• Hem
  • Ordförklaringar...
sida

Ordförklaringar

Allmännyttan

De allmännyttiga bostadsföretagen är kommunalt ägda företag för byggande och förvaltning av hyresbostäder. De ska drivas ”affärsmässigt”, men inte i vinstsyfte. Botkyrkas allmännyttiga bostadsföretag är AB Botkyrkabyggen.

Andelsägarlägenheter

En särskild form av privatisering av hyreslägenheter. Hyresgästen köper sin lägenhet, samtidigt som bostadsföretaget behåller förvaltningen av drift, yttre underhåll m.m.

Arkitektonisk

Som avser arkitektur (utformningen av byggnader m.m.).

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter; trädde i kraft 1989 och har ratificerats av alla länder utom USA. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Barnkonventionen blev svensk lag 2020.

Botkyrkafixaren

Gratis hjälp till äldre och funktionshindrade med enklare åtgärder i hemmet (byta

glödlampor, sätta upp tavlor osv.). Infördes efter en motion från Vänsterpartiet.

Cis-person

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida”.

Civilsamhälle

Den del av samhället som inte är offentlig sektor (stat och kommun) eller privat näringsliv. Ofta syftar man särskilt på föreningslivet.

Demokrati

Folkmakt, folkstyre. I Sverige har vi politisk demokrati, dvs allmän och lika rösträtt till beslutande församlingar som kommunfullmäktige och riksdagen. I det privata näringslivet (ekonomin) råder inte demokrati; där bestämmer de som äger företagen (kapitalägarna). (Se även Representativ demokrati).

Diskriminering

Negativ särbehandling (missgynnande) av enskilda eller grupper på grund av kön, härkomst, hudfärg, kultur, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller liknande.

Ekologi

Vetenskapen om växters och djurs förhållanden till sin omvärld.

Full sysselsättning

När arbetslösheten bara består av s.k. friktionsarbetslöshet, kortare arbetslöshet mellan två anställningar.

Genusperspektiv, genuspedagogik

Könsperspektiv, att beakta skillnader mellan kvinnor och män. Ordet ”genus” används ofta för att markera att det handlar om s.k. socialt kön, inte biologiskt. Genuspedagogik används för att uppmärksamma och ifrågasätta hindrande könsnormer (att pojkar och flickor ”är” eller ”skall vara” olika).

Globaliserad

Världsomfattande.

Hbtq-certifiering

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Certifieringen, utbildning av personal i hbtq-frågor, utförs av Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande.

Ideologi

Sammanhängande, övergripande (politisk) världsåskådning och människosyn. Socialism, liberalism och konservatism brukar räknas som de klassiska politiska ideologierna.

Interkulturell

Ett interkulturellt samhälle präglas av att många olika kulturer och andra identiteter samverkar, överlappar varandra och förändras, till skillnad från ett mångkulturellt samhälle där olika grupper lever sida vid sida utan att påverka varandra.

Jämlikhet

Människors lika rättigheter, makt, levnadsstandard, hälsa osv. (utan avseende på kön eller något annat).

Jämställdhet

Mäns och kvinnors lika rättigheter, makt, levnadsstandard, hälsa osv. (jämlikhet mellan män och kvinnor).

Klass, klassamhälle

Människor tillhör olika klasser beroende på sitt förhållande till produktionsmedlen (företagen). De flesta måste sälja sin arbetskraft (ta anställning). De tillhör arbetarklassen. Några få lever på att äga företag (kapital) och köpa arbetskraft (anställa). De tillhör borgarklassen (kapitalisterna). Mellan de två huvudklasserna finns bl.a. arbetande småföretagare och s.k. mellanskikt (chefer, jurister, ekonomer etc.).

Komvux

Kommunal vuxenutbildning, utbildning för vuxna som behöver läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens m.m.

Kreativitet

Förmåga att skapa nytt.

Marknadslösningar

Fördelning av resurser genom att de köps och säljs på en marknad i stället för att fördelas efter behov eller tillhandahållas för alla.

Medborgare

  1. Personer med svenskt medborgarskap (som t.ex. får rösta i riksdagsvalet). 2. Politiskt formellt jämlika personer i ett samhälle (till skillnad från kunder på en marknad). När vi talar om ”Botkyrkas medborgare” avses oftast alla som bor i Botkyrka, inte bara dem med svenskt medborgarskap.

Miljonprogrammet

1965 beslutade riksdagen att genom bl.a. förmånliga lån göra det möjligt för kommunerna att bygga en miljon nya bostäder på 10 år. De nya bostadsområdena (både flerfamiljshus och radhus/villor) kom att kallas miljonprogramsområden. Exempel i Botkyrka är Fittja, Alby och Storvreten.

Mänskliga rättigheter

Rättigheter som är universella, dvs. gäller för alla människor i världen oavsett klass, kön, ursprung eller något annat. De mänskliga rättigheterna är fastlagda i internationella överenskommelser, konventioner, som alla eller nästan alla stater skrivit under. Det grundläggande MR-dokumentet är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen 1948. Exempel på mänskliga rättigheter är rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, likhet inför lagen, rätten till religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet samt rätten till förenings- och församlingsfrihet.

Parkeringsnorm

Riktlinjer för hur många parkeringsplatser i förhållande till antal lägenheter det ska finnas i ett bostadsområde.

Patriarkala strukturer

Strukturer (maktmönster) som upprätthåller mäns överordning över kvinnor.

Privatisering

Försäljning av offentlig (gemensam) egendom till privata ägare; även att upphandla tjänster (t.ex. hemtjänst) som tidigare utfördes av kommunen eller staten.

Privilegier

Förmåner som bara gäller för vissa individer eller grupper.

Representativ demokrati Demokratiskt politiskt system där medborgarna väljer representanter till beslutande politiska församlingar som kommunfullmäktige och riksdagen. I ett direktdemokratiskt system har alla medborgare lika rätt att delta i besluten, t.ex. i en folkomröstning.

Segregation, segregering

Särskiljande av grupper utifrån klass, kultur eller liknande vad gäller bostadsområde, arbetsplats m.m.

SFI Svenska för invandrare, undervisning i svenska som andraspråk för vuxna som flyttat till Sverige.

SRV Återvinning

Ursprungligen Södertörns Renhållningsverk, bolag för sophantering och återvinning som ägs av kommunerna Botkyrka, Huddinge, Haninge, Salem och Nynäshamn.

Strukturella löneskillnader, strukturell diskriminering

Löneskillnader och diskriminering som inte beror på tillfälligheter eller individen utan drabbar grupper utifrån ett mönster, en struktur.

Upphandling

När kommunen köper varor och tjänster skall alla företag i EU kunna lägga anbud. Kommunen måste köpa av det företag som bäst uppfyller de krav som ställts. Kommunens upphandling styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Vård- och omsorgscollege

Utbildningssamverkan mellan skola, arbetsgivare och fackliga organisationer; finns på Tullinge gymnasium.

Växthusgaser, växthuseffekten

Gaser, framför allt koldioxid, som skapar en s.k. växthuseffekt, dvs. att jordens klimat blir varmare. Växthusgaserna skapas huvudsakligen genom förbränning av fossila bränslen (olja, kol, naturgas).

Yrkeshögskola (YH)

Eftergymnasial yrkesutbildning utanför universitet och högskolor. I Botkyrka ges ett flertal YH-utbildningar av kommunen på Xenter i Tumba

Kopiera länk