Uncategorized

Svar från UD

• UD välkomnar att alla de svenskar, som var med på båtarna, nu har släppts och kommit hem till Sverige. Ambassaden i Tel Aviv har gjort stora insatser för svenskarna, UD har också arbetat med detta både i Stockholm och inom EU. Delar av ambassadens och UD:s arbete fortsätter. Kabinettssekreteraren tog emot Mehmet Kaplan (MP) morgonen efter dennes hemkomst.

• UD kallade upp den israeliske ambassadören två gånger som en följd av den mycket allvarliga incidenten och bordningen av Ships to Gaza. Kabinettssekreteraren framförde att det inträffade var helt oacceptabelt, det faktum att det skedde på internationellt vatten gjorde saken allvarligare. Han beklagade också djupt de dödsfall som krävts.

• Sverige begärde ett särskilt möte i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel med anledning av det inträffade. Sverige tog vid ett senare möte upp frågan om de fängslade utländska medborgarna.

• Sveriges ambassad i Tel Aviv har naturligtvis följt – och fortsätter följa – situationen, i första hand för att bistå de svenskar som fördes till Israel och fängslades där, samt vad som har hänt med deras personliga ägodelar.

• SE står bakom EU:s och FN:s säkerhetsråds krav på en omgående, opartisk, trovärdig och transparent utredning av det inträffade.

• Samtidigt intensifierar vi nu arbetet för att nå en hållbar lösning för Gaza. Det är viktigt att EU, i nära samarbete med FN, USA och det övriga världssamfundet, verkar för att snabbt säkra humanitärt tillträde till Gaza, inklusive materiel för återuppbyggnad.

• EU och Sverige verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas. Vi har konsekvent framfört budskapet att gränserna omedelbart och utan villkor måste öppnas – och hållas öppna – för humanitär hjälp, handelsvaror och personer.

• Det är också viktigt att hela det internationella samfundet nu sluter upp och befäster sitt fulla stöd för en fortsättning av de indirekta fredssamtalen, under medling av det amerikanske sändebudet George Mitchell.

• Vi kommer att fortsätta vår öppna och tydliga dialog med Israel. Vid händelser som denna är det särskilt viktigt att hålla alla kanaler öppna, också för att söka påverka.

• Vi finner det därför naturligt att fortsätta samarbetet med Israel inom ramen för associeringsavtalet och den handlingsplan som knutits till denna.

• Vi verkar generellt för att främja handeln både med Israel och med den palestinska sidan. Det är vår bestämda uppfattning att restriktioner på handelsområdet inte är en lämplig väg för att lösa den israelisk-palestinska konflikten.

• Det finns inget förbud mot att handla med varor från bosättningar. Däremot har EU och Sverige en skyldighet att se till att sådana varor inte åtnjuter tullfrihet under associeringsavtalet mellan EU och Israel. Här finns klara regler och riktlinjer, som regelbundet följs upp av EU.

• När det gäller lagligheten i eventuella blockader av israeliska fartyg och/eller gods är detta något som måste prövas av ansvariga rättsliga organ. Det är inte en fråga för regeringen.

Anna Block Mazoyer

Ministerråd/Ministre Conseiller/Minister Counsellor

MENA

UD/Ministère des Affaires Etrangères/Ministry for Foreign Affairs

Genom Philip Talani.

Kopiera länk