artikel

Låt fler Botkyrkabor vara med och bestämma!

Demokrati är mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Alla ska känna att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och kan delta i en dialog om hur vårt samhälle ska formas i stort och smått. Demokratin måste alltid försvaras, utvecklas och fördjupas. Det kan den bara göra genom att människor ges och tar möjligheten att engagera sig, som enskilda medborgare och genom organisering. Ett levande föreningsliv med partier, fackliga organisationer, intresseorganisationer och så vidare, är avgörande för en fungerande demokrati.


Vänsterpartiet har länge varit pådrivande i kommunens demokratiarbete och varit med och utvecklat många möjligheter till inflytande: dialogforum, ungdomsfullmäktige, medborgarkontor i alla stadsdelar, öppna nämndssammanträden, medborgarförslag, rådslag och mycket annat. Nu går vi vidare, bl.a. genom att dialogforumen ersätts av ett systematiskt dialogarbete i en kommundel i taget och genom att göra det enklare och mindre byråkratiskt att föra fram konkreta förslag till förbättringar i kommunen.

Kommunen ska bidra till demokratiutveckling och stödja och uppmuntra deltagande från medborgare och föreningar. Kommunens demokratiarbete får aldrig vara partipolitiskt färgat, men samtidigt ska det ta tydlig ställning för demokratin och för de mänskliga rättigheterna. Antidemokratiska och rasistiska tendenser ska bekämpas.

Föreningslokaler, egna eller delade med andra, är en viktig grund för demokratin. I det nya kommunhuset ska det finnas goda möjligheter för föreningslivet att låna lokaler för möten och aktiviteter.

Medborgardialog och andra former för påverkan mellan valen är inte något som ersätter den representativa demokratin. Folkvalda representanter som ansvarar för sina beslut inför medborgarna är och förblir den politiska demokratins kärna. Partierna och de förtroendevalda ska ges bästa tänkbara förutsättningar att klara sina uppgifter.

Kampen för en fördjupad demokrati kan inte skiljas från kampen mot orättvisor i samhället. Vi vet att ojämlika strukturer innebär att deltagandet i demokratin också är ojämlikt. Män har mer inflytande än kvinnor. Människor som har goda inkomster och levnadsvillkor röstar i högre utsträckning än människor med låg inkomst och sämre villkor. Därför kräver en utvecklad och fördjupad demokrati också att vi kämpar mot rasism, klassklyftor och könsförtryck.

Vänsterpartiet arbetar för:

• Fortsatt utveckling av formerna för dialog och påverkan mellan valen

• Förbättrad information om hur den lokala demokratin fungerar och hur man kan påverka

• Information om kommunens verksamhet och hur det politiska systemet fungerar på fler språk än svenska

• Att det ska vara möjligt att lämna in förslag på andra språk än svenska

• Fortsatt stöd till Botkyrkas Ungdomsfullmäktige

• Förbättrad utbildning och bättre arbetsmöjligheter för de förtroendevalda

• Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen

• Goda möjligheter till billiga och ändamålsenliga möteslokaler

• Förstärkta resurser till medborgarkontoren

Kopiera länk