artikel

Kapitalismen och det borgerliga oförnuftet

Som marxist är man ju föga förvånad över att de nyliberala doktrinerna inte visade sig garantera evigt växande välstånd. Finanskris och lågkonjunktur har skapat vissa marknadsföringsproblem för högerns avregleringsevangelium och det kan man ju glädja sig åt, men i övrigt innebär den kapitalistiska krisen stora problem, inte minst för kommunerna.

Vi visste redan att 2010 och 2011 skulle bli ekonomiskt kärvare år, men nu har prognoserna över skatteintäkterna justerats ner ytterligare. Dessutom vet vi att arbetslösheten skapar kommunala utgifter i form av bl.a. socialbidrag, i synnerhet efter försämringarna av både a-kassa och sjukförsäkring.

Det kommer att bli svårt att fullfölja de satsningar som vi har inlett och om inte högerregeringen tar sitt förnuft till fånga och åtminstone justerar upp statsbidragen så att de täcker prisökningarna kan konsekvenserna bli kännbara.

Allt fler ekonomer, även de med en utpräglat nyliberal inriktning, pekar nu på kommunerna som ett verktyg för att häva krisen. Det är i kommunerna som det mesta av den offentliga servicen och välfärden finns och som en stor del av infrastrukturinvesteringarna görs. En ekonomisk stimulans till kommunsektorn skulle ge omedelbara effekter, inte bara genom att kommunanställda får behålla jobbet, utan också genom indirekt effekter på övrig ekonomi. Kommunerna är den privata sektorns största kunder.

Statsbidrag till investeringar i fastighetsupprustning, energisparande, kollektivtrafik och bostadsbyggande vore också en förnuftig politik. Behoven av investeringar är stora, de stimulerar ekonomin och dessutom får man mycket för pengarna när lågkonjunkturen pressar priserna.

Vilket förnuft som krisen eventuellt kan tvinga fram i Rosenbad återstår att se. Jag tror inte att vi bör ha allt för högt ställda förväntningar.

Trots allt står Botkyrka förhållandevis starkt. Vi har inte undergrävt ekonomin med skattesänkningar. Investeringsnivåerna är höga och fortsätter att vara det under de kommande åren. Vi har inte slagit sönder den kommunala förvaltningen med avknoppningar och privatiseringsexperiment. Och vi har under ett antal år haft en budget i balans och mer än så. Det gör att vi förhoppningsvis slipper nödbromsa, utan kan värna verksamheterna även de kommande åren.

 ***

Nu när det rödgröna samarbetet på central nivå kommit igång igen – vilket känns väldigt bra – kan vi också lägga den politiska grunden för nästa mandatperiod. En av de arbetsgrupper som tillsatts av s, v och mp skall arbeta med storstadspolitiken. Här har Botkyrka oceaner av erfarenheter, goda såväl som dåliga, av tidigare års politik att bidra med och såväl den kommunala gruppen som partiföreningen i dess helhet har här ett unikt tillfälle att vara med och forma regeringspolitiken på ett strategiskt viktigt område efter valet 2010.

MATS EINARSSON,

GRUPPLEDARE (V)

 

 

 

Kopiera länk