• Hem
 • Investera i kli...
sida

Investera i klimat och miljö

Konsekvenserna av våra utsläpp av växthusgaser är redan mycket tydliga världen över, och vi kan även börja se effekter av den globala uppvärmningen här i Sverige. Extrema väderhändelser med katastrofala följder ger en försmak av vart vi är på väg. Vi har ignorerat larmrapporterna och varningssignalerna alltför länge – våra utsläpp av växthusgaser per capita fortsätter att stiga samtidigt som vi också blir allt fler. Nu gäller det att minska vår klimat- och miljöpåverkan så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt, om vi skall lyckas förhindra en global kollaps av det sköra ekosystem vi lever i. Vi behöver stoppa utsläppen och hitta sätt att ta tillbaka det kol vi redan släppt ut i atmosfären, och samtidigt bygga om vårt samhälle så att vi anpassar oss och kan hantera de klimat- och miljöförändringar som redan nu har blivit oundvikliga.

Men det är inte bara växthuseffekten och det förändrade klimatet som hotar vår existens. Den rika världens ansvarslösa konsumtion och vår skövling av natur till förmån för modern industriell matproduktion har redan överskridit ”planetens gränser”. Förlusten av biologisk mångfald innebär ett lika allvarligt hot mot vår existens som klimatförändringen, på bara marginellt längre sikt.

Människor i fattigare delar av världen drabbas först – men det är vi i den rika delen av världen som har skapat dessa problem. Det är också vi som står bäst rustade att ställa om till ett hållbart samhälle. En stor del av den anpassning som är nödvändig ryms inom det kommunala ansvaret. Det är därför viktigt att vi inte bara har ambitiösa mål och goda föresatser – våra planer måste också omsättas i praktisk handling inom alla kommunens verksamhetsområden.

Vi måste sluta använda fossila bränslen som kol, olja och naturgas såväl som fossila material som torv. Botkyrka kommun har ambitionen att vara en klimatneutral organisation 2025 och enligt vår klimatstrategi skall hela kommunen vara fossilbränslefri 2030 och klimatneutral 2045. För att uppnå dessa mål behövs en konkret handlingsplan med täta utvärderingar. Vi vill till exempel att kommunen utreder möjligheterna till hållbar och klimatneutral energiproduktion och -lagring i egen regi, t.ex. i form av en solcellspark.

Vi lever i ett konsumtionssamhälle som genererar enorma mängder avfall, och skandalerna med brinnande berg av sopor i både Kagghamra och Kassmyra har visat på stora brister i vår förmåga att skydda miljön från hänsynslösa företag och individer. Vi behöver täppa till kryphål och försäkra oss om att allt avfall hanteras ansvarsfullt och att miljöfarlig verksamhet inte kan skada naturen och oss som bor i kommunen. Ansvaret för sophantering, återvinning och utomhusstädning är i dag irrationellt fördelat mellan förpackningsindustrin, SRV och kommunen. Det har lett till att återvinningsstationerna ofta är överfulla och skräpiga. De är dessutom för få, vilket gör att många som inte har tillgång till bil måste gå långa sträckor för att kasta sina sopor. Även återvinningscentralerna för grovsopor m.m. är svåra att använda för dem som saknar bil. Någon form av upphämtning ute i kommundelarna bör införas. Vänsterpartiet anser att lagen ska ändras så att kommunerna tar över hela det praktiska ansvaret för sophantering och återvinning samtidigt som finansieringen ligger kvar på förpackningsindustrin.

Ett omfattande arbete med att säkra ett miljövänligt omhändertagande av dagvattnet, som enligt lag betraktas som avloppsvatten, har inletts, men måste intensifieras de kommande åren.

Vänsterpartiet vill slå vakt om Botkyrkas rika natur- och kulturmiljöer, bl.a. genom naturreservatsbildningar. Fältbussen och det framgångsrika miljöpedagogiska arbetet för både barn och vuxna är en verksamhet som ska värnas och utvecklas. Friluftsområdet Lida är sedan många år ett uppskattat område som används av folk från hela Stockholmsregionen. Vi vill att tillgängligheten till Lida ska förbättras för alla kommuninvånare genom att bussturtätheten till området ökar och genom en gång- och cykelväg från Storvreten.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Ett fossilbränslefritt och klimatpositivt Botkyrka
 • En utvärderad och uppdaterad kommunal klimatstrategi
 • Energieffektivisering av kommunens fastigheter
 • Utredning av hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi
 • Utbyggnad av solceller och solfångare på kommunala fastigheter och Botkyrkabyggens bestånd
 • Policy för nybyggande med krav på exempelvis materialval för att minimera klimat- och miljöbelastning
 • Framtagande av en pollineringsplan för kommunen
 • Exploateringsplan som prioriterar hårdgjord mark i kollektivtrafiknära lägen och undviker byggande på jordbruksmark och naturmark
 • Bevarande av Botkyrkas natur- och kulturmiljöer
 • Att Fältbussen behålls och utvecklas
 • Ätbara parker, stadsodling och skogsträdgårdar – närproducerad mat
 • Återanvändning och återvinning, sortering av matavfall
 • Inventering av våtmarker och plan för att återställa torrlagda våtmarker
 • Att kommunen utlyser klimatnödläge
 • Förbud mot pyroteknik – arrangera ljusshow i stället!
Kopiera länk