artikel

Kerstin Amelin: ”Bygg ut lokal energiproduktion”

Kerstin Amelins anförande under torsdagens budgetdebatt om teknik- och fastighetsnämndens verksamhet:

”Ordförande, ledamöter, åhörare.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, som kräver att vi så snabbt som möjligt ställer om alla delar av samhället för att kunna leva hållbart, nu och i framtiden. Teknik- och fastighetsnämnden har en nyckelroll när det gäller omställningen av vår egen organisation, och mycket av det arbete som behöver göras för att anpassa kommunen som fysisk plats involverar också Teknik- och fastighetsnämnden.

En helt central del av omställningen handlar om vår energiproduktion och vår energikonsumtion. Vänsterpartiet har länge velat se en plan för att på alla tänkbara sätt effektivisera kommunens energianvändning. Det räcker inte att ställa om från fossil energiproduktion till förnybara metoder. All energiproduktion belastar miljön, bara på olika sätt, och ju mer energi vi använder desto större belastning. Vi måste därför hela tiden ha fokus på att minska vår energianvändning.

Kerstin Amelin (V)

Men vi behöver också ta ansvar för produktionen av den energi vi förbrukar.

Det är väl känt att vi inte har elbrist i Sverige – vi kan till och med exportera el eftersom vi totalt sett producerar mer el än vi själva använder. Däremot har vi effektbrist, eftersom efterfrågan på el vid vissa tillfällen är större än tillgången, och vi har kapacitetsbrist eftersom mest el produceras i norra delen av landet medan mest förbrukning sker här hos oss i den södra delen, och ledningarna inte räcker till. Det är helt enkelt nödvändigt för oss att bygga ut den lokala produktionen av förnybar el för att hantera kapacitetsbristen, i kombination med metoder för lagring av el som ett sätt att hantera effektbristen. I vårt förslag till mål och budget ger vi därför Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att utreda hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi, t.ex. i form av en solcellspark. I vårt förslag till mål och budget tillför vi nämnden 500 tkr för detta ändamål. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut.”

Kopiera länk