• Hem
  • Social trygghet...
sida

Social trygghet, social rättvisa

Var och en av oss kan ha oturen att hamna i en situation där vi behöver samhällets och våra medmänniskors hjälp och stöd. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet, skuldsättning, hemlöshet eller våld och förtryck i familjen. I ett hårdnande samhällsklimat med växande klyftor ökar risken för utslagning och permanent utanförskap. Därför är det viktigt att kommunens socialtjänst ges tillräckliga resurser för att kunna ge stöd och hjälp i svåra situationer till alla som behöver det. Orsakerna till sociala problem måste givetvis angripas. Det förebyggande sociala arbetet kan inte skiljas från övrig välfärdspolitik. En väl fungerande skola, tillgång till bostäder, vital kulturpolitik, goda fritidsverksamheter för barn och unga – allt samverkar till att minimera framtida sociala problem, mänskligt lidande och samhälleliga kostnader. Särskilt viktigt är det att bryta trenden mot växande sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Samtidigt måste de som drabbas i dag få tillräcklig och rätt hjälp i tid.

Bostadsbristen utgör i dag ett stort problem i socialtjänstens verksamhet. Utan en egen bostad är det svårt att ta tag i andra sociala problem, men bristen på hyreslägenheter gör att många, även barnfamiljer, tvingas till ett undermåligt boende på enkla hotell och härbärgen, något som innebär stora kostnader för kommunen. Genom Botkyrkabyggen får socialtjänsten tillgång till lägenheter för sociala kontrakt, träningslägenheter och andra boenden, men även de privata hyresvärdarna måste bidra i större utsträckning än de gör i dag. När nya bostadsområden planeras ska en viss andel av lägenheterna vikas för kommunens behov. Långsiktigt måste det till en statlig bostadspolitik som gör det möjligt att bygga bort bostadsbristen. Viktiga steg har tagits och bostadsbyggandet har ökat i kommunen, men mycket återstår.

Mer resurser måste satsas på utsatta barn. Socialtjänstens arbete ska utgå från sociala rättigheter och får aldrig förfalla till fattigvårdstänkande och välgörenhet. Alla ska behandlas med respekt och med tilltro till vars och ens möjligheter. I de sociala orättvisornas spår följer kriminalitet. En brottslig handling kan aldrig försvaras med sociala problem – var och en är ansvarig för sina egna handlingar oavsett bakgrund. Men det går heller inte att blunda för att kriminalitet har en grogrund i social misär. För den som inte ser någon framtid för sig själv kan kriminalitet framstå som ett rationellt val. Samhället måste både se till att så få som möjligt gör det valet och samtidigt ha tillräckligt med resurser för att förebygga, förhindra och utreda brott. Respekten för rättsväsendet kräver att polis och domstolar ges möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Det allt bättre samarbetet mellan polis, sociala myndigheter, skola, föreningsliv och andra ska utvecklas ytterligare. Socialtjänstens förebyggande arbete ska ges tillräckliga resurser.

Kommunens framgångsrika arbete med socialt stöd till ungdomar ska utvecklas och vidgas till fler grupper. Det våldsförebyggande arbetet i Mentors in Violence Prevention, MVP och Tåget ska utvidgas till fler skolor i kommunen. Det våldspreventiva centret, VPC, för kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommunen, civilsamhället, polisen och andra myndigheter ska utvecklas.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Att sociala problem förebyggs genom utbyggd välfärd och minskande klyftor
  • Fler bostäder till socialtjänsten i form av kommunala kontrakt, jourlägenheter och särskilda boenden
  • Att socialtjänstens arbete grundas på respekt för den enskilde och tilltro till vars och ens möjligheter
  • Att arbete och bostad ska vara sociala rättigheter
  • Stopp för vräkning av barnfamiljer
  • Förebyggande av kriminalitet genom samverkan mellan polis, sociala myndigheter, skola, räddningstjänst, föreningsliv och andra
  • Fortsatt utveckling av Våldspreventivt Cernter
  • Att det våldsförebyggande arbetet genom MVP/Tåget sprids till fler skolor
  • Stärkt stöd för nyanlända flyktingar att komma ut i utbildning och arbete
Kopiera länk