artikel

Vad ska hända i Grödinge?

Hösten 2004 aktualiserades frågan om viss exploatering av mark för bostadsbebyggelse i området kring Grödinge kyrka, även kallat Grödinge kyrkby. En förstudie har genomförts och ett program för en detaljplan har utarbetats och är nu föremål för samråd.
Detta ger möjlighet för direkt berörda och andra intresserade att framföra sina synpunkter. Efter den tidigare förstudien som upptog fyra områden är det nu efter vissa ändringar 5 områden, varav 2 nytillkomna som presenteras i samrådsmaterialet. Dessa två ser Vänsterpartiet som uppenbart olämpliga att exploatera.

I kommunens översiktsplan fastställd 2002-10-31 anges som kommunens avsikt beträffande Grödingebygden, att ”Inga stora exploateringar eller förändringar föreslås på landsbygden. Landsbygdsmiljön med sina karaktärsdrag som odlingsbygd, skogsområden, bybildningar och större gårdar är som helhet bevarandevärd.” Vid behandlingen av den aktualitetsförklaring gällande översiktsplanen som kommunen nyligen antagit framförde Vänsterpartiet att ”Utvecklingen kan motivera mycket små ingrepp i Grödingelandets miljö under förutsättning att de harmoniera med omgivningen och inte medför att en successiv exploatering inleds där alla bevarandevärden underhand kan gröpas ur.”

Vänsterpartiet slår således vakt om översiktsplanens intentioner och vi har under ärendets hittillsvarande behandling ställt oss positiva till att en ytterst begränsad och varsam utbyggnad av området kan prövas. Vi anser att några få mindre hus nedanför kyrkan och utefter väg 569 kan visa sig godtagbar utan att det behöver förta intrycket av kyrkans upphöjda placering i området. Tvärtom skulle en utbyggnad med ett fåtal hus, som till storlek och utformning är helt anpassad till nuvarande bebyggelse, kunna förstärka bykänslan. Den nuvarande tämligen glesa bebyggelsen kan tåla en viss förtätning med ett attraktivt boende. Detta skulle också bidra till att motivera åtgärder som kan lösa de problem som föreligger vad gäller vatten- och avloppssituationen.

Vänsterpartiet är ytterst tveksamt till en exploatering som sträcker sig längre än området nedanför kyrkan men vi kommer att ta slutlig ställning när resultatet av samrådsprocessen föreligger. Vår utgångspunkt är att konsekvent hävda de viktiga natur- och kulturmiljöintressen som finns på Grödingelandet. Vi utesluter dock inte att de mindre förändringar som översiktsplanen ändock medger kan godtas om befintliga viktiga bevarandevärden fullt ut beaktas.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och planerings- och näringslivsberedningen

Kopiera länk