Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Pia Carlson: Högern vill alltid skära i kulturen

Ledamöter, åhörare,

Först vill jag yrka bifall till majoritetens förslag till Mål och budget för 2017.

Pia Carlsson (V)

Pia Carlsson (V)

Jag skulle vilja hålla ett principiellt inlägg om kommunens arbete på kulturområdet, med anledning av de årligen återkommande nedskärningsförslagen från borgerligt håll. Liberalerna skär ner sex miljoner kronor, KD minskar ramen med 2,5, Moderaterna med 13. Centern och Moderaterna vill privatupphandla bibliotek och Moderaterna är, i sammanfattning, motståndare till det mesta inom kulturen.

De förslag som redovisas i högerpartiernas budgetdokument går på tvärs med många av de saker som är extra bra med Botkyrka. Medan de borgerliga partierna gärna begränsar kulturens område till ett minimum, ser Vänsterpartiet kulturen som avgörande för att uppnå kommunens mål om ökad delaktighet, medskapande och stärkt gemenskap. Och detta är mer än bara vackra ord. Det är kulturens närvaro som gör att människor upplever att det faktiskt händer något på platsen där vi bor. Att det område där vi lever våra liv är något mer än en boplats där man enbart sköter sina vardagliga bestyr. Det rika kulturlivet är därmed också en källa till stolthet.

Och den typen av självförtroende är ju faktiskt inte så tokigt i en tid när bilden av förorten knappast speglar oss som lever och verkar här på ett särskilt rättvisande sätt.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att stödja kommunens ambitiösa arbete med att bevara och utveckla kulturutbudet i Botkyrka.

Marit Strand Pettersen: ”11 miljoner satsas på hemtjänsten”

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittaremarit_kropp2

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ”Mål och Budget 2017”,

Likt många andra politikområden i en kommun som växer, är det en offensiv budget som gäller även för kommunens verksamhet inom vård- och omsorg. Två nya gruppbostäder ska öppnas, och stora satsningar på vård- och omsorgsboenden framöver gör att vi kan bygga ikapp delar av det stora behov av platser inom kommunen som finns idag.

I den här budgeten gör den rödgröna kommunmajoriteten en stor satsning på hemtjänsten. 11 nya miljoner går till rätt till heltid för kommunens hemtjänstpersonal. Det innebär bättre villkor för personalen. Men det innebär också mer omsorgstid för brukarna. Det är helt centralt för att stärka välfärden i Botkyrka, och hade nog inte varit möjligt utan de välfärdsmiljoner som Vänsterpartiet framgångsrikt förhandlade fram med regeringen på nationell nivå.

Vänsterpartiet välkomnar alla de satsningar som redovisas i vårt gemensamma rödgröna budgetförslag. Men vi kommer givetvis att fortsätta arbeta för att vässa politiken ytterligare. Enligt nya siffror som vi har begärt ut har vi exempelvis kunnat se att det fortfarande är en stor andel av personalen inom vård- och omsorg som har en tidsbegränsad anställning. Vi vill erbjuda många fler en fast anställning. Mer trygghet för personalen är nyckeln till att kunna förbättra välfärden även i framtiden.

Också på sikt står vård och omsorgsnämnden inför stora investeringar. Detta för att säkerställa det ökade behov av boendelösningar i synnerhet för vår ökande äldre befolkning. Med dessa investeringar blir resultatet besparingar som i sin tur, till stora delar, beräknas täcka upp satsningarna, då behovet av att upphandla dyra externa boende minskar i takt med att kommunen själv kan tillhandahålla platser i egen regi.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marit Strand Pettersen: ”Klimatneutral kommunal organisation senast 2020”

Ordförande, ledamöter, webbtittare och åhörare.marit_kropp2

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2017.

Botkyrka kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. Byggandet av nya bostäder är igång i många delar av kommunen. Detta välkomnar Vänsterpartiet med öppna armar. Botkyrka växer och kommunen passerade nyligen 90 000 invånare. Behovet av bostäder är stort både i Botkyrka och i resten av Sverige. Och med en växande befolkning ökar också behovet av samhällsservice.

Tekniska nämnden får nu i uppdrag att skapa förutsättningar för Utbildningsförvaltningen att arbeta med lokaleffektivisering. Det är av största vikt att ha en effektiv lokalförsörjningsprocess. Vi behöver säkerställa kommunens behov av idrottshallar och andra kommunala verksamheter så som bibliotek, förskolor och ungdomsgårdar för att nämna några. Nya skolor och äldreboenden behöver byggas, samtidigt som befintliga behöver rustas upp. Vi behöver bygga flexibla byggnader som på sikt kan ändras om för att möjliggöra för ändrade behov i framtiden samtidigt som de uppfyller kraven båda på kostnadseffektivitet och miljö. För ett viktigt perspektiv är att fortsätta att ha höga miljö- och klimatmål. Botkyrkas mål är att ha en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 och då behöver vi fortsätta att ta nödvändiga steg nu.

En av nämndens uppgifter är att fortsätta förhandla med Försvarsmakten så att vi kan få igång Tullinge vattenverk igen. Att ha hög standard på vattenförsörjningen är av stor vikt för tekniska nämnden. Och att säkerställa vattenförsörjningen är också prioriterad, i synnerhet VA-utbyggnaden i Grödinge som är ett av de största projekten. I Alby och Fittja står vi även inför stora satsningar på dagvattenhantering.

Det har väl inte undgått någon att tekniska nämnden har haft stora utmaningar de senaste åren. Detta har vi nu tagit itu med och vi har nu en stabil och mycket kompetent tjänstemannastab som kan lägga all fokus på att genomföra nämndens mål de närmsta åren. Jag har det största förtroende för vår nya förvaltningschef som har lett detta arbete den senaste tiden på ett mycket fördömligt sätt.

Som ni hör har vi en hel del utmaningar att ta itu med det närmsta året och vi behöver fortsätta prioritera men även investera för att Botkyrka ska fortsätta vara Långt ifrån lagom.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Einarsson: ”Vi bygger demokrati och civilisation”

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!mats_porträtt4

För ett par veckor sedan valde en minoritet av de amerikanska väljarna en rasistisk, sexistisk, oförskämd, oberäknelig och kunskapsfientlig kandidat till president för världens starkaste militärmakt, USA. Ungern är sedan flera år på väg in i det reaktionära mörkret. I Frankrike, Österrike, Tyskland och andra länder stärks högernationalismen. På mötet med European Coalition of Cities Against Racism, där Jimmy Baker och jag deltog i förra veckan, varnade ECCAR:s president, Benedetto Zacchiroli, för att Europa är på väg in i en ny medeltid.

Varför tar jag upp det här i Botkyrkas budgetdebatt? Därför att jag är övertygad om att det vi gör här i dag och varje dag i den kommunala verksamheten, är helt avgörande i kampen mot demokratins och anständighetens fiender.

Det som vi kallar den gemensamma välfärden – förskolor och skolor, bibliotek, äldreboenden och hemtjänst, social omsorg, bostäder, vägar och parker, vatten och avlopp, kultur och idrott ­– är det som håller ihop samhället, det som håller oss samman.

Men när människor upplever att välfärden vittrar sönder, när klyftorna mellan överklass och vanligt folk ökar, orättvisorna tilltar och de demokratiska kanalerna slammar igen, när tilliten till varandra och samhället eroderar, det är då det skapas utrymme för krafter som inte vill oss väl och som vill att vi ska hata varandra.

Därför är varje förskoleklass, varje studiecirkel, varje SFI-lektion, varje hemtjänsttimme, varje snöröjd cykelbana ett bålverk till skydd för demokrati och civilisation.

Det är om det Mål och budget för 2017 i grund och botten handlar.

Vi möter inte rasism genom acceptera rasisternas världsbild, inte genom att gå dem till mötes – ens en millimeter –, inte genom att genomföra deras program, utan genom att bygga ett väl fungerande samhälle, en väl fungerande gemensam välfärd, en välfärd där resurser fördelas efter behov, inte efter förväntad avkastning på satsat kapital.

I den statsbudget som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om finns 10 nya miljarder till välfärden. För Botkyrka innebär det nästan 70 miljoner. De pengarna omvandlar vi nu till angelägna satsningar på skolan och lärarna, hemtjänsten, det sociala arbetet och kulturen.

Vi bygger demokrati och civilisation.

Ordförande,

jag yrkar bifall till kommunstyrelsens och den rödgröna majoritetens förslag.

Arbetarkvinnornas situation idag

fyra-loggorLördagen den 12 november bjuder LO-facken i Botkyrka, Vänsterpartiet Botkyrka och S-kvinnor in till en föreläsning med Elinor Odeberg, utredare på Kommunal, kring hennes rapport ”Status: prekär”, som handlar om tidsbegränsat anställda i en kvinnodominerad bransch.

Efter föreläsningen följer ett panelsamtal med Elinor Odeberg, Kerstin Amelin, vänsterpartist och vice ordförande i Botkyrka kommuns vård- och omsorgsnämnd och Nina Unesi, förbundsstyrelseledamot i S-kvinnor. Moderator: Lisa Rasmussen.

Här hittar du Facebook-evenemanget.

Plats:
ABF Botkyrka-Salems lokaler i Hallunda.
Hallundavägen 26

Program:
13:00-14:15 Föreläsning med Elinor Odeberg, Kommunal.
14:15-14:30 Paus
14:30-15:30 Panelsamtal med Elinor Odeberg, Kerstin Amelin och Nina Unesi.

Ur Elinor Odebergs rapport:

”Den ökande otryggheten brukar beskrivas i termer av att ett ‘prekariat’ växer fram på arbetsmarknaden, bestående av människor med skilda bakgrunder men som har gemensamt att de har en oförutsägbar tillvaro vad gäller inkomst, yrke och materiella förutsättningar. Prekariat anspelar på ordet ‘prekär’, som betyder osäker, bekymmersam.

En gemensam nämnare kan vara avsaknad av anställningstrygghet, som till exempel tidsbegränsat anställd. Den här rapporten handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort. Rapporten undersöker varför och för vilka tidsbegränsade anställningar är ett problem, utifrån kön, ålder, yrkeskollektiv och bakgrund. Undersökningen i sin helhet visar på hur delar av prekariatet i Sverige kan se ut – arbetare med otrygga anställningar i offentlig sektor.”

Arrangörer:
LO-facken i Botkyrka
Vänsterpartiet
S-kvinnor

I samarbete med:
ABF Botkyrka-Salem

Budget 2017: Botkyrka kommun satsar på barn- och unga

trygghet

Pressmeddelande från kommunledningen i Botkyrka om Budget 2017

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka har i budgeten för 2017 beslutat sig för att satsa totalt 6,3 nya miljoner på kommunens sociala arbete. Pengarna kommer att gå till tre nya områdessekreterare och sex nya heltidstjänster på Utredningsenheten barn och unga.

– Genom den här satsningen stärker vi kommunens möjligheter att vara ett stöd för fler barn och ungdomar, säger Mats Einarsson (V), ordförande för socialnämnden i Botkyrka.

Områdessekreterarna är en viktig del av kommunens förebyggande sociala arbete. Genom sin uppsökande verksamhet med besök på skolor, fritidsgårdar och på gator och torg har de möjlighet att hjälpa ungdomar innan eventuella problem blir värre.

Satsningen innebär också förbättrade möjligheter för socialtjänsten att samverka med Polisen och i förekommande fall hjälpa ungdomar bort från droger och kriminalitet.

– Områdessekreterarna har redan ett gott samarbete med Polisen, något som ofta har uttryckts av poliserna själva. Nu kan vi göra ännu mer för att hindra att barn och unga far illa, säger Mats Einarsson.

Satsningen möjliggörs av de 10 välfärdsmiljarder som regeringen, efter förhandling med Vänsterpartiet, delat ut till kommunerna. Av dessa pengar tilldelades Botkyrka drygt 69 miljoner kronor. I budgeten för 2017 har kommunen sedan tidigare presenterat satsningar på hemtjänsten, miljö- och klimatarbetet och på lärarlönerna.

Kontakt:

Fredrik Andersson
Politisk sekreterare (V)
fredrik.andersson1[at]@botkyrka.se
070-64 75 983

Budget 2017: Rätt till heltid för anställda i Botkyrkas hemtjänst

Mer omsorgstid

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka har beslutat sig för att satsa 11 miljoner kronor på att ge anställda i hemtjänsten rätt till heltid. Detta kommer också att leda till mer omsorgstid för brukarna. Satsningen möjliggörs genom de tio välfärdsmiljarder som Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om att dela ut till kommunerna. Drygt 69 miljoner kronor tillfaller Botkyrka i syfte att stärka välfärden i kommunen.

Satsningen är ett resultat av den genomlysning av hemtjänsten i Botkyrka som gjorde i våras. Där framkom att hög kontinuitet, att personalen har tid till varje brukare och att brukarna har möjlighet att påverka sin egen omsorg är avgörande för hur kvalitén i hemtjänsten upplevs.

Fler satsningar presenteras inom kort.

Media: Södra Sidan, Sveriges radio.

 

Aktivitet i veckan

Under den senaste veckan har vi varit aktiva på flera olika håll. I lördags deltog Anna och Pia på Norsborgsdagen där Norsborgsborna fick möjlighet att gå på loppis, äta god mat och träffa kommunens och kommundelens olika föreningar. I såväl onsdags som torsdags deltog vi även på Demokrativeckan för elever i vuxenutbildning, där partierna och SFI- och komvuxelever fick en chans att träffa varandra i Xenters fina lokaler. Slutligen avslutade vi torsdagen med att sätta upp affischer i Norsborg, Fittja, Vretarna, Tuna, Storvreten och Tumba. Övriga kommundelar kommer att få besök inom kort i vår kampanj för fler hyresrätter.

Information om kommande aktiviteter hittar du i vårt kalendarium! Välkommen!

Pia Carlson närvarade på Norsborgsdagen i lördags.

Pia Carlson närvarade på Norsborgsdagen i lördags.

Sinan Celepli (V), deltog under demokrativeckan.

Sinan Celepli (V), deltog under demokrativeckan.

20160929_181004

Björn Pettersson sätter upp affischer i Norsborg.

Det går att göra heltid till norm utan att tumma på arbetsvillkoren

Botkyrka kommun är bland de bästa i landet på att göra heltid till norm för kommunens personal, skrev tidningen Dagens ETC i förra veckan. I gårdagens nummer av samma tidning skriver Mats Einarsson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Botkyrka, att införandet av denna reform kan och bör genomföras utan försämrade arbetsvillkor:

”Delade turer – alltså långa arbetsdagar med flera timmars obetald tid mitt i passet – sägs ofta vara oundvikligt när man ska införa rätt till heltid. ‘För att få schemaläggningen att gå ihop’, brukar det heta. Det är struntprat. Och dessutom korkat struntprat, om man är det minsta bekymrad över den existerande och växande personalbristen inom vård- och omsorgssektorn.

Det är hög tid att politiker och andra beslutsfattare ser verkligheten i vitögat och inser att det inte går att locka människor till de viktiga välfärdsyrkena genom att erbjuda usla arbetsvillkor. Det är dags att kasta de delade turerna på historiens skräphög.

Botkyrkamodellen för att få till stånd heltid som norm ser annorlunda ut än i många andra kommuner. Vi har tagit ett helhetsgrepp, för att undvika att hamna i de fallgropar som många andra kommuner riggat åt sig. Vi inför inte delade turer och vi har bestämt oss för att de otrygga visstidsanställningarna inte ska få öka. ‘Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras’ har vi slagit fast i kommunens mål- och budgetdokument.”

Läs hela texten.

Äntligen Vård- och omsorgscollege i Botkyrka!

Idag hölls en fin ceremoni på Tullinge gymnasium för att fira att omvårdnadsprogrammet nu blir en certifierad del av Vård- och omsorgscollege. Det är ett resultat av en motion som Vänsterpartiet lade för fyra år sedan.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan omvårdnadsutbildningar, arbetsgivare och fackliga organisationer, som syftar till att höja kvaliteten på utbildningarna och därigenom omvårdnadsyrkenas status. Bra för eleverna, bra för välfärden.

Såhär skrev vi i motionen Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka

”Vänsterpartiets mål att vi i framtiden ska ha en solidariskt finansierad och jämlik vård och omsorg, av absolut högsta kvalitet. Det är inte minst en jämställdhetsfråga. Idag sker det mesta av äldreomsorgen av anhöriga kvinnor och även i den professionella vård- och omsorgssektorn är det framförallt kvinnor som arbetar. Satsningar på bättre yrkesutbildning och möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling inom de här sektorerna, är därför viktiga jämställdhetssatsningar.” Här kan du läsa hela motionen.

14183921_10153862346263994_3934760603281571858_n (1)

Omvårdnadsutbildningen på Tullinge gymnasium är nu ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Bild: Tuva Lund.

Twitter

Facebook

Arkiv