• Hem
 • Framtidens skol...
sida

Framtidens skola

Det är avgörande att skolorna håller en hög standard och rustar alla elever för medborgarskap, fortsatta studier och arbetsliv. Skolan ska vara politiskt och religiöst neutral. Vänsterpartiet har mycket höga ambitioner för Botkyrkas skolor och vill se stora satsningar för att ytterligare öka kvaliteten. Alla elever ska få den undervisning och det stöd de behöver.

Under de kommande åren kommer behovet av förskole- och utbildningsplatser att fortsätta att öka. Det kommer att behövas miljardinvesteringar i både upprustning och nybyggande av förskolor och skolor.

Den privatisering av utbildningsväsendet som friskolorna har inneburit har lett till att allt mer skattepengar avsedda för undervisning istället gått till vinster i skolföretagen. Finansieringssystemet innebär att friskolor får ersättning för kostnader som de inte har, samtidigt som kommunens skolor tvingas till nedskärningar. Marknadsskolan har inneburit sämre skolor och ökad social segregering, vilket i sin tur gått ut över elevernas kunskaper. Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en garant för att Botkyrkas elever får den absolut bästa utbildningen. Vi vill värna barns rättigheter. Barnkonventionen ska vara vägledande i all verksamhet.

Kunskap är inte bara en viss mängd fakta samlad i minnet. Kunskap betyder förmåga att förstå, ordna, värdera och utveckla ett samlat vetande. Lärandet försiggår i en social process. Elever kommer till förskola och skola med olika förutsättningar och skilda sätt att tänka, något som undervisningen måste ta hänsyn till. Det är skolans ansvar att se till att alla barn och ungdomar ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som öppnar vägar till arbete, samhällsinflytande och personlig utveckling. Det innebär att vi måste ställa höga krav på lärare och annan skolpersonal, men också att kommunen måste skjuta till de resurser som krävs och att resurserna fördelas efter behov. Lärartätheten behöver öka i många av Botkyrkas skolor, men minst lika viktigt är att lärarna får goda möjligheter att fortbilda sig, lära av goda exempel och dela med sig av sina erfarenheter. Uppföljning av elevernas resultat är viktigt, men skolan får inte lägga så mycket tid på tester och prov att man inte hinner lära ut det som ska mätas. Den tilltagande fokuseringen på betygen är olycklig eftersom den premierar lätt mätbar detaljkunskap på bekostnad av djupare förståelse.

Botkyrkas kommunala förskolor och skolor ska vara förebilder när det gäller pedagogisk utveckling. Lärarna i Botkyrkas skolor ska vara behöriga – vid nyanställning ska detta vara ett krav. Läsande och litteratur ska vara en central del av undervisningen i Botkyrkas skolor. Skolbiblioteken spelar en mycket viktig roll. Alla skolor ska ha tillgång till bra skolbibliotek med utbildad personal. Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion, som genom stöd och inspiration ökar elevernas läsfärdigheter. Där lär sig elever att källkritiskt navigera i informationsflödet och att hantera sin digitala identitet. Skolbiblioteket är ett nav i den digitala kunskapsskolan.

Botkyrkas satsning på att ge alla elever en egen dator har tillsammans med en genomtänkt pedagogik varit framgångsrik och har bidragit till jämlikare förutsättningar för Botkyrkas elever. Vänsterpartiet vill fortsätta genom att ge också elever och personal i de lägre årskurserna och i förskolan tillgång till digitala verktyg.

Undervisningen ska inte vara beroende av läxläsning i hemmet. Det finns inte alltid hjälp från föräldrar eller äldre syskon och undervisningen är trots allt kommunens ansvar. I stället bör läxläsningshjälp erbjudas på t.ex. fritidshemmen eller fritidsgårdarna. De elever som har ett annat modersmål än svenska ska ges goda möjligheter att utveckla detta. All forskning och erfarenhet visar att det ger bättre möjligheter att också lära sig svenska. Nyanlända elever ska kunna få ämnesundervisning på sitt modersmål så att de inte kommer efter i undervisningen under tiden de lär sig svenska. Elevdemokratin ska utvecklas ytterligare genom Ungdomsfullmäktige, elevråd och elevfacklig verksamhet. Jämställdhet och demokrati ska genomsyra all verksamhet i skola och förskola.

En bra frukost är viktig för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisning, men alltför många slarvar med den saken. Därför är vi glada att Vänsterpartiets förslag att erbjuda gratis frukost på alla skolor innan lektionerna börjar nu förverkligas till slut.

Förskolornas och skolornas lokaler är viktiga för både trivsel och resultat. Därför ska vi öka takten i renovering och upprustning. När vi bygger nytt eller bygger om ska vi passa på att utforma lokalerna så att de passar och stöder dagens pedagogik. Förskolan är i första hand till för barnens sociala och pedagogiska utveckling, men den är också viktig för att göra det möjligt för både kvinnor och män att förvärvsarbeta. Vänsterpartiet vill minska barngruppernas storlek.

Vänsterpartiet vill återinföra möjlighet till heltidsförskola (35 timmar) för alla barn som behöver det och vi vill att kommunen erbjuder barnomsorg för barn till föräldrar som jobbar natt. Den s.k. servicegraden i förskolan – den andel av barnen som får ta del av förskoleverksamheten – behöver ökas i de stadsdelar där den är lägst och där förskolan är viktig för bl.a. barns språkutveckling.

Fritidsklubbarna, där barn upp till 12 år kan vara före och efter skoldagen, är viktiga och behöver ytterligare resurser så att de kan erbjuda en bra pedagogisk verksamhet för alla barn. Den inskrivna verksamheten för 10–12-åringar ska återinföras. All personal vid fritidshemmen ska ha adekvat utbildning.

När högskolebehörigheten för elever som gått yrkesförberedande gymnasieprogram avskaffades sjönk antalet elever som valde yrkesutbildning på gymnasiet kraftigt. Det innebär att vi kommer att ha brist på utbildad personal inom flera yrken om några år, bland annat undersköterskor. Botkyrkas yrkesprogram ska vara moderna, attraktiva val, som ger våra ungdomar bästa möjliga chans på arbetsmarknaden. Botkyrka har på initiativ av Vänsterpartiet anslutits till s.k. vård- och omsorgscollege (Tullinge gymnasium). Vi har också sett till att kommunen har köpt tillbaka en friskola med bygginriktning. Vi vill under de kommande åren fortsätta att utveckla yrkesutbildningarna på gymnasial nivå med garanterad praktik av hög kvalitet och möjligheter för elever att få sommarjobb inom de yrken de utbildar sig till. Så rustar vi unga för en bra start i arbetslivet.

Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att ge fler möjlighet till utbildning under hela livet. Komvux ska i första hand bedrivas av kommunen själv och inte läggas ut på entreprenad. Det ska finnas ett utvecklat samarbete mellan ungdomsskola, Komvux, SFI, yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser så att alla erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Samarbetet mellan den kommunala skolan och högskolan, bl.a. Södertörns högskola, bör utvecklas ytterligare. Kommunen ska driva på för att Södertörns högskola blir universitet. SFI och annan vuxenutbildning ska i ännu större utsträckning utformas utifrån de studerandes förutsättningar och behov.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Fortsatt utveckling av kommunens skolor, med särskilt fokus på att ha de bästa yrkesutbildningarna i länet
 • Att ingen ska lämna gymnasiet utan fullständiga betyg
 • Att alla skolor ska vara politiskt och religiöst neutrala
 • Bättre möjligheter för lärarna att utbyta erfarenheter och lära av varandra
 • Ökad personaltäthet i förskola, skola, fritidshem och gymnasieskola
 • Vuxenutbildning i kommunens regi
 • Läxläsningsstöd i skolan
 • Fortsatt upprustning av förskolor och skolor
 • Avskaffad karensdag
 • Utbyggnad av barnomsorg på obekväm arbetstid så att behovet täcks
 • Rätt till modersmålsundervisning och ämnesundervisning på modersmålet
 • Att Södertörns Högskola blir universitet
Kopiera länk