artikel

Botkyrka – en miljökommun att räkna med?

På gårdagens möte i kommunfullmäktige behandlades svaret på Miljöpartiets motion ”Botkyrka – en miljökommun att räkna med”. Vänsterpartiet ville se motionen bifallen men fick mothugg – av Miljöpartiet.

Kerstin Amelin (V) och Ronnie Anderson (V) deltog i debatten i fullmäktige. Såhär skrev Vänsterpartiet i vårt bifallsyrkande som alltså inte fick gehör av varken MP eller av övriga partier i majoriteten:

”Vänsterpartiet delar den bild som beskrivs i motionen, att Botkyrka kommun har varit en framstående klimatkommun tack vare beslut som fattades för ungefär tio år sedan men att kommunen idag har förlorat sin plats som förebild. För att återta denna position behöver vi vidta en rad konkreta åtgärder, och de förslag som framförs i motionen är bra och ändamålsenliga.

Kerstin Amelin (V) argumenterade för att motionen skulle bifallas.
Även Ronnie Andersson (V) deltog i debatten.

Vi anser inte att Botkyrkas Miljöplattform som presenterades i januari 2019 kan anses motsvara det ambitiösa miljöprogram som motionärerna efterlyser. Miljöplattformen är bara en sammanställning av det arbete som redan pågår, utan den ambitionshöjning som motionärerna anser skulle behövas om vi faktiskt strävar efter att åter bli ett föredöme inom kommunalt miljö- och klimatarbete. Att vi utreder möjligheten att inrätta två nya naturreservat är inte detsamma som att upprätta en plan för att skydda värdefull natur. En plan för att återuppliva arbetet med hållbara transporter innebär att göra något utöver det arbete som redan pågår medan trenden fortsätter åt fel håll. Skärpta miljömål i upphandlingar är inte detsamma som att det finns ett samarbete mellan miljöenheten och upphandlingsenheten. Att införa ett stopp för exploatering av jordbruksmark innebär att göra något annat än att efterleva gällande översiktsplan, och sker inte automatiskt bara därför att det är möjligt. Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp i vissa områden är inte detsamma som att tillföra mer resurser. Att tillföra medel för genomförandet av vattenprogrammets lokala åtgärdsplan är inte detsamma som att hantera detsamma inom den ordinarie budgetprocessen.”

Läs motionen och övriga handlingar i ärendet här.

Kopiera länk