• Hem
 • Stärk kvinnors ...
sida

Stärk kvinnors ställning

I Botkyrka, som i Sverige och världen, är kvinnor underordnade på grund av sitt kön. Vi ser mönstret på alla samhällsområden. Kvinnor som grupp tjänar mindre, har sämre arbetsvillkor och mindre makt än männen. För att bryta mönstret krävs ett batteri av åtgärder, som syftar till att flytta makt och resurser till kvinnor. Vänsterpartiet kommer inte att nöja sig förrän vi har ett samhälle där vi alla har samma makt över våra egna liv och samhället, oavsett kön.

En avgörande faktor för att öka kvinnors makt är att skapa jämställda villkor i arbetslivet. Kvinnor arbetar oftare deltid, har otryggare anställningar och lägre lön än män. Kvinnors hårdare arbetsliv leder till fler sjukskrivningar. Vi vill att Botkyrka kommun ska vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare när det gäller att betala rimliga löner och erbjuda goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken. Det gäller bland annat barnskötare, vårdbiträden, undersköterskor och måltidsbiträden vars villkor idag släpar efter. Förutom bättre löner och arbetsmiljö strävar vi efter att förkorta arbetstiden för personalen.

Patriarkalt förtryck tar sig många uttryck – från inlåsande könsroller till ”traditionell” uppfostran där i synnerhet flickors rörelsefrihet begränsas i ”hederns” namn, med tvångsäktenskap och våld som yttersta uttryck. De som vill ta sig ur sådana förhållanden ska ges ett aktivt stöd på sina egna villkor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och får aldrig kränkas med hänvisning till religion, kultur eller biologi. Kommunens personal ska erbjudas utbildning om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck så att kränkningar upptäcks och stöd ges. Botkyrka kvinno- och tjejjour gör ett mycket viktigt arbete för att stödja och hjälpa kvinnor och flickor som utsatts för kränkningar och övergrepp. De ska ha ett fortsatt starkt stöd från kommunen.

Kommunen ska aktivt stödja föreningar och andra som arbetar för att hävda kvinnors rättigheter och motverka könsförtryck. Föreningsbidrag ska knytas till åtaganden om att verka för jämställdhet och möjliggöra kvinnors organisering. Kommunens jämställdhetsstrategi – en del av Strategi för ett jämlikt Botkyrka – måste få genomslag i all verksamhet. Botkyrka kommun ska tillsammans med föreningslivet – inte minst kvinnors egna organisationer – och andra aktörer aktivt motverka könsdiskriminering och förtryck varhelst det uppträder.

Genusperspektivet och uppmärksamheten på kvinnors underordning ska genomsyra all kommunal verksamhet, från utbildning och fritidsverksamhet till samhällsplanering och bostadsbyggande. All relevant statistik ska vara könsuppdelad så att orättvisor och skillnader upptäcks. Det ska finnas utbildning om och handlingsplaner mot sexuella trakasserier i alla kommunala verksamheter. Tjejer ska ges möjlighet till utbildning i feministiskt självförsvar, en pedagogik som både syftar till att man ska kunna undvika och ta sig ur farliga situationer och till att stärka flickors självförtroende. Satsningar på att förbättra tjejers psykiska hälsa ska genomföras, till exempel genom stärkt elevhälsa. Jämställdhetsperspektivet i skolornas sex- och samlevnadsundervisning ska vara extra starkt. Förskolan och skolan har en särskilt viktig roll i att upptäcka och bryta ojämlika könsmönster. Lärare och annan skolpersonal ska ges möjlighet till fortbildning i genuspedagogik.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att all kommunal verksamhet blir jämställd
 • Att arbetsvillkoren förbättras i kvinnodominerade yrken
 • Stöd till arbete mot könsförtryck och patriarkala strukturer
 • Utbildning för berörda personalgrupper om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stöd till kvinnojouren och tjejjouren
 • Utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer på gymnasiet
 • Att insatser för att stärka ungdomars psykiska hälsa prioriteras i skolorna
 • Feministisk samhällsplanering: planering som bidrar till jämställdhet
 • Att resurser till ungas kultur och fritid ska fördelas jämställt mellan killar och tjejer
 • Att föreningar som mottar föreningsbidrag från kommunen ska kunna uppvisa ett aktivt jämställdhetsarbete
 • Att killdominansen på kommunens fritidsgårdar bryts.
Kopiera länk