artikel

Bekir Uzunel: ”V vill stoppa nedläggning av nattöppen förskola”

Bekir Uzunel (V), ledamot i utbildningsnämnden, höll följande anförande om nämndens verksamhet under budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

Det är skolans ansvar att se till att alla barn och ungdomar ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som öppnar vägar till arbete, samhällsinflytande och personlig utveckling. Elever har olika förutsättningar och en av skolan viktigaste uppgifter är att arbeta klassutjämnande. För att detta ska lyckas krävs att kommunen skjuter till de resurser som krävs och att resurserna fördelas efter behov.

Bekir Uzunel (V)

I majoritetens förslag till Mål och budget tillförs utbildningsnämnden 7,3 miljoner kronor för mer jämlik kompetensförsörjning i de två grundskolor som har de största kompensatoriska utmaningarna. Det är en satsning som Vänsterpartiet välkomnar och som ligger i linje med vår ståndpunkt om att resurser ska fördelas efter behov. Men det finns fler skolor som skulle behöva en liknande förstärkning. Av denna anledning, och för att mildra ett besparingsbeting som för oss framstår som orealistiskt, föreslår Vänsterpartiet att utbildningsnämndens ram höjs med ytterligare 8,5 miljoner kronor.

Vänsterpartiet tillför också nämnden 2,5 miljoner kronor för att fortsatt kunna erbjuda barnomsorg nattetid. Utbildningsnämnden förespråkar att den nattöppna förskolan ersätts av förlängda öppettider på morgon och kväll. Detta anser vi är otillräckligt för att tillgodose behoven för de Botkyrkabor som jobbar natt. Istället för att avveckla verksamheten bör kommunen utveckla den och göra den tillgänglig för fler då den sannolikt varit underutnyttjad jämfört med behoven. Det vore till exempel inte orimligt att tänka sig en flytt till norra Botkyrka. Kommunen borde också göra det möjligt för fler, till exempel timanställda, att få tillgång till barnomsorg nattetid.

I dagsläget finns det en orättvisa i att personal inom förskolan, som lätt blir smittade av sjukdom på jobbet, straffas med karensavdrag om de till följd av sjukdomen blir tvungna att stanna hemma. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för personalen, och för att minska risken för den smittspridning som följer av att vara på jobbet trots sjukdom, anser vi att karensavdraget bör slopas. Vänsterpartiet föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i förskolan.

Avslutningsvis vill jag säga att det är Vänsterpartiets mening att en större andel av den särskilda lönesatsning som föreslås av majoriteten bör tillfalla barnskötarna.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till mål och budget.

Bekir Uzunel (V)
ordinarie ledamot i utbildningsnämnden

Kopiera länk