Uncategorized

Det kostar …

 

Det kostar 43 miljoner kr för Botkyrkaborna att behålla alliansregeringen. Den 17 juni debatterar och beslutar fullmäktige om flerårsplanen 2011–14. Flerårsplanen innehåller bl.a. ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet och för investeringarna under de kommande fyra åren. I november varje år överförs, med större eller mindre ändringar, flerårsplanens första år till ettårsplanen, dvs. budgeten för det kommande året. Det här blir den fjärde och sista flerårsplanen den här mandatperioden och den anger ramarna för nästa mandatperiod.

 Även om förslaget inte är klart när detta skrivs så vågar jag ändå konstatera att den rödgröna majoriteten har klarat sitt uppdrag. Trots att borgerlig regering och ekonomisk kris (två olyckor som förstärkt varandra) har inneburit ekonomiska restriktioner och förhindrat en angelägen satsning på välfärden, har vi ändå hållit ställningarna och mer än så. Botkyrka är i än högre grad än när mandatperioden inleddes en ”ung och kaxig kommun med växande självförtroende”, som vi skriver i vårt kommunalpolitiska program.Trots att vi tror och hoppas på en rödgrön regering efter valet den 19 september, så har vi tagit det säkra före det osäkra och planerat utifrån de snäva ramar som regeringen anvisat.

Det särskilda konjunkturstödet till kommunerna under 2010 dras tillbaka, trots att behoven ingalunda minskat. Regeringen pekar på att kommunsektorn i sin helhet visar på överskott, men det betyder inte att allt är väl; snarare tvärt om. Kommunerna har varit ”duktiga” på att planera för ekonomiskt hårda tider genom stora personal- minskningar. Även i Botkyrka har antalet anställda minskat, men vi har hittills klarat med s.k. naturlig avgång och alltså inte tvingats säga upp fast anställd personal. Det är majoritetens ambition även inför de kommande åren. Men vi skulle behöva anställa fler! Personaltätheten i skola och förskola, som ökade något i början av mandatperioden, har nu åter börjat minska. Det är på sikt en mycket allvarlig utveckling som måste brytas. Vi vet vilka enorma personliga och samhälleliga kostnader det innebär om vi inte kan ge alla en bra start. Även inom äldre- och handikappomsorgen finns det stora, eftersatta behov.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade för ett par veckor sedan en gemensam motion som svar på regeringens ekonomiska vårproposition. Ett av inslagen var ordentliga (åtminstone om man jämför med regeringen) satsningar på välfärden i kommuner och landsting. Generella och riktade statsbidrag skulle med den rödgröna politiken ge Botkyrka ungefär 43 miljoner kr mer under 2011 och 33 milj kr 2012. Till det kommer minskade kostnader för socialbidrag genom att färre tvingas ut ur försäkringssystemen. Det är inte jättestora summor (de skulle ha varit betydligt större om Vänsterpartiet fått bestämma självt), men på marginalen kommer de att ha en avgörande betydelse. Visserligen är den totala budgeten för Bokyrka på ca 4 miljarder, men i slutdiskussionerna är det inte sällan anslagsposter på en eller ett par miljoner som rådbråkas. I det perspektivet är inte 30–40 miljoner kattskit. Nu går vi in i valrörelsen på allvar. Den blå fyrkanten känner nog redan nederlagets bittra smak i munnen, medan de rödgröna står starkare än någonsin.

På Vänsterpartiets kongress i Gävle hälsades Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson med stående ovationer. Inte därför att vänsterpartisterna helt plötsligt blivit sossemuppar, utan därför att det var en kongress med politiskt självförtroende som gjort det rödgröna projektet till sitt. Det är en bra utgångspunkt för att i valrörelsen se till att Vänsterpartiet får en betydligt starkare position i samarbetet, både nationellt och här i Botkyrka. Valforskarna har visat att Vänsterpartiet nästan alltid ökar under valrörelsen. 2010 ska inte bli något undantag.

MATS EINARSSON Gruppledare

Kopiera länk