artikel

Kerstin Amelin: ”Vi bygger fler gruppbostäder än någonsin tidigare”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige pratade Kerstin Amelin (V) om vård- och omsorgsnämndens frågor.

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Vi lever i en värld som präglas av ojämlikhet, orättvisor och ohållbart nyttjande av naturens resurser. Även här i Sverige ökar ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna växer.

Då är det viktigare än någonsin att vi arbetar för att motverka den här utvecklingen, för att utjämna ojämlikheten och överbrygga klyftorna så att alla får möjlighet till ett gott och värdigt liv med rätt till självbestämmande, oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett ålder och oavsett funktionsnedsättning. Allt utifrån premissen om alla människors lika värde.

Kerstin Amelin (V)

När jag möter människor i våra verksamheter, medledare, brukare och anhöriga, ser jag hur bra det kan bli när människor arbetar kreativt tillsammans för att skapa trygga, trivsamma miljöer och en meningsfull tillvaro även under svåra omständigheter.

Men samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det betyg vi får i den årliga brukarundersökningen är inte acceptabelt, trots vissa förbättringar. Vi vet att Botkyrkabornas sämre hälsotillstånd bidrar till det låga betyget, men det förklarar bara en liten del. Vi ser tydligt att verksamhetens driftform inte är kopplad till brukarnas nöjdhet, men vi behöver analysera resultatet, hitta förklaringar och sprida goda exempel mellan verksamheterna.

Vi har länge haft problem med brist på boendeplatser inom kommunen. Men med ändrade rutiner och mer effektivt samarbete mellan olika förvaltningar bygger vi nu fler nya gruppbostäder än någonsin tidigare, vilket innebär att fler Botkyrkabor kan erbjudas särskilt boende inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har numera ett målsatt mått som innebär att andelen exploateringsprojekt som innehåller bostäder för särskilda behov skall ligga på 75% från och med nästa år.

Detta är ett exempel på hur vi ”bryter stuprören” för att göra våra verksamheter mer effektiva. Ett annat exempel kommer av den rödgröna regeringens satsning på så kallade extratjänster. Där har vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat ett samarbete med AVUX för att bereda arbetstillfällen inom kommunens vård- och omsorgsboenden, dels för att höja kvaliteten för brukarna men också för att säkra kompetensförsörjningen. Det är mycket bra både för våra brukare och för Botkyrkabor som står långt från arbetsmarknaden och härigenom får chansen till en riktig anställning som kan vara ett steg mot en utbildning i ett bristyrke.

Ett annat område där vi ”bryter stuprören” är vår strävan efter hållbarhet. Vi har länge haft ambitionen att öka andelen ekologiska livsmedel i våra kommunala verksamheter, men nu har vi även ett målsatt mått som säger att alla vård- och omsorgsboenden skall erbjuda ett vegetariskt alternativ till både lunch och middag. Genom att lyfta ut den vegetariska maten från specialkostområdet och göra den allmänt tillgänglig gör vi en insats för folkhälsan samtidigt som vi tar ett nödvändigt steg i vårt klimat- och miljöarbete.

Maten och måltidssituationen är också helt central för både fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Därför har vi inlett ett arbete som syftar till att öka kvaliteten på maten och förbättra måltidssituationen för våra hemtjänstbrukare – en förändring som för övrigt också leder till minskad klimatpåverkan och en bättre arbetssituation för våra medledare.

Mycket återstår. Men vi är på rätt väg, tillsammans för ett gott liv, hela livet, för alla.

Kerstin Amelin

Kopiera länk