artikel

Mats Einarsson: ”Majoritetens ’effektiviseringar’ är fromma förhoppningar”

Inledningsanförande av Mats Einarsson, gruppledare (V)

Ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare!

För första gången sedan 2005 behandlar fullmäktige ett budgetförslag som inte Vänsterpartiet varit med och arbetat fram. Den nya majoriteten, där Vänsterpartiet ersatts av tre borgerliga partier, har lagt fram ett förslag som innebär stora nedskärningar med allvarliga konsekvenser för flera verksamheter.

Den främsta orsaken till det är det effektiviseringsbeting på 2%, ökat till 2,2% i slutförslaget, som nämnderna ålagts. Under året har nämnderna tagit fram förslag till effektiviseringar, men dessa är inte redovisade – vilket gör att det är omöjligt för fullmäktige att till fullo bedöma konsekvenserna av budgeten.

Mats Einarsson (V)

Om man går igenom nämndernas förslag så är det tydligt att man haft svårt att hitta ytterligare effektiviseringar. Vår bedömning är att det knappast är mer är hälften av de aviserade kostnadsminskningarna som är verkliga effektiviseringar, resten, minst 50 miljoner kronor, är rena nedskärningar, kostnader som av olika skäl försvinner, vagt specificerade ”övriga effektiviseringar” eller bara fromma förhoppningar om ”effektiviserade arbetsprocesser” inom ramen för volymuppräkningen. Det handlar inte längre om effektiviseringar, utan om ”effektiviseringar”.

Vi kommer i den fortsatta debatten att redovisa våra alternativ på de olika nämndområdena, men jag vill redan nu nämna två exempel på effekter av den här budgeten:

Den uppskattade kommunala teknikskolan, KomTek, läggs ner och kommunen kommer inte längre ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det är naturligtvis inga effektiviseringar, utan rena nedskärningar. Det är dessutom verksamhetsförändringar som är så omfattande att de borde vara föremål för formella och explicita beslut här i fullmäktige.

Vänsterpartiets budgetalternativ innebär att nämndernas budgetramar förstärks med knappt 50 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Det är inte ens en procents höjning, men det möjliggör angelägna satsningar och framförallt innebär det att vi undviker besparingar och nedskärningar, som på både kort och lång sikt med all säkerhet innebär ökade kostnader för kommunen. Därför är det också god ekonomisk hushållning att värna den gemensamma välfärden i enlighet med Vänsterpartiets budgetyrkande.

För att finansiera nödvändiga satsningar och undvika besparingar som genererar ökade kostnader och för att garantera en ekonomi i balans gör vi bedömningen att vi måste höja kommunalskatten. Vi hade helst velat slippa det. Kommunalskatten är den fördelningsmässigt sämsta av alla skatter. Det är en platt skatt med samma procentsats för alla, oavsett inkomst. En höjning känns mest för den som har de minsta ekonomiska marginalerna. Å andra sidan drabbar också nedskärningar i den gemensamma välfärden i första hand dem med de lägsta inkomsterna.

Helst hade vi sett att staten skärpte skatten på stora förmögenheter, höga inkomster och bolagsvinster och sedan höjde det generella statsbidraget till kommuner och landsting. Men tyvärr har vi nu vare sig regering eller riksdagsmajoritet för en sån politik. I dag är det bara Vänsterpartiet som i riksdagen hedrar Karl Bertil Jonssons motto ”att ta från de rika och ge till de fattiga”.

Jag noterar dock att den nya majoriteten valt att åtminstone i ord behålla den förra rödgröna majoritetens politiska inriktning, uttryckt i de sju målområdena. Jag citerar från Målområde 1, medborgarprocessen Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället:

”Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Det är därför ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.”

Det är ord som förpliktar. Vänsterpartiet kommer att närhelst det är nödvändigt påminna om att de står där.

Ordförande,

jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut angående Mål och budget för 2019.

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag genom att klicka här.

Kopiera länk