artikel

Farliga förbindelser – eller trafikpolitik på avvägar

Frågan om vägförbindelserna genom Stockholmsregionen är ständigt aktuell. Dennispaket och regionplanelösningar har avlöst varann och ett genomgående drag är ett främjande av bilismen. Utveckling definieras i tillväxt av asfalt och betong och trafikledsspaghettin beskrivs som urbanisering och framsteg.
Miljöeffekterna studeras numera pliktskyldigt men i realiteten ses miljökonsekvensbeskrivningarna som en brasklapp medan kortsiktiga och förment viktigare ekonomiska intressen prioriteras. Efterkrigstidens bilromantik har inte släppt, riktmärket är anpassning till en svällande bilism, inte styrning och alternativ.

Den senaste bekräftelsen på denna trafikpolitiska grundsyn är den Vägutredning som Vägverket region Stockholm nu genomfört och som sänts ut på remiss bland annat till Botkyrka kommun. I utredningen redovisas tre alternativ. Förbifart Stockholm som är en modifierad variant av den tidigare förkastade Västerleden. Vidare Diagonal Ulvsunda som inte anses uppfylla de krav som ställs samt ett Kombinationsalternativ, vilket bygger på en utveckling av befintlig trafikstruktur.

I sin sammanfattning av utredningen beskriver Vägverket Förbifart Stockholm som det alternativ vilket bland annat ger negativa konsekvenser för natur-, kultur och friluftsliv och dessutom som det alternativ vilket ger den största trafiktillväxten.

Kombinationsalternativet däremot, anges ge de minsta trafikmängderna, det är också bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom ger det minst föroreningar och ger störst minskning av antalet bullerstörda. Även klimat och energiskäl talar för Kombinationsalternativet som därtill gynnar utvecklingen av kollektivtrafiken. Vägverket avskriver dock Kombinationsalternativet som för dyrt och ineffektivt i förhållande till de mål med fortsatt trafiktillväxt som man satt upp.

Samtidigt framgår det av Vägverkets sammanfattning att detta alternativ inte analyserats djupare trots att Länsstyrelsen markerat behovet av att utreda andra möjligheter än vägutbyggnad. Det framgår helt klart av sammanfattningen att Vägverket framhärdar med sitt storskaliga projekt som innebär en omfattande utbyggnad av biltrafiken i Stockholmsregionen och att denna förlegade vision är styrande för Vägverkets utredning. Något som enbart lär glädja bilindustrin.

När kommunstyrelsen i Botkyrka behandlade sitt svar på Vägverkets remiss beslutades på socialdemokraternas förslag att förorda det sämsta alternativet – Förbifart Stockholm.

Vänsterpartiet yrkade avslag på detta och ansåg att Kombinationsalternativet istället skulle förordas med följande motivering, ”Vår trafikpolitik syftar till att samhällets infrastruktur utvecklas så, att vi inte bygger in oss i ett än starkare beroende av bilismen och dess resursslöseri och att vägtransporter minimeras till förmån för andra alternativ. Vägverkets analys syftar enbart till anpassning till bilismens krav och saknar ett perspektiv som kan styra utvecklingen mot ett ur miljösynpunkt hållbarare samhälle.”

Folke Olsson

Kopiera länk