• Hem
 • Framtidens stad...
sida

Framtidens stad – framtidens hem

Vänsterpartiet anser att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i en bra bostad till rimlig kostnad. Alla bostadsområden ska vara attraktiva och levande miljöer. Detta kräver en offensiv och långsiktig bostadspolitik på både lokal och nationell nivå. Det krävs en statlig bostadspolitik som stimulerar byggandet, särskilt av hyresrätter, och som ger stöd till upprustning och energieffektivisering inte minst av miljonprogramsområdena. Vi vill stärka de allmännyttiga bostadsbolagen, och inrätta allmännyttiga byggbolag för att utmana de mäktiga karteller som idag driver upp priserna inom bygg- och anläggningssektorn.

Vänsterpartiet vill att Botkyrkas ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen och att fler ska kunna välja Botkyrka som sin hemort. Det kräver att det byggs fler hyresrätter, särskilt i de kommundelar som i dag domineras av bostadsrätter och villor. Det måste finnas bostäder för alla behov och skeden i livet, i blandade boendemiljöer. Kommunen har länge haft som strategi att ha ett underskott av bostäder för personer med behov av stöd, som till exempel vård- och omsorgsboende, och i stället köpa platser i andra kommuner eller i den vinstdrivande privata sektorn. Vänsterpartiet anser att vi i stället borde planera för ett överskott, eftersom behovet är större än tillgången även i vårt närområde.

Det framtida bostadsbyggandet ska framför allt ske genom förtätning av existerande bostadsområden med goda möjligheter till kollektivtrafik. Det möjliggör klimatsmarta lösningar och hjälper till att skapa levande stadsmiljöer. Ny exploatering bör så långt som möjligt ske på mark som redan tagits i anspråk, medan jordbruksmark och naturmark lämnas orörd. Nybyggandets klimatbelastning måste minska, t.ex. genom att det ställs krav på materialval, energieffektivitet och lokal elproduktion. Vänsterpartiet vill att Botkyrkabyggen ska vara ett föredöme som hyresvärd när det gäller hög standard till rimliga kostnader, miljötänkande, hyresgästinflytande och socialt ansvar. Trösklarna för att få teckna ett hyreskontrakt i Botkyrkabyggen skall vara låga – kraven på inkomst och kreditvärdighet eller att man inte äger sin nuvarande bostad skapar problem för många.

Att ha en bostad är inte bara att ha tak över huvudet. Bostaden är en plats där man kan känna trygghet och utvecklas tillsammans med familj, grannar och samhället i stort. Det är en plats att uppleva livet, en plats att växa och inspireras och dela erfarenheter med andra. Vi behöver utveckla våra existerande boendemiljöer och planera våra framtida bostadsområden så att de kan möta alla våra behov. Barnperspektivet måste alltid finnas med i planeringen, och beprövade metoder som feministisk stadsplanering skall tillämpas när det är möjligt.

I klimatkatastrofens framtid kommer matförsörjningen att skapa problem. Vår nationella självförsörjningsgrad måste öka, och lokalproducerad mat kommer att bli allt viktigare. Att etablera ätbara parker i stadsmiljö, skogsträdgårdar i anslutning till bostadsområden och i samarbete med förskolor och skolor, uppmuntra till stadsodling och kooperativa projekt är exempel på initiativ som bör vara centrala i samhällsplaneringen. Vi behöver också inventera kommunens egen jordbruksmark och planera för omställning till hållbar lokal matproduktion där så inte sker idag.

Vi slår vakt om allmännyttan och säger nej till privatisering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent och från första stund gick emot utförsäljningen av Albyberget. Vi menar att den var ett stort misstag som skadade både kommunen och medborgarnas tilltro till den politiska demokratin. Den senaste privata hyresvärden har genomfört lyxrenoveringar med orimliga hyreshöjningar som följd. Experimentet med s.k. andelsägarlägenheter misslyckades och Botkyrkabyggen fick köpa tillbaka andelarna.

Utvecklandet av våra bostadsområden måste i större utsträckning präglas av helhetssyn och långsiktighet. Boende, kultur, kommersiellt utbud, offentlig service och kollektivtrafik måste integreras på ett bättre sätt för att skapa levande stadsmiljöer där människor trivs och vill stanna.

De boende i våra kommundelar måste ha möjlighet att delta i planeringen av sina områden.

Vi har flera förslag på hur man skulle kunna utveckla våra kommundelar, exempelvis genom att knyta samman Alby och Fittja med Hallunda, Norsborg och Slagsta med hjälp av sociodukter och ekodukter över motorvägen.

Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i kommunen – särskilt i de kommundelar där det finns få sådana. Grödingelandet bör även i fortsättningen behålla sin landsbygdskaraktär och ytterligare bostäder ska planeras i väl avgränsade områden med respekt för kulturlandskapet. Ökat och oplanerat permanentboende förstärker problemen med föroreningar till följd av otillräckliga avloppslösningar.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att inga ytterligare privatiseringar av Botkyrkabyggens bestånd sker, vare sig genom försäljning eller omvandling till bostadsrätter
 • Ökat byggande av hyresrätter, särskilt i områden som domineras av villor och bostadsrätter
 • Boendeplan som siktar på överskott av bostäder för personer med behov av stöd, vård och omsorg
 • Förnyelse av kommunens centrumområden
 • Trygga och trivsamma centrumanläggningar
 • Upprustning och förnyelse av kommunens bostadsområden
 • Sociodukter och ekodukter över motorvägen
 • Att Botkyrkabyggen stärks som hyresvärd och bostadsproducent
 • Rimliga hyror som säkrar underhåll och renovering
 • Stärkt hyresgästinflytande
 • Minskad parkeringsnorm i nya och befintliga bostadsområden– ersätt med bilpooler, lånecyklar och subventionerade kollektivtrafiksresor
 • Utarbeta en kommunal strategi för att minska nybyggandets klimatbelastning
 • Fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Grödingelandet
 • En kommunal strategi för stadsodling, skogsträdgårdar och ätbara parker i alla bostadsområden
 • En plan för hållbar matproduktion på kommunens jordbruksmark
Kopiera länk