artikel

Vad vill majoriteten med Tullinge?

Majoriteten i Botkyrka bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna vill utveckla Tullinge men samtidigt behålla områdets karaktär. Vår ambition är inte att göra om Tullinge till ett område av innerstadskaraktär. Vi vill ge invånarna i Tullinge en bra service och goda möjligheter. Genom att se till att Förbifart Tullinge byggs kan centrala Tullinge avlastas från fordonstrafik, detta ger även en möjlighet att förbättra och utveckla centrumområdet. En löst trafiksituation möjliggör för invånarna i Tullinge att på ett bättre sätt ha tillgång till sitt centrum, det ger också en bättre miljö. Utbyggnaden av friluftsstaden Riksten är en förutsättning för att staten ska investera i en ny förbifart. På sikt vill vi se spårtrafik från Flemingsberg, via Tullinge till Tumba och vidare mot norra Botkyrka.

Vi vill förbättra tillgängligheten till våra rika kultur- och naturmiljöer och ge friluftslivet bättre förutsättningar. Detta kommer bland annat göras genom att vi ska satsa på mer gång- och cykelvägar.
 
Föreningslivet är väldigt viktigt för majoriteten. Tidigare har en rad förbättringar skett i Tullinge med avseende på föreningslivet: Kallhallen på Brantbrink byggdes 2000 och en konstgräsplan har anlagts på Brantbrink 2006.
 
Vi vill gå vidare med detta och planerar för att rusta upp Brantbrinks idrottsplats med tillhörande omklädningsrum för 25 miljoner kr 2008 och 2009. Vi vill även fortsätta att rusta upp Stendalsbadet. Vi vill också erbjuda det lokala föreningslivet i Tullinge lokaler i ett nytt föreningshus.
 
Majoriteten verkar även för att fler skolor och förskolor byggs i Tullinge för att tillfredsställa de behov som finns.
 
Friluftsstaden Riksten håller nu på att byggas i de södra delarna av Tullinge. Området kommer att bestå av marknära bebyggelse och harmonisera med den omkringliggande miljön. Vi vill att denna nya kommundel utvecklas på ett bra sätt med ett modernt boende. Friluftstaden kommer att skapa underlag för kommunal service och kommunikationer som kommer hela Tullinge till del.
 
Vi vill att fler arbetsplatser ska hamna i Botkyrka och Tullinge, därför planerar vi för en ny företagspark i anslutning till Friluftsstaden Riksten. Detta nya arbetsplatsområde ligger strategiskt bra i närheten av Flemingsberg, forskningsparken och Södertörns högskola.

Kopiera länk