artikel

Våra initiativ under de två senaste åren

Valrörelsen är nu i full gång. Det är många som kommer fram till oss och frågar vilka motioner, yrkanden och interpellationer vi har lagt i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här följer en förteckning över vad vi gjort under 2005 och 2006.

Om du vill ha mer information, ta gärna kontakt med vår politiske sekreterare Petteri Louhema. Telefon: 08-530 614 88. E-post: [email protected]

2005

Januari
Dynamiten m m (f d Sylvanders väg) – detaljplaneprogram – Yrkande 2005-01-10
Svar på medborgarförlsag – Inför feministiskt självförsvar – Yrkande 2005-01-27
Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening – Motion 2005-01-27

Februari
Upplevelsesatsningen- rapport för perioden 2002-2004 samt förslag till inriktning för 2005-2008 – Särskilt yttrande 2005-02-07
Svar på medborgarförslag om förskoletider för barn som är hemma med nyfött syskon – Särskilt yttrande 2005-02-24

Mars
Grödinge Kyrkby  – upprättande av detaljplaneprogram – Särskilt yttrande 2005-03-07
Svar på motion – Demokratidag i Botkyrka – Yrkande 2005-03-31
Fixa ”Fixar-Malte”! – Motion 2005-03-29
Inför pedagogiska måltider! – Motion 2005-03-31

April
Ombyggnad av Tumba gymnasium – Särskilt yttrande 2005-04-04
Delegation av beslutanderätt i personalfrågor – Yrkande 2005-04-04
Årsredovisning för 2004 – Särskilt yttrande 2005-04-28
Ändrad ansvarsfördelning för personalfrågor -komplettering av nämndreglementen – Yrkande 2005-04-28
Kraftvärme – fortsatt planeringsarbete – Särskilt yttrande 2005-04-28
Föreläsare och konsulter – Interpellation 2005-04-28

Maj
Svar på medborgarförslag – Gratis frukost och/eller mellanmål i alla grundskolor – Yrkande 2005-05-26

Juni
Utveckling av Flemingsbergsområdet – Särskilt yttrande 2005-06-07
Eriksbergs industriområde mm – detaljplaneprogram – Yrkande 2006-06-07
Nationalscen för nycirkus i Botkyrka – Yrkande Kommunstyrelsen 2005-06-07
Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Tumba – Särskilt yttrande 2005-06-07
Delårsrapport för första tertialet 2005, prognos för helåret samt omdisponeringar och tilläggsanslag – Särskilt yttrande 2005-06-21
Flerårsplanen – Yrkande 2005-06-21
Biblioteksplan för Botkyrka kommun – Särskilt yttrande 2005-06-21

September
Uppföljning av placerade pensionsmedel – Särskilt yttrande 2005-09-05
Loviseberg II – programuppdrag – Yrkande 2005-09-05
Yttrande över vägutredning ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet” – Yrkande 2005-09-05
Handelspolicy för Huddinge kommun – Särskilt yttrande 2005-09-05
Svar på motion – Lokalt arbete mot prostitution och trafficcing – Yrkande 2005-09-29
Svar på motion om arbetstidsförkortning – Särskilt yttrande 2005-09-29
Svar på motion – Pejl på politiken – Yrkande 2005-09-29

Oktober
Detaljplaneprogram för Brunna – Särskilt yttrande 2005-10-10
Centrala Tullinge – detaljplaneprogram och planuppdrag – Särskilt yttrande 2005-10-10
Detaljplan för Koborg, del av Tumba 7:206 – Yrkande 2005-10-27
Tertialuppföljning för perioden januari-augusti 2005 prognos för helåret samt förslag till omdisponeringar m m – Yrkande 2005-10-27

November
Svar på medborgarförslag – Belysning av gångväg i Tullinge gård – Yrkande 2005-11-07
Antagande av program och ramavtal för Tullingeberg – Särskilt yttrande 2005-11-28
Medarbetaridé – Yrkande 2005-11-28

December
Svar på medborgarförslag – Öppna fritidshemmen för 10-12-åringar i Tullinge – Yrkande 2005-12-20
Svar på motion om pedagogiska måltider för personal i gruppbostäder inom handikappomsorgen och barnomsorgen – Yrkande 2005-12-20
ABC-huset – Interpellation 2005-12-20
Botvidsgården – Interpellation 2005-12-20

2006

Januari
Svar på motion om ”Fixarmalte” – Yttrande 2006-01-26

Februari
Rikstens företagspark, programsamråd – Yttrande 2006-02-06
Inriktningsprogram för friluftsområdet Lida-Riksten – Yttrande 2006-02-06
Svar på medborgarförslag om komplettering av barnomsorgsreglerna – Yrkande 2006-02-23
Skolans verksamhet ska vara avgiftsfri! – Interpellation 2006-02-23

Mars
Eriksbergs industriområde, planuppdrag – Yrkande 2006-03-06
Ängsskolan, planuppdrag – Yttrande 2006-03-06
Uppföljning av placerade pensionsmedel – Yttrande 2006-03-06
Svar på KomRevrapport ”Friska Processer” – Yttrande 2006-03-06
Hur går det med tillgängligheten? – Interpellation 2006-03-30
I kvinnliga poeters sällskap – Motion 2006-03-30

April
Förslag om samverkan avseende upphandlingsfrågor – Yrkande 2006-04-03
Förslag om samverkan avseende miljö- och hälsoskyddsnämnden – Yrkande 2006-04-03
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning i bussar som opererar inom SL:s (AB Storstockholms lokaltrafik) trafikområde – Yttrande 2006-04-03
Upprustning av Botvidsgården – Yttrande 2006-04-03
Årsredovisning för 2005 – Yrkande 2006-04-27
Förslag till förändringar i kommunens föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel – Yrkande 2006-04-27
Medborgarkontorens service – Interpellation 2006-04-27

Maj
Aktivitetsplan – Insatser för ökat valdeltagande – Yttrande 2006-05-02
Aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan – Yttrande 2006-05-30

Juni
Förslag till handelspolicy för Botkyrka kommun – Yttrande 2006-06-07
Delårsrapport för perioden januari-april 2006, prognos för helåret samt förslag om omdisponeringar m.m. – Yttrande 2006-06-20
Förändringar i nämndorganisationen, politiska resurser m.m. inför nästa mandatperiod – Yrkande 2006-06-20
Flerårsplan 2007-2010 – Yrkande 2006-06-20

Kopiera länk