sida

Framtidens stad – framtidens hem

Vänsterpartiet anser att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i en bra bostad till rimlig kostnad. Alla bostadsområden ska vara attraktiva och levande miljöer. Detta kräver en offensiv och långsiktig bostadspolitik på både lokal och nationell nivå. Den borgerliga regeringen före 2014 smet från sitt bostadspolitiska ansvar. Efter valet inledde Vänsterpartiet tillsammans med den rödgröna regeringen en mer offensiv bostadspolitik, men mycket återstår att göra innan bostadsbristen är bortbyggd. Det krävs en statlig bostadspolitik som stimulerar byggandet, särskilt av hyresrätter, och som ger stöd till upprustning och energieffektivisering inte minst av miljonprogramsområdena.

Vänsterpartiet vill att Botkyrkas ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen och att fler ska kunna välja Botkyrka som sin hemort. Det kräver att det byggs fler hyresrätter, särskilt i de kommundelar som i dag domineras av bostadsrätter och villor. Det framtida bostadsbyggandet ska framför allt ske genom förtätning av existerande bostadsområden med goda möjligheter till kollektivtrafik. Det möjliggör klimatsmarta lösningar och hjälper till att skapa levande stadsmiljöer. Nybyggnationens klimatbelastning ska minska, t.ex. genom att ställa krav på materialval, energieffektivitet och lokal elproduktion. Vänsterpartiet vill att Botkyrkabyggen ska bli ett föredöme som hyresvärd när det gäller hög standard till rimliga kostnader, miljötänkande, hyresgästinflytande och socialt ansvar.

Vi slår vakt om allmännyttan och säger nej till privatisering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter eller så kallade andelsägarlägenheter. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent och från första stund gick emot utförsäljningen av Albyberget. Vi menar att den var ett stort misstag som skadade både kommunen och medborgarnas tilltro till den politiska demokratin. Nu ser vi hur den privata hyresvärden genomför lyxrenoveringar med orimliga hyreshöjningar som följd.

Utvecklandet av våra bostadsområden måste i större utsträckning präglas av helhetssyn och långsiktighet. Boende, kultur, kommersiellt utbud, offentlig service och kollektivtrafik måste integreras på ett bättre sätt för att skapa levande stadsmiljöer där människor trivs och vill stanna.

De boende i våra kommundelar måste ha möjlighet att delta i planeringen av sina områden.

Vi har flera förslag på hur man skulle kunna utveckla våra kommundelar. Mellan Alby och Hallunda vill vi se en överdäckning av motorvägen. Det skulle tillsammans med det enastående värdefulla läget vid porten till Stockholm kunna öppna oerhörda arkitektoniska, stadsbyggnadsmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheter.

Många vill bo kvar i Botkyrka, om man får möjlighet att byta boende när ens levnadsomständigheter förändras. Under den gångna mandatperioden har vi ökat takten i bostadsbyggandet rejält i Botkyrka med målet om minst 4000 nya hem till 2020.  I Alby har hundratals invånare deltagit i arbetet med en ny stadsbyggnadsidé, som bland annat innebär fler bostäder och en mer levande stadsmiljö. Den har nu börjat förverkligas med flera nya bostadsprojekt och arbetet ska fortsätta under kommande mandatperiod. Albys utvecklingsprogram har uppdaterats i dialog med Albyborna. Ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg är nyligen antaget. I Fittja har centrumet byggts om med nya verksamhetslokaler för kommunen och hundratals nya bostäder.

Norsborgs centrum och Hallunda centrum har fått nya ägare och det finns ett stort behov av att utveckla centrumanläggningarna med mer service och fler bostäder. Våra centrum ska vara trygga och trivsamma platser där alla känner sig välkomna. Kommunen ska vara beredd att gå in som långsiktig ägare om så krävs för att säkra centrumutvecklingen.

Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i kommunen – särskilt i de kommundelar där det finns få sådana. Vi vill arbeta för att det byggs fler hyresrätter och studentlägenheter i Tullinge. Grödingelandet bör även i fortsättningen behålla sin landsbygdskaraktär och ytterligare bostäder ska planeras i väl avgränsade områden med respekt för kulturlandskapet. Ökat och oplanerat permanentboende förstärker problemen med föroreningar till följd av otillräckliga avloppslösningar. En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i vissa områden, bl.a. Kagghamra, har påbörjats och ska slutföras under mandatperioden.

Vänsterpartiet arbetar för:

• Att inga ytterligare privatiseringar av Botkyrkabyggens bestånd sker, vare sig genom försäljning eller omvandling till bostadsrätter eller andelsägarlägenheter
• Ökat byggande av hyresrätter, särskilt i områden som domineras av villor och bostadsrätter
• Förnyelse av kommunens centrumområden genom feministisk stadsplanering
• Trygga och trivsamma centrumanläggningar
• Upprustning och förnyelse av kommunens bostadsområden
• Överdäckning av motorvägen vid Alby/Hallunda
• Att Botkyrkabyggen stärks som hyresvärd och bostadsproducent
• Rimliga hyror som säkrar underhåll och renovering
• Stärkt hyresgästinflytande
• Minskad parkeringsnorm i nya och befintliga bostadsområden– ersätt med bilpooler, lånecyklar och subventionerade kollektivtrafiksresor
• Utarbeta en kommunal strategi för att minska nybyggnationens klimatbelastning
• Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Grödingelandet
• En kommunal strategi för stadsodling i alla bostadsområden

Kopiera länk