artikel

Marit Strand Pettersen: ”Vård efter behov – inte efter plånbok!”

Marit Strand Pettersen (V) deltog i budgetdebatten i kommunfullmäktige, när ämnet var Vård- och omsorgsnämndensmarit_kropp2 ettårsplan. Här är hennes inlägg.

Marit Strand Pettersen (V) deltog i budgetdebatten i kommunfullmäktige, när ämnet var Vård- och omsorgsnämndens ettårsplan. Här är hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun som är styrd av en rödgrön majoritet och där vänsterpartiet har en viktig roll. Botkyrka är en kommun som strävar efter att värna om alla medborgares rätt att få leva ett gott liv och få den vård och omsorg de behöver när de behöver det.

När jag läser Moderaternas förslag till budget då blir det väldigt tydligt att vi har stora ideologiska skillnader i synen på välfärd. Moderaterna skriver i sitt flerårsplaneförslag på flera ställen om hur de vill att vi ska minska det gemensamma ansvaret för att alla ska kunna leva ett gott liv, det vill säga: de vill att välfärden ska finansieras med privata avgifter istället för solidariskt med skatter. De skriver i princip rakt ut att det här kommer ge större klasskillnader, även i fråga om vilken omsorg man får på ålderns höst. De skriver nämligen: ”Vi kommer därför att behöva börja se över möjligheterna för den enskilde att kunna välja olika nivåer på sin omsorg. En basnivå som alla är garanterade, en nivå som ska upplevas som trygg och bra av alla som väljer den. Men utöver detta ska man, genom exempelvis avgifter eller försäkringsmodeller, kunna välja ytterligare nivåer för sin omsorg”.

Vi vet hur det ser ut i andra länder, där man har det system Moderaterna vill införa: den så kallade basnivån är mycket låg, en slags fattigvård. Och bara de som har råd, får en värdig omsorg. En sådan utveckling kommer Vänsterpartiet alltid att bekämpa – vi står för en samhällsmodell där man tar hand om varandra i livets svåra stunder. Om vi har oturen att bli sjuka, eller när vi blir gamla och kanske behöver stöd. Då tar vi som har turen att vara friska och kan jobba hand om våra medmänniskor. Utan att först fråga: har du råd?

Moderaterna kommer dragandes med sin gamla LOV-lag igen. Trots att vi i fullskaliga experiment nu har sett hur illa den fungerar. I Södertälje innebar LOV i hemtjänsten skenande kostnadsökningar och rent av brottslig verksamhet inom hemtjänsten. I landstinget har LOV medfört att det i princip är de privata vårdföretagen som har fått valfrihet att etablera sig där de anser att de kan bedriva den mest lönsamma verksamheten och inte där det finns mest behov av vård.

Från andra håll har vi sett hur privatiseringar inom omsorgen innebär rejält försämrade arbetsvillkor för de som jobbar där, framförallt kvinnor. Kommunal visade härom året att de som jobbar som undersköterskor i privat omsorgsverksamhet har 900 kronor mindre i månaden än de som jobbar åt offentliga arbetsgivare. Varför påstår då Moderaterna att privatiseringar ger ”bättre möjligheter till löneutveckling”? Det är ju tvärtom! Dessutom vet vi att andelen heltider och tillsvidareanställningar är markant lägre i privata vårdbolag. Hur stärker det kvaliteten i äldreomsorgen?

Lagstadgad vård och omsorg ska vara i en transparent kommunal regi och inte i vinstdrivande privata företag. Vård och omsorg ska vara efter behov och inte efter plånbok.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Kopiera länk