artikel

Första budgeten i nya samarbetet

Den nya politiska majoriteten i Botkyrka kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna, är överens om ettårsplan 2007. Botkyrka visar som ensam kommun med rödgrön majoritet i Stockholms län var skiljelinjen i svensk politik går. Läs samarbetspartiernas gemensamma särskilda yttrande om budgeten.

 

Den nya politiska majoriteten i Botkyrka kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna, är överens om ettårsplan 2007.

Botkyrka visar som ensam kommun med rödgrön majoritet i Stockholms län var skiljelinjen i svensk politik går. Våra välfärdssatsningar står mot högerns skattesänkningar. Vår sysselsättningspolitik står mot bekämpning av de arbetslösa. Vi ser redan nu vad den borgerliga regeringen betyder för landets kommuner. I och med budgetpropositionen för 2007 får Botkyrka 7,9 miljoner kronor mindre att röra sig med. Det motsvarar 20 förskolelärare.

Trots detta kan vi presentera en budget med en rad satsningar. Utgångspunkten för vårt förslag till ettårsplan för 2007 är att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar verksamhet med en ansvarsfull ekonomisk hushållning. Förslaget utgår från en oförändrad skattesats och en resultatmarginal som motsvarar 1,5 % av skatteintäkterna. Därmed har vi en buffert inför framtiden.

Fortsatt satsning på Botkyrkas barn och unga
I ettårsplan 2007 fortsätter vi vår satsning på Botkyrkas barn och unga. Från och med hösten 2007 ökar vi tillgången till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga. I ett första steg erbjuds alla 5-åringar förskola på heltid.

Antalet barn ökar i Botkyrka. Därför innehåller ettårsplan 2007 två nya förskolor: en i Vårsta och en i Friluftsstaden Riksten. Vi satsar 10 mkr på upprustning, bättre standard och utformning av förskoleköken. Dessa satsningar kommer att fortsätta.

Den politiska majoriteten ökar lärartätheten och kvaliteten i grundskolan. Vi satsar ytterligare 5 miljoner på detta, vilket motsvarar 12 nya tjänster. Arbetet med att utveckla den röda tråden från förskoleklass till årskurs nio fortsätter. Under 2007 genomförs denna förändring i Hammerstaskolan som byggs ut till F-9 skola.

Skolan ska präglas av öppenhet och rättvisa. Skolor ska inte ta ut avgifter för olika aktiviteter, eftersom det kan medföra att barn till föräldrar med små ekonomiska möjligheter inte kan delta. Därför anslår den politiska majoriteten extra pengar så att skolorna slipper ta ut avgifter från föräldrar och elever.

Vi vill också höja kvaliteten i fritidsverksamheten. Barn och ungdomsnämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att belysa hela fritidsverksamheten. Uppdraget ska återrapporteras i april 2007 och ingå som underlag i flerårsplanearbetet. Majoriteten har redan i ettårsplan 2007 avsatt medel för eventuella åtgärder under hösten 2007.

Botkyrka kan erbjuda våra ungdomar tre fräscha gymnasieskolor med ett spännande programutbud. I ettårsplan 2007 inleder vi en satsning på ökad personaltäthet i gymnasieskolan. Vi anslår ytterligare 3 miljoner kronor till detta.

Botkyrka en kultur-, fritids- och upplevelsekommun
Vi vill ge alla botkyrkabor många möjligheter till en rik och meningsfull fritid. I ettårsplan 2007 anslår vi medel till en ny fritidsgård i Tumba och extra medel till upprustning av Tumbascenen samt satsning på Kulturskolan. Vi höjer bidragen till de föreningsdrivna fritidsgårdarna och föreningslivet. Det ökade föreningsbidraget ska i huvudsak stimulera föreningsaktiviteter för flickor.

På sommaren minskar kommunens fritidsutbud medan behovet bland Botkyrkas ungdomar ökar. För att ändra på detta lägger vi i anslutning till ettårsplan 2007 ett uppdrag att öka utbudet till barn och unga bland annat under sommarmånaderna.

I ettårsplanen fortsätter vi att förbättra möjligheterna för alla botkyrkabor som spelar fotboll. Botkyrkas andra konstgräsplan kommer att anläggas i Storvreten.

Botkyrka ska fortsätta driva sin framgångsrika upplevelsesatsning. Den bidrar till ett breddat kulturutbud, större utbildningsmöjligheter och ett utvecklat näringsliv. Klusterområdet Subtopia växer. Många entreprenörer vill etablera sig här. Vi uppdrar nu till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Upplev Botkyrka AB möjliggöra detta. I ettårsplan 2007 anslår vi medel till Subörbfestivalen.

Ett gott och tryggt liv till alla äldre
De flesta pensionärer är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. När behov uppstår ska kommunen erbjuda den service som passar bäst för den enskilde. Äldreomsorgen ska byggas ut. Nästa år inleds byggnationen av ett äldreboende i Tumba park. Vi ska även satsa på fler träffpunkter för äldre.

Det ska vara möjligt för den som så önskar att bo kvar i det egna hemmet där en förstärkt hemtjänst bistår vid behov av hjälp. Därför uppdrar vi till vård- och omsorgsnämnden att se över hur hemtjänsten kan bli bättre och mer effektiv. Vi inrättar även en äldrelots. Hit kan man vända sig och få svar på frågor och lotsas vidare till rätt instanser. Därmed blir servicen bättre.

Satsning på jämställdhet
Kvinnor är alltjämt i underordnad ställning. Därför kommer jämställdhetsarbetet stärkas under 2007. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet och samhällsplanering. Flickors fritid ska prioriteras lika mycket som pojkars. Feministiskt självförsvar ska erbjudas för flickor i gymnasiet. Kvinnor som drabbats av våld och förtryck måste få det stöd och den hjälp de behöver. Vi tillsätter en tjänst på kommunledningsförvaltningen med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Ett Botkyrka för alla
Arbetet för jämlikhet och delaktighet ska intensifieras ytterligare till nästa år.
Under 2007 inrättar vi dialogforum i varje kommundel. Här kan förtroendevalda och medborgare mötas för att tillsammans diskutera hur Botkyrka kan utvecklas. Tjänsten som demokratiutvecklare blir en heltidstjänst.

Att ha ett arbete motverkar utanförskap och utslagning. Nu anslår vi pengar så att kommunens arbetsmarknadsutbildningar kan flytta från ABC-husen till bättre lokaler i Alfalavalområdet. Jobbcoachens framgångsrika verksamhet i Fittja som hjälpt många botkyrkabor till ett arbete stärks med en halvtidstjänst.

Till skillnad från våra blå grannkommuner har Botkyrka en human flyktingpolitik. Vi ser vår mångkulturella befolkning som en stor tillgång. Den tillfälliga asyllagstiftningen har inneburit att fler flyktingar kommit till Botkyrka. För att kunna ge dessa människor ett bra mottagande anslår vi ytterligare 10 miljoner kronor till bland annat handläggare och lärare till introduktionsverksamheten.

Ett hållbart Botkyrka
Arbetet att ställa om till ett hållbart Botkyrka är i full gång. För att motverka den globala uppvärmningen krävs en övergång till förnybar energi. Användningen av fossila bränslen ska minska och det är viktigt att prioritera energisparande åtgärder.

För att klara en hållbar utveckling bedriver Botkyrka kommun ett ambitiöst arbete att ta fram en Vision för ett hållbart Botkyrka med våra utmaningar inför framtiden. Detta väntas vara avslutat i början av 2007. Då låter vi visionen ge avtryck i kommunens långsiktiga arbete. Alby är först ut med att ta fram ett Utvecklingsprogram för stadsdelen. Vi kommer att använda erfarenheterna från detta projekt när vi går vidare i andra delar av kommunen.

I ettårsplanen 2007 ökar vi anslaget till underhåll av våra fastigheter och lokaler med 5 miljoner kronor. Vi satsar även medel till upprustning av våra gator och parker.

Den politiska majoriteten kommer att ha fortsatt hög ambition för att förbättra kvaliteten på den mat som serveras i vår kommun.  Därför tillförs ytterligare medel för att öka andelen KRAV- och rättvisemärkta produkter.

Det är viktigt med förståelse för sambanden mellan miljö, natur och hälsa. Vår ambition är att höja intresset för naturvetenskap och friluftsliv bland kommunens barn. Därför fortsätter vi utveckla miljöskolan med fältbussen och naturcenter Lida friluftsgård.

Dagvattensituationen i norra Botkyrka är bekymmersam. Därför lägger vi i samband med ettårsplan 2007 ett uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för
att lösa situationen. Under 2007 startar vi även arbetet med att rena Malmsjön.

Kopiera länk