sida

Rätt till arbete

byggare litenArbetslösheten är fortfarande ett av Sveriges största samhällsproblem, även om den sjunkit något i såväl Botkyrka som Sverige som helhet. Högerns idé är att öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden gav inte fler arbetstillfällen, det bara ökade ojämlikheten. I samarbete med Vänsterpartiet har den rödgröna regeringen brutit med den politiken, men än är det långt kvar till en politik för full sysselsättning.

Arbetslösheten är fortfarande ett av Sveriges största samhällsproblem, även om den sjunkit något i såväl Botkyrka som Sverige som helhet. Högerns idé är att öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden gav inte fler arbetstillfällen, det bara ökade ojämlikheten. I samarbete med Vänsterpartiet har den rödgröna regeringen brutit med den politiken, men än är det långt kvar till en politik för full sysselsättning.

Särskilt hårt har ungdomar utan gymnasieexamen drabbats. Vi vill förstärka kommunens aktiva uppsökande verksamhet gentemot en stor grupp ungdomar som varken studerar eller arbetar och som riskerar att hamna utanför samhället.

I stället för arbetslöshet och ökade klyftor arbetar vi för fler jobb och större trygghet i arbetslivet. Vår politik sätter upp full sysselsättning som det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill skapa jobb bland annat genom att investera i välfärden, bygga fler bostäder, rusta upp miljonprogramsområdena och bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill satsa på vård, utbildning och kultur i stället för att sänka skatterna för de rikaste och vi vill investera i ny, grön teknik för att möta klimathotet. Det ger arbetstillfällen och stärker välfärden.

Makten över närings- och arbetsmarknadspolitiken ligger till stor del på statlig nivå, men vi har de senaste åren visat att det spelar roll vilka som styr i kommunen. Vi har bland annat satsat på kommunala resursjobb som en väg från bidrag till fasta jobb (nu ersatta av statligt finansierade extratjänster), förstärkt yrkes- och studievägledningen och ordnat feriepraktik till alla ungdomar. Vi vill öka företagens och de fackliga organisationernas aktiva medverkan med information till eleverna på högstadie- och gymnasieskolor om arbetsuppgifter, bristyrken, lönevillkor, facklig organisering, kollektivavtal, studievägar med mera. Vi måste bättre ta tillvara Botkyrkabornas unika kompetens.

Här pratar vi världens alla språk och har internationella kontakter.

Kommunen ska fortsätta att satsa på Komvux, Yrkeshögskolan, SFI och folkbildningen. Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna arbeta aktivt för att hitta och skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar och nyanlända flyktingar. Företag som erbjuder sysselsättning och bidrar till kommunens utveckling ska ges goda möjligheter att etablera sig och växa i Botkyrka. Vi ska särskilt satsa på de kreativa näringarna och på de framväxande näringarna inom s.k. ”life science”, som rör forskning om medicin och hälsa, och inom miljöteknikområdet. Vi vill också betona vikten av kommunens engagemang i IOP, idéburet offentligt partnerskap, där vi tar hjälp av civilsamhällets idéburna organisationer för att stärka och komplettera kommunens arbete för att nå människor långt från arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet arbetar för:

• En ekonomisk politik som sätter sysselsättningen först och investerar för framtiden: förskolor, skolor, äldreboenden, kommunikationer, osv.
• Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten
• Att kommunen fortsätter att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar
• En aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna
• Fortsatt satsning på Komvux, Yrkeshögskolan, SFI och folkbildningen
• Att Botkyrka ska bli ledande inom upplevelser och kreativa näringar
• Att företag som bidrar till ökad sysselsättning och kommunens utveckling ska ges goda villkor och möjligheter att etablera sig

Kopiera länk