artikel

Hur går det med tillgängligheten?

Att samhället ska vara tillgängligt för alla, även personer med funktionshinder, är en viktig demokratifråga. Vänsterpartiets gruppledare, Rose-Marie Holmgren, har ställt en rad frågor till kommunstyrelsens ordförande som kommer att besvaras på ett senare kommunfullmäktige. Läs hela interpellationen nedan.
Enligt kommunens handikappolitiska program ska full tillgänglighet uppnås till år 2010. Mycket behöver göras för att det av kommunfullmäktige fastslagna målet ska kunna uppnås. Fyra år är en förhållandevis kort tid för att åtgärda alla de brister som finns när det gäller funktionshindrades rätt till en tillvaro som inte begränsas av praktiska hinder. Inför stundande sommar är det till bland annat viktigt att de kommunala baden anpassas till de funktionshindrades situation. När det gäller kommunens största bad, Sandviksbadet, är toaletterna ett belysande exempel på de brister som finns: Två trånga toaletter med trappsteg av metallgaller utan räcken, som är svårt att stiga upp på för den som har det minsta svårt att röra sig. För en funktionshindrad person, speciellt den som är rullstolsburen, utgör detta förhållande ett hinder för att kunna vistas där under någon större del av dagen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Vad har hittills gjorts när det gäller arbetet med tillgänglighet?

Hur ser tidsplanen ut när det gäller arbetet med tillgängligheten under de följande åren?

Hur är arbetet organiserat inom och mellan berörda förvaltningar?

Hur många av kommunens bad är handikappanpassade?

Tycker du att det är acceptabelt att toaletterna inte är tillgängliga för funktionshindrade?

Om nej, tänker du ta initiativ till att alla toaletter på baden är handikappanpassade inför sommaren 2006?

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige

Kopiera länk