• Hem
  • Kommunen som ar...
sida

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren i Botkyrka med ca 6 000 anställda. Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en förebild vad gäller anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Goda arbetsförhållanden för de anställda leder också till förbättrad kvalitet i förskolan, skolan och omsorgen.

I flera av de kommunala välfärdsverksamheterna behöver personaltätheten öka. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid. Det är en viktig jämställdhetsreform, som ger kvinnor högre inkomst och mer makt över sina liv. Men vi vet att det finns många som inte orkar jobba heltid och många som inte orkar jobba fram till pensionen. Nästa steg i reformen för rätt till heltid är att se till att alla som vill jobba heltid också ska ha en arbetssituation som gör att man orkar göra det. Ett led i det kan vara att genomföra försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är en politik för bättre välfärd och ökad jämställdhet.

Pandemin har lärt oss hur viktigt det är att stanna hemma vid sjukdom. För att hålla nere sjuknärvaron vill Vänsterpartiet avskaffa karensavdraget i sjukförsäkringen. Kommunen kan gå före en ny lagstiftning genom att själv utreda hur karensavdraget kan avskaffas för anställda inom i första hand utbildning, vård- och omsorg och socialtjänst.

Ett annat problem är att fortfarande alltför många kommunanställda har tillfälliga och osäkra anställningar. Vi vill öka andelen fast anställda. S.k. ut-lasning (att visstidsanställda tvingas sluta för att inte få rätt till fast anställning) ska minimeras. Kommunen ska så långt som möjligt undvika att använda bemanningsföretag och konsulter. Fasta heltidsanställningar ska vara norm, allt annat undantag.

Arbetsspråket är svenska i all kommunal verksamhet, men ofta behövs också kunskaper i ett eller flera andra språk. Alla anställda i Botkyrka kommun ska ges goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling, både för att komma upp i den utbildningsnivå som arbetet kräver och för att kunna utvecklas i sitt yrke.

Som anställd i kommunen ska man kunna leva på sin lön. Botkyrka har i flera steg höjt de lägsta lönerna, utöver avtalen. Vänsterpartiet vill fortsätta den satsningen med ytterligare steg, samtidigt som de med lång erfarenhet och stor skicklighet ges möjlighet till en bättre löneutveckling.

Lönediskriminering på grund av kön ska inte förekomma i Botkyrka kommun, men fortfarande finns strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Kommunen ska aktivt arbeta för att utplåna dessa skillnader. Lika lön ska gälla för lika och likvärdigt arbete. Det är också viktigt att kommunens anställda på alla nivåer på ett rimligt sätt återspeglar befolkningen i kommunen, t.ex. vad gäller andelen med utländsk bakgrund bland kommunens chefer.

Som arbetsgivare ska Botkyrka kommun se positivt på fackligt arbete och uppmuntra de anställda att organisera sig. De fackliga organisationerna ska ges goda möjligheter att verka för sina medlemmars intressen.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Att Botkyrka kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare
  • Rätt till heltid för kommunanställda – och villkor som gör att man orkar
  • Kraftigt minskat andel tim- och visstidsanställningar till förmån för fasta heltidsjobb
  • Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män; lönediskriminering ska inte förekomma
  • Särskilda lönesatsningar på lågavlönade grupper
  • Avskaffat karensavdrag vid sjukdom
  • Goda möjligheter till kompetenshöjning och vidareutbildning för alla kommunanställda, t.ex. genom utbildning på betald arbetstid.
  • Personalsammansättningen på alla nivåer i kommunen ska spegla Botkyrkas befolkning
Kopiera länk