• Hem
 • Ett rikt liv fö...
sida

Ett rikt liv för alla, oavsett ålder eller funktionshinder

Botkyrka är en ung kommun, men andelen äldre och personer med behov av särskilt stöd växer. De flesta äldre är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. För många betyder den nyvunna friheten möjligheten att rå över sin tid ett rikt liv med fritidsaktiveter och föreningsengagemang. Men pensionärerna är ingen enhetlig grupp. Klassamhället och könsorättvisorna präglar också åldrandet. Medellivslängden i Botkyrka kommun är lägre än i de flesta andra kommuner. Följderna av ett hårt arbetsliv innebär tillsammans med en alltför låg pension ofta ohälsa. För de många pensionärer som har ett annat modersmål kan ålderdomen innebära att svenskkunskaperna klingar av med ökad isolering som följd. De flesta äldre vill bo kvar i sitt hem med kontakt med släkt och vänner så länge som möjligt. Det blir möjligt med en väl fungerande kommunal hemtjänst och den s.k. Botkyrkafixaren.

Pandemin avslöjade brutalt bristerna i vården och omsorgen. Uppdelningen på en mängd privata utförare försvårade samordningen, skyddsutrustning saknades, en stor andel visstids- och timanställda ökade smittspridningen osv. Botkyrka var inget undantag.

I Botkyrka har stora delar av hemtjänsten privatiserats och lagts ut på vinstdrivande företag. Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig detta. Hemtjänsten måste återkommunaliseras. Vård och omsorg måste rustas för att klara framtida uppgifter. Vi behöver fler särskilda boenden för äldre och kommunen bör planera för en viss överkapacitet så att vi slipper betala för dyra platser i andra kommuner och privata företag. Karensdagen bör avskaffas inom äldreomsorgen för att minska risken för smittspridning.

Vi ser de stora insatser som anhöriga gör för sina närstående med behov av omsorg. Den största delen av omsorgen utförs i dag ideellt i form av anhörigvård – inte i form av kommunal äldreomsorg som många tror. Även anhörigvården är en klass- och könsfråga. I dag arbetar omkring 100 000 personer i Sverige deltid eller inte alls, på grund av att de tar hand om en anhörig. Oftast handlar det om kvinnor ur arbetarklassen, som därigenom betalar för den bristande offentliga omsorgen med kraftigt försämrad eller helt utebliven egen försörjning. Vänsterpartiet vill dels se ett bättre stöd till anhöriga, men framför allt en utbyggd offentlig omsorg, som gör det möjligt för äldre att klara tillvaron utan att bli beroende av anhörigvård. De som får hemtjänst ska ha stor frihet att själva bestämma vilken typ av hjälp de behöver (”egentid”). Kommunen måste också se till att det finns olika former av boende i kommunal regi för äldre med olika behov av service och hjälp, t.ex. demensboenden med särskild språklig/kulturell inriktning. Vi vill att minst ett äldreboende hbtq-certifieras. Det ska finnas servicehus, äldreboenden och gruppboenden i alla kommundelar. Vi vill skapa riktig valfrihet och kvalitetstid på äldreboendena. De boende ska ha stora möjligheter att själva bestämma vilken hjälp personalen ska ge. De framgångsrika mötesplatserna för äldre bör få efterföljare i fler kommundelar.

Botkyrkas satsning på kultur inom omsorgen kan utvecklas ytterligare. Trygghetslarm, färdtjänst och anhörigstöd är andra viktiga delar av de äldres välfärd. Ingen ska förnekas sina medborgerliga rättigheter eller tillgång till det offentliga rummet på grund av funktionshinder. Trots en förhållandevis ambitiös lagstiftning finns mycket att göra för att alla funktionshindrade ska känna full delaktighet i samhället. Det gäller den fysiska miljön och tillgången till kommunikationer, men också myndigheters och företags fördomar och attityder. Kunskapen om funktionshindrades rättigheter måste öka, inte minst i den kommunala organisationen. Arbetet med anpassning av kommunens lokaler och offentliga miljöer måste snabbas upp. De anställda inom omsorgen gör ett oerhört viktigt arbete som förtjänar en större uppskattning i form av lön, möjligheter till vidareutbildning och inflytande över den egna arbetssituationen. Botkyrka kommun ska vara en mönsterarbetsgivare.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Omsorg i kommunal regi med hög kvalitet och utan vinstintressen – återkommunalisera hemtjänsten
 • Maximera kvalitet och minimera miljö och klimatpåverkan från maten inom vård- och omsorg
 • Särskilda boenden för äldre i alla kommundelar, utformade efter de boendes behov, exempelvis demensboenden med en specifik språklig/ kulturell inriktning
 • Avskaffa karensdagen inom äldreomsorgen
 • Hbtq-certifiering av vård- och omsorgsboenden
 • Självbestämmande i äldreomsorgen
 • Mötesplatser för äldre i alla kommundelar
 • Fortsatta kultursatsningar inom omsorgen
 • Stärkt stöd till anhöriga
 • Stöd till pensionärsorganisationerna och funktionshinderrörelsen
 • Tillgänglighet till kommunala fastigheter, offentliga miljöer, kommunikationer och information för personer med funktionshinder
 • Ökad kunskap om funktionshindrades rättigheter
Kopiera länk