artikel

Kerstin Amelin: ”Majoriteten äventyrar den goda utvecklingen”

Kerstin Amelin (V) pratade om vård- och omsorgsnämnden under budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Det har hänt mycket inom vård- och omsorg i Botkyrka under den senaste mandatperioden. Vi har haft stora utmaningar med ansträngd ekonomi och orimliga sparbeting. Flera av våra byggprojekt har liknat en evig följetong av problem, men vi har trots det lyckats tillföra tre nya vård- och omsorgsboenden, fem gruppbostäder och ett servicehus inom kommunen. Botkyrka har fått utmärkelsen Bästa LSS-kommun, vi har ett riktigt bra kvalitetsledningssystem, vård- och omsorgsförvaltningen har flest nöjda medarbetare i hela kommunen och allt fler medborgare uttrycker att de är nöjda och trygga med omsorgen. Vi har arbetat med maten inom omsorgen – allt ifrån digitala matinköp och kyld mat inom hemtjänsten till måltidssituationen på våra vård- och omsorgsboenden, och vi har inom projektet ”Botkyrkamodell för valfrihet” infört reformer som egen tid, förenklad biståndsbedömning, rätt att välja vård- och omsorgsboende såväl som kontaktman eller stödperson. Införandet av extratjänster, kompetenshöjande åtgärder för medarbetare och satsning på rätt till heltid är exempel på hur vi arbetat med att förbättra både arbetsmiljö och omsorg.

Kerstin Amelin (V)

Tyvärr ligger nu ett budgetförslag från den nya S-ledda högermajoriteten som kommer att äventyra mycket av det goda arbete vi utfört under den senaste mandatperioden. Här finns till att börja med ett sparbeting som vi bedömer som helt orealistiskt. Vi har full respekt för Vård- och omsorgsnämndens beslut att inte ställa sig bakom kravet på ”generella effektiviseringar” på 13 miljoner kronor. I stället föreslår vi en ramhöjning på 15 miljoner kronor för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde, utöver kommunstyrelsens föreslagna budgetjusteringar.

Vänsterpartiet har också reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut att tillsätta ytterligare en hemtjänstutredning som skall utgå från att även privata aktörer SKALL leverera hemtjänst i Botkyrka. Vänsterpartiet värnar om våra medborgares valfrihet, men att öppna en hemtjänstmarknad för privata aktörer riskerar att minska just denna valfrihet, när vår rådighet över hemtjänstens utformning och organisation försvinner och en inte obetydlig del av våra gemensamma skattemedel avsätts till privat vinstutdelning i stället för att gå till verksamhet som möter våra medborgares behov. Detta skulle ytterligare försvåra nämndens ekonomiska situation.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut angående mål och budget för 2019.

Kerstin Amelin
Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Kopiera länk