sida

Investera i klimat och miljö

Vi har redan börjat uppleva några av de konsekvenser som våra utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid) ger upphov till. Extrema väderhändelser med katastrofala följder världen över och rekordlåga grundvattennivåer i vårt närområde ger en fingervisning om vart vi är på väg. Vi har ignorerat larmrapporterna och varnings

signalerna alltför länge – våra utsläpp av växthusgaser per capita fortsätter att växa samtidigt som vi också blir allt fler. Nu gäller det att minska vår klimat- och miljöpåverkan så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt, om vi skall lyckas förhindra en global kollaps av det sköra ekosystem vi lever i. Vi behöver både stoppa utsläppen och bygga om vårt samhälle så att vi anpassar oss och kan hantera de klimat- och miljöförändringar som redan nu har blivit oundvikliga.

Men det är inte bara växthuseffekten och det förändrade klimatet som hotar vår existens. Den rika världens ansvarslösa konsumtion, och vår skövling av natur till förmån för modern industriell matproduktion har redan överskridit ”planetens gränser”. Detta innebär ett lika allvarligt hot mot vår existens som klimatförändringarna, på bara marginellt längre sikt.

Det är den rika delen av världen som har skapat dessa problem, men det är också den som står bäst rustad att ställa om till ett hållbart samhälle. En stor del av den anpassning som är nödvändig ryms inom det kommunala ansvaret. Det är därför viktigt att vi inte bara har bra planer – de måste också omsättas i praktisk handling i alla förvaltningar.

Vi måste sluta använda fossila bränslen (kol, olja, naturgas). Botkyrka kommun har ambitionen att vara en fossilbränslefri organisation redan i dag och enligt vår klimatstrategi skall hela kommunen vara fossilbränslefri 2030. Vi ska vara en klimatneutral organisation år 2020 och kommun 2040. För att uppnå dessa mål kommer det att behövas beslutsamhet, kraftsamling och en uppdaterad klimatstrategi.

Vi behöver minska privatbilismen drastiskt, men för att detta skall vara möjligt krävs det att kollektivtrafik, cykel och gång är attraktiva och bekväma alternativ. Privatbilismen kan även minskas genom att vi delar på färre fordon och fyller dem med människor i stället för att åka en person i varje. Vi behöver omfördela resurser från stora vägprojekt som uppmuntrar till ökad privatbilism till utbyggd, bekväm och avgiftsfri kollektivtrafik. Kollektivtrafiken måste byggas ut i kommunen och regionen och vi hade hellre sett bättre kollektivtrafik än den dyra och miljöfarliga motorvägen Förbifart Stockholm som nu byggs. Vi vill se en spårväg från Flemingsberg via Tullinge och Tumba till norra Botkyrka. Även andra tvärförbindelser mellan kommundelarna behöver skapas. Vi vill att busstrafiken mellan Tumba och Grödingelandet ska utökas.

Vi vill ha låga och enhetliga taxor i kollektivtrafiken. På sikt vill vi se en skatteväxling som möjliggör nolltaxa. Det ska vara både praktiskt, enkelt och billigt att resa kollektivt och miljöerna i anslutning till och i bussar och tåg ska vara trygga och tillgängliga för alla.

En utbyggd och trygg kollektivtrafik är också en jämställdhetsfråga. I dag reser kvinnor mer med kollektivtrafiken än män, men de upplever större otrygghet när de går till och från bussen eller på tunnelbanan eller pendeltåget. Otryggast känns det på kvällar och nätter. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökad trygghet, t.ex. genom att se till att vägar till och från hållplatser och stationer är väl upplysta.

Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i hela kommunen för att ytterligare minska bilberoendet. Det ska finnas bra och säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Att skapa bättre möjligheter att resa kollektivt eller med cykel ger både bättre miljö och är särskilt bra för den med tunn plånbok. Vår miljöpolitik går hand i hand med vår politik för ökad jämlikhet.

Ansvaret för sophantering, återvinning och utomhusstädning är i dag irrationellt fördelat mellan förpackningsindustrin, SRV och kommunen. Det har lett till att återvinningsstationerna ofta är överfulla och skräpiga. De är dessutom för få, vilket gör att många som inte har tillgång till bil måste gå långa sträckor för att kasta sina sopor. Även återvinningscentralerna för grovsopor m.m. är svåra att använda för dem som saknar bil. Någon form av upphämtning ute i kommundelarna bör införas. Vänsterpartiet anser att lagen ska ändras så att kommunerna tar över hela det praktiska ansvaret för sophantering och återvinning samtidigt som finansieringen ligger kvar på förpackningsindustrin.

Ett omfattande arbete med att säkra ett miljövänligt omhändertagande av dagvattnet, som enligt lag betraktas som avloppsvatten, har inletts, men måste intensifieras de kommande åren.

Vänsterpartiet vill slå vakt om Botkyrkas rika natur- och kulturmiljöer. Svartkällsskogens naturreservat är det senaste tillskottet som inte bara ger ett skydd för naturen utan också öppnar upp naturen för rekreation. Fältbussen och det framgångsrika miljöpedagogiska arbetet för både barn och vuxna är en verksamhet som ska värnas och utvecklas. Friluftsområdet Lida är sedan många år ett uppskattat område som används av folk från hela Stockholmsregionen. Nyligen har vi utvecklat Lida med en Naturport som fungerar som undervisningslokal, raststuga, inspirationsrum och informationscentrum. Vi vill att tillgängligheten till Lida ska förbättras för alla kommuninvånare genom att bussturtätheten till området ökar och genom en gång- och cykelväg från Storvreten.

Vänsterpartiet arbetar för:

• Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Botkyrka
• En utvärderad och uppdaterad kommunal klimatstrategi
• Energieffektivisering av kommunens fastigheter
• Utbyggnad av solceller och solfångare på kommunala fastigheter och Botkyrkabyggens bestånd
• Policy för nybyggnation med krav på exempelvis materialval för att minimera klimat- och miljöbelastning
• Exploateringsplan som prioriterar hårdgjord mark i kollektivtrafiknära lägen och undviker byggnation på jordbruksmark
• Utbyggd och på sikt avgiftsfri kollektivtrafik
• Upprustning av tunnelbane- och pendeltågsstationerna
• Spårväg eller trådbuss Flemingsberg-Tullinge-Tumba-norra Botkyrka
• Bevarande av Botkyrkas natur- och kulturmiljöer
• Att fältbussen behålls och utvecklas
• Utbyggt gång- och cykelvägnät i hela kommunen
• Bra och säkra cykelparkeringar
• Ätbara parker – närproducerad mat
• Återanvändning och återvinning, sortering av matavfall

Kopiera länk