artikel

Marit Normasdotter: ”Minskade klimatutsläpp kräver energieffektivisering”

Marit Normasdotter (V) talade om tekniska nämndens verksamhet i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

Eftersom tekniska nämndens verksamhet, till skillnad från andra nämnder, finansieras genom avgifter, hyror och ersättning för tjänster så avviker i det här fallet Vänsterpartiets budgetförslag inte från majoritetens förslag. Men det besparingsbeting som i majoritetens budget höjts till 2,2% kommer även att drabba tekniska nämnden, som samtidigt står inför mycket stora utmaningar under de närmaste åren. Vårt fastighetsbestånd är fortfarande i stort behov av upprustning, och den pågående klimatförändringen är redan påtagligt kännbar. Vi behöver rusta oss för att kunna hantera extremväder som värmeböljor, långvarig torka och plötsliga skyfall. Vi behöver säkra framtida vattenförsörjning och energieffektivisera för att minska våra klimatutsläpp.

Marit Normasdotter (V)

Vi behöver också satsa på våra medarbetare inom förvaltningen, både när det gäller rekrytering, kompetenshöjning, god arbetsmiljö och åtgärder för att främja frisknärvaro. Vänsterpartiet har till exempel tidigare föreslagit en utredning om arbetstidsförkortning för kommunens städpersonal. Med Vänsterpartiets finansieringsförslag, som tillför kommunens budget cirka 50 miljoner kronor, blir dessa nödvändiga mål även möjliga att uppnå.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut angående mål och budget för 2019.

Marit Normasdotter
Ordinarie ledamot i Tekniska nämnden

Kopiera länk