sida

Jämlik och jämställd vård och omsorg med folkhälsa i fokus

Hälso- och sjukvården styrs till största delen av landstinget, medan vård och omsorg är kommunens ansvar liksom folkhälsoarbetet. Men de hänger ihop med varandra och ett fungerande samarbete mellan kommun och landsting är bokstavligt talat livsviktigt. I folkhälsan syns klassklyftorna och orättvisorna extra tydligt. I Danderyd är livslängden tre år längre än i Botkyrka. Vänsterpartiet är ett välfärdsparti och vi vill verka för att minska och slutligen helt få bort klyftorna.

Under många år har det bedrivits ett folkhälsoarbete för att minska tobaksanvändandet. Det har gett en mycket bra och positiv effekt. Allt fler slutar röka och allt färre unga börjar. Men bland dem som kommer nya till Sverige är rökning vanligare. Rökning är precis som kostvanor och motion en klassfråga som påverkar både livskvalitet och livslängd.

Även tandhälsan är en klassfråga. Bland barn och unga är karies ett större problem i Botkyrka än i t.ex. Danderyd. En utbildning i kost och motion för att motverka både karies och övervikt bland unga, riktad till både föräldrar och personal behövs.

Folkhälsoparken i Alby har blivit en stor succé. Den används flitigt och är en social samlingsplats i Albys stadsmiljö. Vi vill verka för att etablera flera folkhälsoparker i andra stadsdelar i Botkyrka, särskilt i våra miljonprogramsområden. Därigenom gör vi motions- och träningsmöjligheter mera tillgängliga för flera utan att kostnaderna blir för stora för vare sig Botkyrkaborna eller kommunen.

Vänsterpartiet vill hbtq-certifiera vård– och omsorgsboenden. Regnbågsflaggan på bilden används inom hbtq-rörelsen och är en symbol för stolthet.

Att få ett värdigt och respektfullt bemötande även på livets höst ska vara en självklarhet i vårt moderna samhälle. Människor som inte definierar sig som cis-personer och som föddes på trettio- och fyrtiotalet har levt stora delar av sitt liv med en sjukdomsstämpel på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Personalen ska få utbildning i hbtq-frågor.

Vänsterpartiet arbetar för:

• Att Botkyrkaborna minskar sin tobaksanvändning och att färre unga börjar
• Förbättrad tandhälsa för Botkyrkaborna, särskilt bland barn och unga
• Att alla ska ha rätt till en värdefull fritid som inte styrs av plånboken
• HBTQ-certifiering av vård- och omsorgsboenden i kommunen
• Stärkt samverkan med Stockholm läns landsting genom samverkansgrupper och folkhälsokommittén

Kopiera länk