artikel

Satsa på dem som arbetar mest, men tjänar minst!

De kommunanställda som tjänar minst har ofta det tuffaste arbetet, till exempel barnskötarna på våra förskolor. Vi vill göra särskilda lönesatsningar på de kommunanställda som har de lägsta lönerna och ta bort karensdagen för förskolepersonal. Fasta jobb med rätt till heltid ska vara en självklarhet i kommunens verksamheter.


Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en förebild vad gäller anställningsvillkor, arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Goda arbetsförhållanden för de anställda leder också till förbättrad kvalitet i förskolan, skolan och omsorgen.

Vi har genomfört en reform som ger alla kommunanställda rätt till heltid. Det är en viktig jämställdhetsreform, som ger kvinnor högre inkomst och mer makt över sina liv. Men vi vet att det finns många som inte orkar jobba heltid och många som inte orkar jobba fram till pensionen. Nästa steg i reformen för rätt till heltid är att se till att alla som vill jobba heltid också ska ha en arbetssituation som gör att man orkar göra det. Ett led i det kan vara att genomföra försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är en politik för bättre välfärd och ökad jämställdhet.

Ett annat problem är att fortfarande alltför många kommunanställda har tillfälliga och osäkra anställningar. Vi vill öka andelen fast anställda. Kommunen ska så långt som möjligt undvika att använda bemanningsföretag och konsulter. Fasta heltidsanställningar ska vara norm, allt annat undantag.

Alla anställda i Botkyrka kommun ska ges goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling, både för att komma upp i den utbildningsnivå som arbetet kräver och för att kunna utvecklas i sitt yrke.

Inom förskolan arbetar man nära barnen och blir lätt smittad. Korttidsfrånvaron är ett bekymmer både för att sjuk personal kommer till jobbet och för att de som inte gör det förlorar pengar på karensdagen. Därför vill vi att Botkyrka avskaffar karensdagen i sjukförsäkringen för de anställda inom barnomsorgen.

Som anställd i kommunen ska man kunna leva på sin lön. Botkyrka har i flera steg höjt de lägsta lönerna, utöver avtalen. Vänsterpartiet vill fortsätta den satsningen med ytterligare steg, samtidigt som de med lång erfarenhet och stor skicklighet ges möjlighet till en bättre löneutveckling.

Lönediskriminering på grund av kön ska inte förekomma i Botkyrka kommun, men fortfarande finns strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Kommunen ska aktivt arbeta för att utplåna dessa skillnader. Lika lön ska gälla för lika och likvärdigt arbete. Det är också viktigt att kommunens anställda på alla nivåer på ett rimligt sätt återspeglar befolkningen i kommunen, t.ex. vad gäller andelen med utländsk bakgrund bland kommunens chefer.

Vänsterpartiet arbetar för:

• Att Botkyrka kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare

• Rätt till heltid för kommunanställda – och villkor som gör att man orkar

• Kraftigt minskat antal timanställningar till förmån för fasta jobb

• Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män; lönediskriminering ska inte förekomma

• Särskilda lönesatsningar på lågavlönade grupper

• Avskaffad karensdag för personal i förskolan

• Goda möjligheter till kompetenshöjning och vidareutbildning för alla kommunanställda, t.ex. genom utbildning på betald arbetstid.

• Personalsammansättningen på alla nivåer i kommunen ska spegla Botkyrkas befolkning

Kopiera länk