kommunen. Arbetet med Familjeparken fortskrider. Under 2009 får kommunen sin femte konstgräsplan, denna kommer att ligga i Fittja. Brantbrinks idrottsplats i Tullinge rustas upp och byggs ut samtidigt som Musikhuset i Kärsby får en välbehövlig renovering. Nästa år står de nya och moderna lokalerna för Kulturskolan inflyttningsklara alldeles bredvid nyupprustade Tumbascenen. Den politiska majoriteten avsätter 5 miljoner kronor 2009 (+5 mkr år 2010) för att utveckla den scen som öppnades i samband med Nycirkusåret 2008 vid Albysjön. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för att iordningsställa ytterligare lokaler inom Subtopia för fler intressenter inom den framgångsrika satsningen på scenkonst och film.

Vi investerar i befolkningens hälsa, förbättrar trafiksäkerheten och knyter ihop kommunen genom att bygga ut våra gång- och cykelvägar mellan Vårsta – Smällan och Tullinge – Alby. Planerna på en naturport vid Lida har tagit form och byggnationen kan påbörjas under 2009.

 

Ett Botkyrka för alla

Botkyrka ska vara platsen där drömmar förverkligas och människor utvecklas. Arbetet med att göra kommunen till en mönsterarbetsplats fortsätter. Det är viktigt att personalen känner ett demokratiskt inflytande på sin arbetsplats för att känna arbetsglädje och därmed också få en hälsosammare arbetsplats. Då finns också drivkraften att i sin tur ge medborgare och brukare ett bra bemötande och ökat inflytande över sådant som berör människor i deras vardag. Kommunen får också sin första demokratistrategi någonsin. I arbetet för ett mer delaktigt Botkyrka präglat av mångfald och jämställdhet kommer kommunens jämställdhets- och interkulturella strategi att vara klar under 2009.

Det nya äldreboendet Silverkronan invigs i början på nästa år. Vård- och omsorgsnämnden får ett tillskott på 7,5 miljoner kronor för att klara volymökningar inom hemtjänst och personlig assistans.

Botkyrka är det rödgröna alternativet i Stockholms län. Budgetåret 2009 kommer att innebära en hel del utmaningar för kommunen. Den borgerliga regeringen och det borgerligt styrda landstinget för en politik som gör livet svårare för många människor. Vi har sedan en tid tillbaka kunnat se försämringar för Botkyrkaborna när det gäller tillgången till vård och SL-resorna har blivit dyrare. Trots detta och trots en värld präglad av finanskris och osäkerhet ska vi i Botkyrka hålla en hög nivå på vår välfärd och vi håller fast vid vår vision att Botkyrka ska vara en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i.

 

Katarina Berggren

Socialdemokraterna           

Mats Einarsson  

Vänsterpartiet               

Niklas Gladh

Miljöpartiet de Gröna

Kopiera länk