artikel

Kerstin Amelin: ”Antalet hyresrätter måste öka”

Kerstin Amelin talade om samhällsbyggnadsnämnden i dagens budgetdebatt. Läs hennes anförande här.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

Botkyrka är en växande kommun i en hastigt växande storstadsregion, där det råder stor brist på bostäder och infrastrukturen i form av vägar och kollektivtrafik är hårt belastad. Alla kommuner i regionen behöver ta ett solidariskt ansvar för att hantera bostadsbristen, och i Botkyrka byggs det mycket. Majoritetens budgetförslag ger också samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa 8 000 nya hem fram till 2024. Det är bra.

Kerstin Amelin (V)

Vänsterpartiets budgetförslag för samhällsbyggnadsnämnden skiljer sig inte från majoritetens förslag, förutom att vi vill göra ett viktigt tillägg. Det bostadspolitiska uppdraget bör kompletteras med ett uppdrag om att öka andelen hyresrätter i kommunens bostadsbestånd. Det är inom den sektorn som den regionala bostadsbristen är som mest akut, och det är också hyresrätter som skapar förutsättningar för människor att leva trygga men ändå fria och flexibla liv, i ett modernt och föränderligt samhälle. När vi fokuserar på att öka andelen hyresrätter i kommunen bygger vi både för att tillgodose behov och efterfrågan – båda är viktiga för att uppnå ett socialt hållbart samhälle.

Att bygga ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och ekologiskt – handlar förstås om mycket mer än upplåtelseform. Vi måste koncentrera vårt byggande till kollektivtrafiknära lägen, bygga bort bilberoendet och skapa goda livsmiljöer med närhet till natur och rekreation. När vi planerar nya exploateringsprojekt behöver vi vara noga med att skydda jordbruksmark och orörd natur som ger oss livsviktiga ekosystemtjänster. Vi behöver använda material och byggteknik som minskar de nya fastigheternas klimat- och miljöbelastning, och vi behöver göra alla våra bostäder, gamla och nya, energieffektiva och klimatsäkra. Så skapar vi ett hållbart Botkyrka för oss som lever här idag, och för kommande generationer.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut angående mål och budget för 2019.

Kerstin Amelin
Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Kopiera länk