artikel

V vill stoppa nedskärningar i skolan

Vänsterpartiet lämnade in följande särskilda yttrande på förra veckans utbildningsnämnden, med anledning av nämndens verksamhetsberättelse för 2020.

I verksamhetsberättelsen för 2020 framgår att nämnden skulle göra ett underskott på 37 miljoner kronor (mkr) om statsbidrag av engångskaraktär räknas bort. Vi menar att den främsta orsaken till detta är att nämnden är underbudgeterad. Av nämndens tidigare yttranden inför mål och budget framgår att förvaltningen har haft svårt att hitta effektiviseringar som inte påverkar skolpengen och därmed också kvaliteten på verksamheten. För 2021 beräknas 33 % av effektiviseringarna vara ”sänkning av resursfördelning enheter”, det vill säga inte alls ”effektiviseringar” utan helt enkelt mindre pengar skolor och förskolor.

Bekir Uzunel och Anna Kristoffersson sitter i utbildningsnämnden för Vänsterpartiet.

Vi delar fackförbundet Kommunals uppfattning, som framkommer i USAM-protokollet från 11/3, att det är svårt att glädjas åt att nämnden går med överskott för 2020 samtidigt som ”vi vet att verksamheterna går på knäna” på grund av nedskärningar. Vänsterpartiet har inför 2021 föreslagit ett tillskott på 27 mkr, utöver majoritetens förslag på tillskott, för att kompensera för det besparingsbeting som majoriteten har ålagt utbildningsnämnden.

I verksamhetsberättelsen framgår att en av orsakerna till underskottet inom grundskolans verksamhetsområde är att ett flertal skolor påverkats negativt av en nybyggd friskola har etablerat sig. Vänsterpartiet motsätter sig marknadsskolans utbredning och befarar att de ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer att bli alltmer kännbara kommande år. Vi räds också den växande skolsegregationen som kommer i spåren av att skolor, med den uttalade affärsidén att vända sig till elever med goda studieförutsättningar, slår upp portarna.

I verksamhetsberättelsens lönejämförelse med andra kommuner framgår att Botkyrkas barnskötare fortfarande har ett lågt löneläge trots de särskilda lönesatsningar som Vänsterpartiet var med och tog fram förra mandatperioden. Vänsterpartiet har inför 2021 föreslagit särskilda lönesatsningar på 8 mkr, varav hälften av dessa ska öronmärkas till just en låglönesatsning. Detta istället för att bara prioritera de yrken där det råder allra störst personalbrist.

Avslutningsvis vill vi framhålla vikten av att alla förskoleenheter som har rätt att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper också gör det. I förskolans kvalitetsrapport för 2020 antyds att så inte var fallet under föregående år. Att uppnå mindre barngrupper måste vara ett viktigt kvalitetsmål för kommunen.

Bekir Uzunel (V)
Anna Kristoffersson (V)

________________________
Samtliga yttranden och yrkanden från Vänsterpartiet i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns samlade här.

Kopiera länk