artikel

Rödgrön satsning i Botkyrka

Nu är det bestämt att Vänsterpartiet bildar majoritet här i Botkyrka tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Här följer den avsiktsförklaring som sammanfattar den politik vi kommer föras de kommande fyra åren.

 Uppdrag välfärd, rättvisa och hållbarhet
– rödgrön satsning i Botkyrka

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att styra Botkyrka tillsammans de kommande fyra åren. Vi har fått ett uppdrag av Botkyrkas befolkning. Vi kommer visa att rödgröna välfärdssatsningar står sig starkare än orättvis högerpolitik. Botkyrka ska bli en av de bästa kommunerna att bo, leva och verka i. Vi tar ytterligare steg i arbetet för välfärd, rättvisa och hållbarhet.

Ett hållbart Botkyrka
Dagens kortsiktighet är ohållbar. Vi kommer att föra en politik som utvecklar Botkyrka i solidaritet med kommande generationer. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar.

För att klara en hållbar utveckling bedriver Botkyrka kommun ett ambitiöst arbete att ta fram en Vision för ett hållbart Botkyrka med våra utmaningar inför framtiden. Detta väntas vara avslutat i början av 2007. Då börjar den egentliga utmaningen med att låta visionen ge avtryck i kommunens långsiktiga arbete. Alby är först ut med att ta fram ett Utvecklingsprogram för stadsdelen. Vi kommer att använda erfarenheterna från detta projekt när vi går vidare i andra delar av kommunen.
 
Den globala uppvärmningen ska motverkas genom övergång till förnyelsebara energikällor. Användningen av fossila bränslen ska minska. I ett hållbart samhälle är det viktigt att prioritera energisparande åtgärder. Vi vill även minska miljöbelastningen på luft, mark och vatten. Den biologiska mångfalden och de tysta miljöerna i Botkyrka ska bevaras.

Vi vill föra en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik med en budget i balans. Genom förnuftig organisation av kommunala verksamheter och ny teknik kan effektiviteten öka utan att vi ger avkall på kvaliteten. Kommuninvånarna ska få bästa möjliga service för sina skattepengar.

Ett jämställt Botkyrka
Kvinnor är alltjämt i underordnad ställning. Jämställdhetsarbetet måste stärkas – så väl i skolan som på kommunens arbetsplatser. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet och samhällsplanering. Kvinnodominerade yrken ska uppvärderas och löneskillnaderna mellan kvinnor och män minska. Flickors fritid ska prioriteras lika mycket som pojkars. Kvinnor som drabbats av våld och förtryck måste få det stöd och den hjälp de behöver.

Ett Botkyrka för alla
Fortfarande är skillnaderna för stora och alltför många känner ett utanförskap. Arbetet för jämlikhet och delaktighet ska intensifieras ytterligare. Botkyrka ska utveckla och fördjupa demokratin. Alla ska ha möjlighet att påverka. Vi ska arbeta kraftfullt mot alla former av diskriminering och rasism. Botkyrkas unika mångfald är en stor tillgång som måste tas tillvara. Likabehandling är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. En viktig del för att öka delaktigheten är de dialogforum som vi inrättar i varje kommundel. Här kan förtroendevalda och medborgare mötas för att tillsammans diskutera hur Botkyrka kan utvecklas.

Botkyrka ska vara en trygg och trivsam plats. All samhällsplanering och kommunal verksamhet ska vägledas av ett trygghetsperspektiv. Kommunens brottsförebyggande arbete ska stärkas och prioriteras i alla kommundelar. Detta arbete ska ske i samverkan med polisen och lokalsamhället.

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och lika rättigheter. Därför ska alla också få lika möjligheter. Kommunen kommer satsa på bättre service och information till funktionshindrade och förbättra såväl kommunikationer som tillgängligheten i den fysiska miljön.

Botkyrka kommun en mönsterarbetsplats
Personalen är vår viktigaste resurs. Vi vill att Botkyrka kommun ska bli en ännu bättre arbetsgivare, kommunen ska utvecklas till en mönsterarbetsplats. Vi ska satsa på kompetensutveckling och friskvård. Personalen ska vara med och påverka sin arbetssituation. Allt detta ska göras i samverkan med de fackliga organisationerna.

Utveckla och stärka den kommunala välfärden
Välfärden har fortfarande brister. Vi vill fortsätta utveckla den kommunala servicen och föra en politik som syftar till att minska klyftorna mellan individer och kommundelar. Kommuninnevånarnas behov ska styra och där de är störst ska vi anstränga oss mest. Alla ska ha tillgång till en god kommunal service, god omsorg, meningsfull fritid och möjlighet till rikt kulturliv.

Arbetet för förbättrad folkhälsa ska fortsätta och stärkas. Kommunens bokslut för 2006 blir det första bokslutet som också kommer att innehålla ett folkhälsobokslut. Det ger ökade möjligheter att strategiskt följa och utveckla det fortsatta arbetet.

Ett gott och tryggt liv till alla äldre
De flesta pensionärer är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. Men när behov uppstår ska kommunen erbjuda den service som passar bäst för den enskilde. Det är viktigt att alla äldre har möjlighet att välja det boende som passar den egna situationen. Det ska vara möjligt för den som så önskar att bo kvar i det egna hemmet där en förstärkt hemtjänst bistår vid behov av hjälp. Vi kommer att bygga ut äldreomsorgen. Ett äldreboende byggs i Tumba och ytterligare ett inleds i slutet av mandatperioden i de norra kommundelarna. Vi ska också satsa på fler mötesplatser för äldre. Alla ska ha rätt till ett gott och tryggt liv.

Fortsatt satsning på Botkyrkas barn och unga
Allt för många barn och ungdomar går ut skolan utan godkända betyg. Det är viktigt att alla barn i Botkyrka får en bra start i livet. Därför vill vi fortsätta att satsa på Botkyrkas barn och unga. Resurserna till både förskola och skola ska fördelas efter behov. Vi vill stärka kvaliteten i förskolan och fritidshemmen genom ökad personaltäthet och mindre grupper. Från och med hösten 2007 får alla 5-åringar möjlighet till heltidsförskola. På sikt vill vi att alla barn i Botkyrka ska ha rätt till heltidsförskola. Vi vill förbättra resultaten och öka kvaliteten i skolan och gymnasiet genom en fortsatt satsning på mer personal. Fler elever ska gå ut skolan med bättre resultat och godkända betyg. Upprustningen av våra skolor ska fortsätta för att kunna erbjuda elever och lärare en god arbetsmiljö.

Kultur och fritid i Botkyrka
Att få ha en meningsfull fritid är fortfarande till stor del beroende av tjockleken på plånboken. Vi vill ge alla botkyrkabor många möjligheter till en meningsfull fritid. Botkyrka ska vara en plats där ungas drömmar och idéer blir verklighet. Vi ska ha fritidsgårdar med en utvecklad verksamhet av god kvalité.  Det är också angeläget att hitta nya former för att möta de unga som inte attraheras av det traditionella kultur- och fritidsutbudet. Det ska finns goda förutsättningar för spontanidrott. Föreningslivet och idrottsföreningarna spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för en rik och meningsfull fritid.

Upplevelsesatsningen stärker Botkyrka
Botkyrka ska fortsätta driva den framgångsrika upplevelsesatsningen. Den bidrar till ett breddat kultur- och fritidsutbud, större utbildningsmöjligheter i våra skolor och utvecklat näringsliv med nya entreprenörer i de kreativa näringarna. Subtopia och Grafiskt Centrum är viktiga delar av upplevelsesatsningen. Kommunens upplevelsesatsning bidrar även till en positiv bild av Botkyrka.

Utveckling i hela kommunen
Botkyrkas många småföretagare är en stor tillgång. Det ska vara lätt att vara entreprenör och företagare i Botkyrka. Genom god service och god planeringsberedskap ska vi även locka till oss nya företag.

Att ha ett arbete motverkar utanförskap och utslagning . Vi ska fortsätta med Botkyrkas framgångsrika arbetsmarknadspolitik för att hjälpa botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden.

Rätten till en god bostad till en rimlig kostnad är en social rättighet. Här spelar allmännyttan en mycket viktig roll. Vi vill bygga fler bostäder i Botkyrka och rusta upp våra miljonprogramsområden. För att bryta boendesegregationen vill vi verka för blandade bostadsområden med olika hustyper och upplåtelseformer. Det är viktigt att byggandet sker på ett kostnadseffektivt och energisnålt sätt med hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Kopiera länk