• Hem
 • Nolltolerans mo...
sida

Nolltolerans mot diskriminering och rasism

I Botkyrka möts glesbygd och storstad. Här finns gammal kulturbygd sida vid sida med den mest avancerade tekniken. Men framför allt finns i Botkyrka kvinnor och män, pojkar och flickor, med språk, erfarenheter och kunskaper från hela världen. Det är en rikedom som inte tas till vara fullt ut.

I dagens Sverige har den som inte är född här eller den vars föräldrar inte är födda här ofta svårare att få jobb och bostad. Den som bär vissa typer av religiös eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering och hatbrott. Det är oacceptabelt. I Vänsterpartiets Sverige ska alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och ha lika goda förutsättningar att ta del av rätten till bostad, utbildning och arbete.

De ekonomiska och sociala klyftorna i Botkyrka är stora och avståndet till de hårt segregerade rika delarna i norra Stockholm är ännu större. Den etniska uppdelningen sammanfaller i stor utsträckning med den sociala. Det bidrar till att problem som hänger samman med sociala orättvisor felaktigt tolkas som ”integrationsproblem”.

Det senaste decenniet har vi upplevt hur rasister inte bara tagit plats i parlamentariska församlingar, utan också getts inflytande över den politiska dagordningen i Sverige: vad som diskuteras och ur vilken utgångspunkt. I stället för att diskutera de kraftigt ökade klassklyftorna, diskuteras och ifrågasätts grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till asyl eller religionsfriheten – samtidigt som det sprids myter om att dessa frågor ”förtigs” och skuffas undan. Vänsterpartiet menar att detta både spär på främlingsfientlighet och rasism, samtidigt som det innebär att viktiga samhällsfrågor får orimligt lite utrymme i den politiska debatten.

I samband med flyktingkrisen 2015, en kris i första hand för flyktingarna, inte för Sverige eller Europa, enades samtliga partier på riksnivå utom Vänsterpartiet om en kraftigt åtstramad flyktingpolitik på EU:s lägsta nivå. Rasisterna tog det som en bekräftelse på att de hela tiden haft rätt, samtidigt som delar av borgerligheten började se på Sverigedemokraterna som ett möjligt regeringsunderlag. Små, men våldsamma nynazistiska grupper har flyttat fram sina positioner.

Denna utveckling måste vändas. Vi måste i stället tala om de verkliga problemen: om hur vi kan minska klassklyftorna och bygga välfärden starkare, om hur vi kan minska arbetslösheten och öka tryggheten på arbetsmarknaden, om hur vi kan bygga bort bostadsbristen och om hur vi bryter de strukturer som innebär att många Botkyrkabor får sämre tillgång till jobb, bostäder, sjukvård och kultur enbart för att de har en utländsk bakgrund. Den strukturella diskrimineringen av vissa befolkningsgrupper är inte bara att stort problem för dem som drabbas, den innebär också en förlust för samhället i dess helhet.

I ett samhälle med ökande klassklyftor och social otrygghet skapas grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Därför är arbetet för rättvisa och jämlikhet det grundläggande antirasistiska arbetet. Men öppen diskriminering och rasistisk propaganda måste också bemötas och bekämpas var helst den dyker upp. Här har alla demokratiska krafter ett ansvar.

Botkyrka är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att finsktalande har rätt att använda sitt modersmål i kontakterna med kommunen. Det ska finnas personal med kunskaper i finska, kommunal information på finska och sverigefinnar ska ha rätt till såväl äldreomsorg som förskoleverksamhet på finska. Botkyrka kommun ska, i enlighet med sin interkulturella strategi och åtagandena i Europeiska Städer mot Rasism (ECCAR), bekämpa rasism och diskriminering i all verksamhet och aktivt bidra till minskade sociala och kulturella klyftor. Forskningen och folkbildningen vid Mångkulturellt centrum ska stödjas och arbetet inom ramen för Interkulturella städer (ICC) och det lokala utvecklingscentret för lokal samverkan i Fittja (Local Unesco Collaboration Sweden, LUCS) fortsätta.

Vänsterpartiet kommer att ta kampen mot rasismen var den än visar sig och oavsett i vilken form den uppträder. Vi kompromissar inte om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att politiken i Botkyrka ska syfta till social rättvisa och minskade sociala och kulturella klyftor
 • Att kommunen uppfyller sina åtaganden som finskt förvaltningsområde
 • Nolltolerans mot diskriminering och rasism i all kommunal verksamhet
 • Vidareutbildning av personal och förtroendevalda i mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering
 • Fördelning av resurser till förskola och skola efter behov
 • Samhällsplanering för minskade sociala skillnader mellan och inom kommundelar
 • Fortsatt utveckling av det lokala demokratiarbetet
 • Rekrytering av personal, särskilt chefer, så att personalsammansättningen motsvarar befolkningen
 • Fortsatt stöd till och samverkan med Mångkulturellt Centrum
 • Aktivt deltagande i europeiskt antirasistiskt och interkulturellt arbete
 • Utveckling av LUCS tillsammans med föreningslivet, företag, lärosäten och andra kommuner
Kopiera länk