• Hem
  • Rätt till arbet...
sida

Rätt till arbete

Arbetslösheten är fortfarande ett av Sveriges största samhällsproblem. Högerns idé är att öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden gav inte fler arbetstillfällen, det bara ökade ojämlikheten.

Särskilt hårt har ungdomar utan gymnasieexamen drabbats. Därför vill vi förstärka kommunens aktiva uppsökande verksamhet gentemot en stor grupp ungdomar som varken studerar eller arbetar och som riskerar att hamna utanför samhället.

I stället för arbetslöshet och ökade klyftor arbetar vi för fler jobb och större trygghet i arbetslivet. Vår politik sätter upp full sysselsättning som det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill skapa jobb bland annat genom att investera i välfärden, bygga fler bostäder, rusta upp miljonprogramsområdena och bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill satsa på vård, utbildning och kultur i stället för att sänka skatterna för de rikaste och vi vill investera i ny, grön teknik för att möta klimathotet. Det är satsningar som ger arbetstillfällen och stärker välfärden.

Makten över närings- och arbetsmarknadspolitiken ligger till stor del på statlig nivå, men eftersom staten smitit undan sitt ansvar – t.ex. genom att kaosprivatisera Arbetsförmedlingen – spelar kommunerna en allt viktigare roll. Vänsterpartiet vill stärka Botkyrkas kommunala närings- och arbetsmarknadspolitik ytterligare genom t.ex. kommunala extratjänster som en väg in till arbetsmarknaden och förstärkt yrkes- och studievägledningen och feriepraktik till alla ungdomar. Vi vill öka företagens och de fackliga organisationernas aktiva medverkan med information till eleverna på högstadie- och gymnasieskolor om arbetsuppgifter, bristyrken, lönevillkor, facklig organisering, kollektivavtal, studievägar med mera. Vi måste bättre ta tillvara Botkyrkabornas unika kompetens. Här pratar vi världens alla språk och har internationella kontakter.

Kommunen ska fortsätta att satsa på Komvux, Yrkeshögskolan, SFI och folkbildningen och tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna arbeta aktivt för att hitta och skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar och nyanlända flyktingar. Företag som erbjuder sysselsättning och bidrar till kommunens utveckling ska ges goda möjligheter att etablera sig och växa i Botkyrka. Det lokala näringslivet ska bidra till klimatomställning, arbetstillfällen, social hållbarhet och kultur. Genom IOP, idéburet offentligt partnerskap, kan civilsamhällets idéburna organisationer stärka och komplettera kommunens arbete för att nå människor långt från arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • En ekonomisk politik som sätter sysselsättningen först och investerar för framtiden: förskolor, skolor, äldreboenden, kommunikationer, osv.
  • Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten
  • Att kommunen fortsätter att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar
  • En aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna
  • Fortsatt satsning på Komvux, Yrkeshögskolan, SFI och folkbildningen
  • Att Botkyrka ska bli ledande inom kreativa och gröna näringar
  • Att företag som bidrar till ökad sysselsättning och kommunens utveckling ska ges goda villkor och möjligheter att etablera sig
Kopiera länk